Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

11.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/8


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 958/2007

av den 27 juli 2007

om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder

(ECB/2007/8)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Av artikel 2.1 i förordning (EG) nr 2533/98 framgår att, för att ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter skall efterlevas har Europeiska centralbanken (ECB) rätt att med hjälp av de nationella centralbankerna insamla statistiska uppgifter inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare och för vad som krävs för att utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter. Av artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 2533/98 följer att investeringsfonder utgör en del av referenspopulationen för uppfyllandet av ECB:s statistikrapporteringskrav bl.a. inom området för penning- och bankstatistik. Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2533/98 skall ECB specificera den faktiska rapporteringspopulationen inom ramarna för referenspopulationen av uppgiftslämnare och ECB har rätt att helt eller delvis befria särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter.

(2)

För att fullgöra sina uppgifter och övervaka annan finansiell verksamhet än den som utförs av monetära finansinstitut (MFI) kräver ECBS statistik uppgifter av hög kvalitet om investeringsfondernas verksamhet. Huvudsyftet med sådana uppgifter är att förse ECB med en heltäckande statistisk bild av investeringsfondssektorn i de deltagande medlemsstaterna, vilka ses som ett enda ekonomiskt område.

(3)

För att begränsa rapporteringsbördan tillåts de nationella centralbankerna att samla in nödvändig information om investeringsfonderna från den faktiska rapporteringspopulationen som en del av ett bredare statistiskt rapporteringsunderlag för andra statistiska ändamål, förutsatt att uppfyllandet av ECB:s statistikkrav inte riskeras. För att främja öppenhet och insyn är det i sådana fall lämpligt att informera uppgiftslämnarna om att uppgifter samlas in för att uppfylla andra statistiska ändamål.

(4)

Tillgången till uppgifter om finansiella transaktioner underlättar en mer djupgående analys för penningpolitiken och andra ändamål. Uppgifter om finansiella transaktioner, liksom stockuppgifter används också för att sammanställa annan statistik, särskilt finansräkenskaperna för euroområdet.

(5)

Även om de förordningar som antas enligt artikel 34.1 i stadgan inte medför några rättigheter eller påför några skyldigheter för de icke-deltagande medlemsstaterna, tillämpas artikel 5 i stadgan på alla medlemsstater, vare sig de har infört euron eller inte. I skäl 17 till förordning (EG) nr 2533/98 klargörs att artikel 5 i stadgan, tillsammans med artikel 10 (tidigare artikel 5) i fördraget, medför en skyldighet att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som de icke-deltagande medlemsstaterna anser lämpliga för att kunna inhämta de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att i rätt tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att bli deltagande medlemsstater.

(6)

Även om denna förordning primärt riktas till investeringsfonder, kan fullständig information om innehavarna av innehavarandelar som ges ut av investeringsfonder eventuellt inte vara direkt tillgänglig från investeringsfonder, och det är därför nödvändigt att inkludera andra enheter i referenspopulationen.

(7)

ECB:s sanktionssystem i artikel 7 i förordning (EG) nr 2533/98 kommer att tillämpas på investeringsfonderna.

(8)

Senast år 2012 kommer ECB-rådet att bedöma om endast medlemsstater vars investeringsfondssektor, i totala tillgångar, står för mindre än en minimiandel av de totala tillgångar som förvaltas i euroområdet skall tillåtas använda det aggregerade rapporteringssätt som fastställs i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

—   investeringsfond: ett företag för kollektiva investeringar som

i)

avtalsrätt (som en gemensam fond som förvaltas av förvaltningsbolag),

ii)

trustlagstiftning (som en aktiefond),

iii)

bolagsrätt (som ett investeringsbolag), eller

iv)

en annan liknande mekanism.

Följande inkluderas i definitionen av investeringsfonder:

a)

De företag vars enheter eller aktier på begäran av innehavarna återköps eller inlöses direkt eller indirekt från företagets tillgångar.

b)

De företag som har ett fast antal emitterade aktier och vars aktieägare måste köpa eller sälja existerande aktier när de tillträder eller lämnar en fond.

Följande inkluderas inte i definitionen av investeringsfonder:

a)

Pensionsinstitut enligt betydelsen i artikel 2.2.a i och bilaga B till förordning (EG) nr 2533/98.

b)

Penningmarknadsfonder enligt betydelsen i bilaga I till förordning Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (2).

I definitionen av investeringsfonder skall ”offentlig” anses innefatta icke-professionella, professionella samt institutionella investerare.

—   deltagande medlemsstat: en medlemsstat som har infört euron,

—   icke-deltagande medlemsstat: en medlemsstat som inte har infört euron,

—   uppgiftslämnare: en uppgiftslämnare enligt betydelsen i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98,

—   som har sin hemvist: den som har sin hemvist enligt betydelsen i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98. I denna förordning skall, om det inte finns en betydande fysisk dimension för en juridisk person, dess hemvist avgöras av det ekonomiska territorium enligt vars lagstiftning den är registrerad. Om enheten inte är registrerad, skall den juridiska hemvisten användas som kriterium, dvs. det land vars rättssystem styr upprättandet av enheten och dess fortsatta existens,

—   MFI: ett monetärt finansinstitut enligt betydelsen i del 1 punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13),

—   OFI: övriga finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut enligt betydelsen i artikel 2.2 a i och bilaga B till förordning (EG) nr 2533/98 och,

—   berörd nationell centralbank: den nationella centralbanken i den deltagande medlemsstat där den berörda investeringsfonden har sin hemvist.

Artikel 2

Faktisk uppgiftslämnande population

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall bestå av de investeringsfonder som har sin hemvist på de deltagande medlemsstaternas territorium. Investeringsfonden själv, eller i det fall investeringsfonden inte är en juridisk person enligt deras nationella lagstiftning, de personer som är rättsligen berättigade till att representera dem, skall vara ansvarig för att rapportera de statistiska uppgifter som krävs enligt denna förordning.

2.   För att samla in information om innehavare av innehavarandelar som ges ut av investeringsfonder (del 2 punkt 3 i bilaga I) skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, den faktiska uppgiftslämnande populationen inkludera MFI och de OFI som inte är investeringsfonder. De nationella centralbankerna får bevilja undantag till dessa enheter förutsatt att de begärda statistiska uppgifterna samlas in från andra tillgängliga källor i enlighet med del 2 punkt 3 i bilaga I. De nationella centralbankerna skall i god tid kontrollera att detta villkor uppfylls för att bevilja eller om nödvändigt återkalla ett undantag med verkan från varje års början, i samförstånd med ECB. Vid tillämpningen av den här förordningen får de nationella centralbankerna upprätta och föra en förteckning över uppgiftslämnande OFI som inte är investeringsfonder i enlighet med de principer som fastslås i del 2 punkt 3 i bilaga I.

Artikel 3

Undantag

1.   De nationella centralbankerna får bevilja undantag till de investeringsfonder som är minst räknat i totala tillgångar, förutsatt att de investeringsfonder som bidrar till den kvartalsvisa aggregerade balansräkningen utgör minst 95 % av alla investeringsfondernas tillgångar vad beträffar stockar i varje deltagande medlemsstat. De nationella centralbankerna skall kontrollera att detta villkor är uppfyllt i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje kalenderårs början. De investeringsfonder som dessa undantag är tillämpliga på skall endast kvartalsvis rapportera: stockuppgifter vid kvartalsslutet om utgivna andelar i investeringsfonder och motsvarande kvartalsvisa justeringar för omvärderingar eller transaktioner, där det är tillämpligt.

2.   Undantag får beviljas de investeringsfonder som är föremål för nationella räkenskapsregler som tillåter värdering av deras tillgångar mera sällan än kvartalsvis. ECB-rådet skall besluta vilka kategorier av investeringsföretag de nationella centralbankerna skall kunna bevilja undantag till. De investeringsfonder som omfattas av sådana undantag skall vara föremål för de krav som fastställs i artikel 6 i den här förordningen med en frekvens som stämmer överens med deras redovisningsskyldigheter avseende tidsramen för värdering av deras tillgångar.

3.   Investeringsföretagen kan välja att inte utnyttja undantagen utan i stället fullgöra de fullständiga rapporteringsskyldigheterna i artikel 6 istället. Om ett investeringsföretag gör ett sådant val, måste den få den berörda nationella centralbankens medgivande innan den ändrar sitt utnyttjande av dessa undantag.

Artikel 4

Förteckning över investeringsfonder för statistiska ändamål

1.   Direktionen skall upprätta och föra en förteckning över investeringsfonder som omfattas av den här förordningen, inklusive deras underfonder där det är tillämpligt i den mening som avses i artikel 5.2. Förteckningen kan baseras på existerande förteckningar över investeringsfonder som omfattas av nationella myndigheters tillsyn, om sådana förteckningar finns tillgängliga, kompletterade av andra investeringsfonder som faller inom definitionen av investeringsfonder i artikel 1.

2.   De nationella centralbankerna och ECB skall för statistiska ändamål se till att förteckningen över investeringsfonder och uppdaterade versioner därav på lämpligt sätt hålls tillgänglig för de berörda investeringsfonderna, bland annat på elektronisk väg, över Internet eller – på begäran av berörda uppgiftslämnare – på papper.

3.   Förteckningen över investeringsfonder för statistiska ändamål skall enbart tjäna som informationskälla. Om den senast tillgängliga elektroniska versionen av förteckningen enligt punkt 2 är felaktig, skall ECB emellertid inte besluta om sanktioner för enheter som underlåtit att på ett korrekt sätt fullgöra sin rapporteringsskyldighet i den mån som underlåtenheten beror på att enheten i god tro utgått från den felaktiga förteckningen.

Artikel 5

Rapportering fond för fond

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall rapportera uppgifter om sina tillgångar och skulder på en fond för fond-basis.

2.   Om en investeringsfond avskiljer sina tillgångar i olika underfonder på sådant sätt att andelarna som relaterar till varje underfond på ett oberoende sätt backas upp av olika tillgångar, skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, varje underfond anses vara en enskild investeringsfond.

3.   Med undantag från punkterna 1 och 2 får investeringsfonderna, med den berörda nationella centralbankens samtycke och instruktioner, rapportera sina tillgångar och skulder som en grupp, förutsatt att detta leder till resultat som liknar rapportering fond för fond.

Artikel 6

Kvartalsvisa och månadsvisa statistikrapporteringskrav

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall i enlighet med bilaga I tillhandahålla

a)

kvartalsvis, stockuppgifter vid kvartalets slut om investeringsfondernas tillgångar och skulder och kvartalsvisa justeringar för omvärderingar eller transaktioner, där det är tillämpligt, och

b)

månadsvis, stockuppgifter vid månadsslutet om investeringsfondernas utgivna andelar och motsvarande månadsvisa justeringar för omvärdering eller transaktioner, där det är tillämpligt.

2.   Om den berörda nationella centralbanken samtycker och på dennes instruktioner, skall den faktiska uppgiftslämnande populationen rapportera statistiska uppgifter på grundval av ett av de två rapporteringssätten i bilaga I, i enlighet med definitionerna i bilaga II.

3.   De nationella centralbankerna får välja att samla in uppgifterna i punkt 1 a månadsvis istället för kvartalsvis.

Artikel 7

Justeringar för omvärderingar eller transaktioner

1.   Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall rapportera omvärderingsjusteringar eller transaktioner i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner för de aggregerade uppgifterna som rapporteras enligt den kombinerade eller aggregerade metoden i bilaga I.

2.   I enlighet med den kombinerade metoden i bilaga I, får de nationella centralbankerna antingen ta fram ungefärliga siffror av värdepapperstransaktionerna från uppgifterna värdepapper för värdepapper eller direkt samla in transaktionerna på värdepapper för värdepapper-basis.

3.   Ytterligare krav och riktlinjer avseende sammanställningen av justeringar för omvärderingar eller transaktioner fastställs i bilaga III.

Artikel 8

Redovisningsregler

1.   När investeringsfonder lämnar uppgifter i enlighet med denna förordning skall de följa de redovisningsregler som fastställs i den berörda nationella lagstiftningen som genomför rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (3), eller, om den bestämmelsen inte är tillämplig, i övriga nationella eller internationella standarder som är tillämpliga på investeringsfonder.

2.   Utan att det påverkar rådande redovisningspraxis och nettningsrutiner i de deltagande medlemsstaterna skall alla finansiella tillgångar och skulder redovisas brutto för statistiska ändamål.

Artikel 9

Tidsramar

1.   De nationella centralbankerna skall besluta när de behöver få in materialet från uppgiftslämnarna i enlighet med artikel 6 för att kunna möta de tidsramar som fastställs i punkt 2.

2.   De nationella centralbankerna skall till ECB överföra

a)

aggregerade kvartalsstockar och justeringar för omvärderingar senast vid affärsdagens slut den 28:e arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser, baserat på kvartalsuppgifter som samlas in från investeringsfonderna, och

b)

aggregerade månadsvisa stockar och justeringar för omvärderingar senast vid affärsdagens slut den 28:e arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser, baserat på månadsvisa uppgifter om utgivna andelar i investeringsfonder som samlats in från investeringsfonderna eller som är baserade på faktiska uppgifter i enlighet med artikel 6.3.

Artikel 10

Minimistandarder och nationella rapporteringsarrangemang

1.   De begärda statistiska uppgifterna skall rapporteras av investeringsfonden till den berörda nationella centralbanken i enlighet med de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.

2.   De nationella centralbankerna skall fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som skall följas av den faktiska uppgiftslämnande populationen i enlighet med nationella särdrag. De nationella centralbankerna skall säkerställa att dessa arrangemang medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att de ger möjlighet till vederbörlig kontroll av att minimistandarderna enligt bilaga IV för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering följs.

Artikel 11

Fusioner, uppdelningar och omorganisationer

Vid en fusion, uppdelning eller någon annan omorganisation som kan påverka en berörd uppgiftslämnares fullgörande av sina skyldigheter på statistikområdet, så skall denne – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentliggjorts och i god tid innan fusionen, uppdelningen eller omorganisationen får verkan – underrätta den berörda nationella centralbanken om de förfaranden som planeras för att uppfylla rapporteringskraven enligt den här förordningen.

Artikel 12

Kontroll och obligatorisk insamling

De nationella centralbankerna skall utöva rättigheterna att kontrollera eller att obligatoriskt samla in de uppgifter som uppgiftslämnarna lämnar i enlighet med den här förordningen, utan att det påverkar ECB:s rätt att själv utöva dessa rättigheter. Dessa rättigheter skall särskilt utövas av de nationella centralbankerna då ett institut som ingår i den faktiska uppgiftslämnande populationen inte uppfyller de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.

Artikel 13

Första rapporteringen

Den första rapporteringen skall börja med månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter för december 2008.

Artikel 14

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 27 juli 2007.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1.

(3)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.


BILAGA I

STATISTIKRAPPORTERINGSKRAV

DEL 1

Rapporteringsmetod

1.

ECB skall regelbundet producera det aggregerade beloppet för tillgångar och skulder för investeringsfonderna från alla deltagande medlemsstater, betraktade som ett ekonomiskt territorium, vad avser stockar och transaktioner.

2.

Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall tillhandahålla statistiska uppgifter i enlighet med en av de två följande rapporteringsmetoderna.

a)

Kombinerad metod: denna består av att tillhandahålla:

kvartalsvis: i) uppgifter värdepapper för värdepapper för värdepapper med offentligt tillgängliga identifikationskoder som innehas av investeringsfonderna, ii) aggregerade uppgifter uppdelade efter kategorier för instrument/löptid, valutor och motparter, för tillgångar och skulder andra än värdepapper och för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder, och iii) antingen uppgifter värdepapper för värdepapper eller aggregerade uppgifter om innehavarna av utgivna andelar i investeringsfonder, som specificeras närmare i del 2 i denna bilaga. Den berörda nationella centralbanken får begära att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter värdepapper för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder eller uppgifter post för post för tillgångar och skulder andra än värdepapper, och

månadsvis, uppgifter värdepapper för värdepapper som separat identifierar alla andelar som ges ut av investeringsfonderna.

Enligt tabell 2 får den berörda nationella centralbanken utöver de uppgifter avseende de områden för vilka information krävs i samband med rapportering värdepapper för värdepapper för att härleda aggregerade uppgifter om värdepapper, också besluta att samla in uppgifter om transaktioner på värdepapper för värdepapper-basis.

De aggregerade uppgifterna skall tillhandahållas som stockar och, i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner, som antingen: i) omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar, eller ii) transaktioner.

Om den berörda nationella centralbankens förhandsmedgivande erhålls, får de uppgiftslämnare som tillhandahåller de begärda kvartalsvisa uppgifterna värdepapper för värdepapper välja att rapportera aggregerade månadsvisa uppgifter, istället för att tillhandahålla uppgifter värdepapper för värdepapper.

b)

Aggregerad metod: denna består av att tillhandahålla:

kvartalsvis, en full uppsättning aggregerade uppgifter, uppdelade efter kategorier för instrument/löptid, valutor och motparter i förhållande till investeringsföretagens tillgångar och skulder, och

månadsvis, aggregerade uppgifter avseende de andelar som ges ut av investeringsfonderna.

De kvartalsvisa och månadsvisa uppgifterna skall rapporteras som stockar och, i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner, antingen som: i) omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar, eller ii) transaktioner.

3.

De uppgifter som skall tillhandahållas den nationella centralbanken värdepapper för värdepapper enligt den kombinerade metoden specificeras i tabell 2. De aggregerade kvartalsvisa rapporteringskraven för stockar specificeras i tabell 1 och de för omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar eller transaktioner specificeras i tabell 3. De aggregerade månadsvisa rapporteringskraven för stockar och omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar eller transaktioner specificeras i tabell 4.

DEL 2

Hemvist och ekonomisk sektor för innehavare av andelar i investeringsfonder

1.

Uppgiftslämnare skall kvartalsvis lämna uppgifter om hemvist för innehavare av andelar i investeringsfonder utgivna av investeringsfonder i de deltagande medlemsstaterna med uppdelning efter inhemska motparter/övriga deltagande medlemsstater/utlandet. Inhemska motparter och motparter i övriga deltagande medlemsstater uppdelas ytterligare efter sektor.

2.

I fråga om registrerade andelar skall utgivande investeringsfonder, eller deras lagliga företrädare lämna uppgifter uppdelade efter hemvist och sektor av innehavarna av deras utgivna andelar. Om en utgivande investeringsfond inte direkt kan ange innehavarens hemvist och sektor, skall den rapportera de relevanta uppgifterna på grundval av tillgänglig information.

3.

I fråga om innehavarandelar skall uppgiftslämnarna rapportera uppgifter om uppdelningen efter hemvist och sektor avseende innehavarna av andelar i investeringsfonder enligt den metod som den berörda nationella centralbanken beslutat. Detta krav begränsas till ett eller en kombination av följande alternativ, som skall väljas med beaktande av organisationen av de relevanta marknaderna och de nationella rättsliga förutsättningarna i medlemsstaten i fråga. Detta krav kommer periodiskt att övervakas av den nationella centralbanken.

a)

Utgivande investeringsfonder:

Utgivande investeringsfonder, deras lagliga företrädare eller de enheter som avses i artikel 2.2 i denna förordning, lämnar uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavarna av deras utgivna andelar. Sådana uppgifter kan komma från den mäklare som distribuerar andelarna eller från någon annan enhet som deltagit i utgivningen, återköpen eller överföringen av andelarna.

b)

MFI och OFI i egenskap av depåhållare för andelar i investeringsfonder:

Som uppgiftslämnare rapporterar MFI och OFI i egenskap av depåhållare för andelar i investeringsfonder uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavare av andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder, och som förvaras på depå för innehavarens räkning eller för sådan annan mellanhands räkning som också fungerar som depåhållare. Detta alternativ kan väljas om: i) depåhållaren skiljer på andelar i investeringsfonder som hålls i depå för innehavarnas räkning och de som hålls för andra depåhållares räkning, och ii) de flesta av andelarna i investeringsfonder är i depå hos inhemska institut som klassificeras som finansiella mellanhänder (MFI eller OFI).

c)

MFI och OFI i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter avseende andelar i en inhemsk investeringsfond.

Som uppgiftslämnare skall MFI och OFI i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter rörande andelar i en inhemsk investeringsfond, rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavare av sådana andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder som de köper och säljer för innehavarens eller för sådan annan mellanhands räkning som också deltar i transaktionen. Detta alternativ kan väljas om: i) rapporteringens täckning är uttömmande, dvs. att den omfattar i det närmaste samtliga transaktioner som utförs av uppgiftslämnarna, ii) precisa uppgifter om köp och försäljning med aktörer som inte har sin hemvist i de deltagande medlemsstaterna tillhandahålls, iii) skillnaden mellan utgivningsvärdet och lösenvärdet, exklusive avgifter, för samma typ av andelar är minimalt, och iv) värdet av de andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder och som innehas av aktörer som inte har hemvist i de deltagande medlemsstaterna är lågt.

d)

Om alternativen a till c inte är tillämpliga, skall uppgiftslämnarna, inklusive MFI och OFI som inte är investeringsfonder, rapportera relevanta uppgifter på grundval av tillgänglig information.

4.

De nationella centralbankerna får bevilja undantag för ett år från kraven i punkterna 2 och 3, om registrerade andelar eller innehavarandelar ges ut första gången, eller om det finns behov av nya alternativ eller en kombination av alternativ på grund av utvecklingen på marknaden.

DEL 3

Rapporteringstabeller

Tabell 1

Stockar

Uppgifter som skall lämnas kvartalsvis

A.

Inhemska (totalt)

B.

Övriga deltagande medlemsstater (totalt)

C.

Utlandet (totalt)

D.

Ofördelat

MFI

Icke-MFI – Totalt

MFI

Icke-MFI – Totalt

av vilka icke-deltagande medlemsstater

av vilka Förenta stater

av vilka Japan

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Totalt

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

Totalt

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

TILLGÅNGAR

1

Inlåning och lånefordringar

2

Värdepapper andra än aktier

2e.

Euro

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

2x.

Utländska valutor

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

2t.

Valutor totalt

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

3

Aktier och andra ägarandelar

varav noterade aktier, exklusive andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder

varav andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder

4

Finansiella derivat

5

Icke-finansiella tillgångar (inklusive fasta tillgångar)

6

Övriga tillgångar

SKULDER

7

Lån och inlåning som har erhållits

8

Andelar i investeringsfonder (1)

9

Finansiella derivat

10

Övriga skulder

Investeringsfonder som följer den aggregerade metoden rapporterar alla celler, inklusive svart och grått.

Investeringsfonder som följer den kombinerade metoden rapporterar: i) de svarta cellerna; ii) den information som begärs i tabell 2 för de värdepapper som samlas in värdepapper för värdepapper; och iii) de grå cellerna för värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper.

Tabell 2

Begärda uppgifter avseende värdepapper för värdepapper

När den kombinerade metoden används måste uppgifter för fälten i tabellen nedan rapporteras för varje värdepapper som klassificeras enligt värdepapperskategorierna ”värdepapper andra än aktier”, ”aktier och andra ägarandelar” och ”utgivna andelar i investeringsfonder” enligt följande regler.

a)

Uppgifter för fält 1 skall rapporteras.

b)

Om den berörda nationella centralbanken inte direkt samlar in uppgifter värdepapper för värdepapper om transaktionerna, skall uppgifter för två av de tre fälten 2, 3 och 4 rapporteras (dvs. fälten 2 och 3, fälten 2 och 4 eller fälten 3 och 4).

c)

Om den berörda nationella centralbanken direkt samlar in uppgifter om värdepapper för värdepapper om transaktioner, skall uppgifter för följande fält också rapporteras:

i)

fält 5, eller fält 6 och 7, och

ii)

fält 4, eller fälten 2 och 3

d)

Den berörda nationella centralbanken får också kräva att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter för fält 8.

e)

Den berörda nationella centralbanken får välja att endast samla in uppgifter för fält 2 i fallen b och c ii ovan. I sådana fall skall den nationella centralbanken åtminstone en gång per år kontrollera och informera ECB om att kvaliteten på de aggregerade uppgifter som rapporteras av den nationella centralbanken, inklusive revisionernas omfattning och storlek, förblir oförändrad.

Fält

Titel

1

Identifieringskod för värdepapper

2

Antal enheter eller aggregerat nominellt belopp

3

Pris

4

Totalt belopp

5

Transaktioner

6

Värdepapper som köpts (tillgångar) eller emitterats (skulder)

7

Värdepapper som sålts (tillgångar) eller inlösts (skulder)

8

Valuta som värdepapperet är registrerat i

Tabell 3

Justeringar för omvärderingar eller transaktioner

Uppgifter som skall lämnas kvartalsvis

A.

Inhemska (totalt)

B.

Övriga deltagande medlemsstater (totalt)

C.

Utlandet (totalt)

D.

Ofördelat

MFI

Icke-MFI – Totalt

MFI

Icke-MFI – Totalt

av vilka icke-deltagande medlemsstater

av vilka Förenta staterna

av vilka Japan

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Totalt

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

Totalt

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

TILLGÅNGAR

1

Inlåning och lånefordringar

2

Värdepapper andra än aktier

2e.

Euro

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

2x.

Utländska valutor

upp till 1 år

över 1 år och upp till 2 år

över 2 år

2t.

Valutor totalt

upp till 1 år

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

över 1 år och upp till 2 år

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

över 2 år

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

3

Aktier och andra ägarandelar

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

av vilka noterade aktier, exklusive andelar i investerings- och penningmarknadsfonder

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

av vilka andelar i investerings- och penningmarknadsfonder

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

4

Finansiella derivat

MINIMUM (3)

5

Icke-finansiella tillgångar (inklusive fasta tillgångar)

MINIMUM (3)

6

Övriga tillgångar

SKULDER

7

Lån och inlåning som har erhållits

8

Andelar i investeringsfonder (2)

MINIMUM

9

Finansiella derivat

MINIMUM (3)

10

Övriga skulder

Investeringsfonder som följer den aggregerade metoden rapporterar alla celler som markeras med ”MINIMUM”. Den nationella centralbankerna får utvidga dessa krav till att gälla också de svarta och grå celler som inte markeras med ”MINIMUM”.

Investeringsfonder som följer den kombinerade metoden rapporterar: i) de svarta celler som markeras med ”MINIMUM”; ii) de grå celler som markeras med ”MINIMUM” för de värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper; och iii) om den berörda nationella centralbankerna samlar uppgifter värdepapper för värdepapper om transaktioner direkt; informationen som begärs i tabell 2 för de värdepapper som samlas in värdepapper för värdepapper.

De nationella centralbankerna får utvidga dessa krav till att gälla: i) de svarta celler som inte innehåller ordet ”MINIMUM”; och ii) de grå celler som inte innehåller ordet ”MINIMUM” för de värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper.

Tabell 4

Stockar; Justeringar för omvärderingar eller transaktioner

Uppgifter som skall lämnas månadsvis

A.

Inhemska (totalt)

B.

Övriga deltagande medlemsstater (totalt)

C.

Utlandet

D.

Ofördelat

MFI

Icke-MFI – Totalt

MFI

Icke-MFI – Totalt

Totalt

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Offentlig sektor

Övriga inhemska

Totalt

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

Total

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (S. 125)

Icke-finansiella företag (S. 11)

Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)

SKULDER

8

Andelar i investeringsfonder


(1)  Om uppgiftslämnaren inte direkt kan identifiera innehavarnas hemvist och sektor, skall den rapportera de relevanta uppgifterna på grundval av tillgänglig information. När det gäller innehavarandelar, kan uppgifterna samlas in från MFI eller OFI som inte är investeringsfonder (enligt specificeringen i artikel 2.2 och del 2 punkt 3 i bilaga i till denna förordning).

(2)  Om uppgiftslämnaren inte direkt kan identifiera innehavarens hemvist och sektor, rapporterar den de relevanta uppgifterna på grundval av tillgänglig information. Vad gäller innehavarandelar, får uppgifterna samlas in från MFI eller OFI, andra än investeringsfonder (enligt specificeringen i artikel 2.2 och del 2 punkt 3 i i bilaga I till denna förordning).

(3)  De nationella centralbankerna får undanta investeringsfonder från rapportering av denna post, om de kvartalsstockar som är förtecknade i tabell 1 motsvarar mindre än 5 % av de emitterade andelarna i investeringsfonderna.


BILAGA II

DEFINITIONER

Del 1

Definitioner av instrumentkategorier

Denna tabell ger en detaljerad standardbeskrivning av de instrumentkategorier som de nationella centralbankerna i enlighet med den här förordningen skall omvandla till kategorier som är tillämpliga på nationell nivå (1). Definitionerna hänvisar till det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (ENS 95).

TABELL A

Definitioner av instrumentkategorier av investeringsfondernas tillgångar och skulder

KATEGORIER AV TILLGÅNGAR

Kategori

Beskrivning av viktigare egenskaper

1.

Inlåning och lånefordringar

I rapporteringsordningen omfattar denna post medel som investeringsfonderna har lånat till låntagare och som inte förekommer i form av något dokument eller som förekommer i form av ett enda dokument (även om det har blivit överlåtbart). Här ingår tillgångar i form av insättningar:

Insättningar hos MFI

a)

överförbara insättningar: insättningar (i nationell eller i utländsk valuta) som omedelbart kan tas ut i kontanter eller som kan överföras genom check, girering, debitering eller liknande, utan några nämnvärda begränsningar eller straffavgift (ENS 95, p. 5.42–5.44),

b)

övrig inlåning: all inlåning som inte är överförbar. Övrig inlåning kan inte användas för att verkställa betalningar när som helst och kan inte tas ut i kontanter eller överförbar inlåning utan avsevärda begränsningar eller straffavgifter. I denna underkategori ingår inlåning på tid, sparkonton etc. (ENS 95, p. 5.45–5.49)

innehav av icke överlåtbara värdepapper,

Innehav av värdepapper andra än aktier och andra ägarandelar, som inte är överlåtbara och som inte har någon andrahandsmarknad (se även under ”överlåtbara lån”).

Överlåtbara lån

Lån som i praktiken blivit överlåtbara skall tas upp under tillgångsposten ”inlåning och lånefordringar”, förutsatt att de även fortsättningsvis förekommer i form av ett enda dokument och som regel endast handlas med tillfälligtvis.

Fordringar enligt omvända repor

Motposten till pengar betalade i utbyte mot värdepapper som köpts av investeringsfonder till ett givet pris under förpliktelse att återsälja samma (eller motsvarande) värdepapper till ett fast pris på en viss dag i framtiden (se kategori 7).

Posten innefattar också innehav av utelöpande sedlar och mynt i euro och utländska valutor som allmänt används som betalningsmedel.

2.

Värdepapper andra än aktier

Innehav av värdepapper andra än aktier eller andra ägarandelar, som är överlåtbara och vanligen har en andrahandsmarknad eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperen.

I posten inräknas

innehav av värdepapper (vare sig det förekommer i dokument eller inte) som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller givna dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag,

överlåtbara lån som har omstrukturerats till ett stort antal identiska dokument och har en andrahandsmarknad (se även ”överlåtna lån” under kategori 1),

eftersatt skuld i form av räntebärande värdepapper,

värdepapper som lånas ut mot säkerhet skall stå kvar i den ursprungliga ägarens balansräkning (i stället för att överföras till den tillfälliga förvärvarens balansräkning) i de fall det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka, och inte endast en option att låta det återgå. Avsikten härmed är att behandla dessa transaktioner på samma sätt som repo- och liknande transaktioner (se också kategori 7).

En uppdelning efter löptid behövs för innehav av värdepapper andra än aktier. Detta betyder ursprunglig löptid och hänför sig till den bestämda livslängd som ett finansiellt instrument har före vilken det inte kan inlösas.

3.

Aktier och andra ägarandelar

Innehav av värdepapper som medför äganderätt till företag eller kvasibolag. Dessa värdepapper ger i allmänhet innehavaren rätt till en andel i företagens eller kvasibolagens vinst och till en andel i det egna kapitalet vid eventuell likvidation. Denna kategori innefattar fyra huvudsakliga underkategorier:

Andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder.

Noterade aktier, exklusive andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder.

Icke-noterade aktier, exklusive andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder: aktier som inte är noterade (ENS 95, p. 5.90–5.93).

Övriga ägarandelar: alla former av ägarandelar än de som klassificeras i de ovannämnda underkategorierna (ENS 95, p. 5.94 och 5.95).

3a.

Aktier och andra ägarandelar varav noterade aktier, exklusive andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder

Aktier vars pris noteras på en erkänd fondbörs eller annan form av andrahandsmarknad (ENS 95, p. 5.90–5.93).

3b.

Aktier och andra ägarandelar varav andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder

Denna tillgångspost innefattar innehav av andelar utgivna av investeringsfonder och penningmarknadsfonder på förteckningen över investeringsfonder och penningmarknadsfonder för statistiska ändamål.

Penningmarknadsfonder är företag för kollektiva investeringar vars andelar i fråga om likviditet utgör nära substitut till inlåning och som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument, och/eller andelar i penningmarknadsfonder, och/eller i andra överförbara skuldförbindelser med en återstående löptid upp till 1 år, och/eller i insättningar i bank, och/ eller som strävar efter en avkastning som ligger nära räntorna på penningmarknadsinstrument. Penningmarknadsfonder definieras i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut.

Investeringsfonder definieras i artikel 1 i denna förordning

4.

Finansiella derivat

I enlighet med rådande internationella statistikstandarder, bör finansiella derivatinstrument som har ett marknadsvärde i princip tas upp i balansräkningen. Derivat har ett marknadsvärde när de omsätts på organiserade marknader, dvs. börser eller under förhållanden under vilka de regelbundet kan bli avyttrade på underhandsmarknader (OTC).

Under denna post skall följande finansiella derivat rapporteras:

Optioner, vare sig överförbara eller OTC.

Warrants.

Futures, men endast om de har ett marknadsvärde p.g.a. att de kan omsättas eller avräknas.

Swappar, men endast om de har ett marknadsvärde p.g.a. att de kan omsättas eller avräknas.

Finansiella derivat som registreras i balansräkningen skall upptas till marknadsvärdet, d.v.s. det allmänt förekommande priset på marknaden eller ett motsvarande värde som ligger nära detta (fair value).

Derivat skall registreras i balansräkningen på bruttobasis. Individuella derivatavtal med positivt bruttomarknadsvärde skall upptas på tillgångssidan av balansräkningen och avtal med negativa bruttomarknadsvärden på skuldsidan. Brutto framtida åtaganden som följer av derivatavtal skall inte tas upp som poster i balansräkningen. Finansiella derivat kan registreras på nettobasis i enlighet med olika värderingsmetoder. Ifall endast nettopositionerna är tillgängliga eller om positionerna har registrerats till annat än marknadsvärdet, bör dessa positioner rapporteras i stället.

5.

Icke-finansiella tillgångar (inklusive fasta tillgångar)

Denna post omfattar

investeringar i materiella fasta tillgångar (t.ex. bostäder, andra byggnader och strukturer, och övriga byggnader) och värdeföremål, och (t.ex. värdefulla metaller), och

icke-finansiella tillgångar – materiella eller immateriella – som är avsedda att användas regelbundet under mer än ett år av investeringsfonderna. Här ingår mark och byggnader som disponeras av investeringsfonderna, liksom maskiner och inventarier, programvara och övrig infrastruktur

6.

Övriga tillgångar

Detta är den restpost på balansräkningens tillgångssida som definieras som ”tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori”. De nationella centralbankerna kan också enligt denna post begära individuella uppdelningar av följande:

Upplupen ränta på in- och utlåning.

Upplupen ränta på värdepapper andra än aktier.

Upplupen ränta på byggnader.

Utestående fordringar som inte hänför sig till den primära investeringsfondsverksamheten

KATEGORIER AV SKULDER

Kategori

Beskrivning av viktigare egenskaper

7.

Lån och inlåning som erhållits

Belopp som investeringsfonderna är skyldiga sina fordringsägare, exklusive belopp som hänför sig till emitterade överlåtbara värdepapper. Denna post omfattar

Lån: utlåning till rapporterande investeringsfonder, som inte framgår av dokument eller motsvaras av ett enskilt dokument (även om det har blivit överlåtbart).

Repor: motposten till kontanter, som mottagits i utbyte mot värdepapper/guld, som sålts av investeringsfonder till ett givet pris med ett bindande åtagande att återköpa samma (eller motsvarande) värdepapper/guld till ett fast pris på en viss dag i framtiden. Belopp som investeringsfonder mottagit i utbyte mot värdepapper/guld, som överlåtits till tredje man (tillfällig förvärvare) skall klassificeras som ”repoavtal”, om det finns ett bindande åtagande att låta transaktionen gå tillbaka och inte endast en option att låta den återgå. Detta innebär att investeringsfonderna behåller den faktiska (ekonomiska) äganderätten till de underliggande värdepapperen/guldet under transaktionen. I det avseendet är inte den rent juridiska äganderättsövergången inte avgörande för behandlingen av repo-liknande transaktioner. Om den tillfälliga förvärvaren säljer de mottagna värdepapperen/guldet genom en repa, skall den försäljningen ses som en outright värdepappers/guldtransaktion och tas upp i den tillfälliga förvärvarens balansräkning som en negativ post i portföljen för värdepapper/guld.

De följande tre varianterna av repo-liknande transaktioner är alla utformade så att de skall uppfylla de villkor som gäller för att behandlas som lån mot säkerhet. Belopp som mottagits av investeringsfonder (som utbyte för värdepapper/guld som tillfälligt överlåtits till tredje man) skall således behandlas som ”repoavtal” enligt följande:

Belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper/guld, som tillfälligt överlåtits till tredje man i form av repoavtal.

Belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper/guld, som tillfälligt överlåtits till tredje man i form av obligationslån (mot säkerhet i form av kontanter).

Belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper/guld, som tillfälligt överlåtits till tredje man i form av ett återköpsavtal (sale/buy-back).

8.

Andelar i investeringsfonder

Andelar, inklusive i form av eget kapital, utgivna av investeringsfonder som är inkluderade i förteckningen över investeringsfonder för statistiska ändamål. Denna post motsvarar summa skulder till andelsägarna i investeringsfonderna. I denna post ingår även medel som hänför sig till icke-utdelade ersättningar eller medel avsatta av rapporterande investeringsfonder i avvaktan på förväntade framtida betalningar och förpliktelser.

I denna förordning avses med

—   Registrerade andelar i investeringsfonder: andelar i investeringsfonder som i enlighet med nationell lagstiftning finns upptagna i ett register med personuppgifter om innehavarna av fondens andelar, inklusive uppgift om innehavarnas hemvist och sektor,

—   innehavarandelar i investeringsfonder: andelar i investeringsfonder som i enlighet med nationell lagstiftning inte finns upptagna i något register med personuppgifter om innehavarna av fondens andelar, eller som finns upptagna i ett register utan uppgift om innehavarnas hemvist och sektor.

9.

Finansiella derivat

Se kategori 4.

10.

Övriga skulder

Detta är den restpost på balansräkningens skuldsida som definieras som ”skulder som inte kan hänföras till någon annan kategori”.

De nationella centralbankerna kan också enligt denna post begära individuella uppdelningar av följande:

Emitterade skuldförbindelser.

Värdepapper andra än ägarandelar som utgivits av investeringsfonder, vilka är instrument som vanligen är överlåtbara och har en andrahandsmarknad, eller som kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperet.

Upplupen ränta som skall betalas på ut- och inlåning,

Belopp som skall utbetalas som inte hänför sig till den primära investeringsfondsverksamheten (belopp som skall betalas till leverantörer, för skatter, löner, sociala avgifter, etc.).

Bestämmelser för åtaganden gentemot tredje man (pensioner, utdelning, etc.).

Nettopositioner avseende utlåning av värdepapper utan likvidsäkerhet.

Nettobelopp att betala avseende framtida avvecklingar av värdepapperstransaktioner.

Del 2

Definitioner av attribut för värdepapper för värdepapper

TABELL B

Definitioner av attribut för värdepapper för värdepapper

Fält

Beskrivning

Identifieringskod för värdepapper

En kod som unikt identifierar ett värdepapper. Det kan vara ISIN-koden eller en annan säkerhetskod, om inte annat följer av den nationella centralbankens instruktioner

Antal enheter eller aggregerat nominellt belopp

Antal enheter som ett värdepapper har, eller aggregerat nominellt belopp för det fall att värdepapperet handlas med i belopp snarare än enheter

Pris

Ett värdepappers pris per enhet, eller procent av ett aggregerat nominellt belopp för det fall att värdepapperet handlas med i belopp snarare än enheter. Priset är vanligen marknadspriset eller är nära marknadspriset. De nationella centralbankerna kan också begära upplupen ränta enligt denna post

Totalt belopp

Totalt belopp för ett värdepapper. För värdepapper som handlas med i enheter, motsvarar detta belopp antalet värdepapper multiplicerat med priset per enhet. Då värdepapper handlas med i belopp snarare än enheter, motsvarar detta belopp det aggregerade nominella beloppet multiplicerat med priset uttryckt som en procent.

Det totala beloppet är, i princip, lika med marknadspriset eller nära marknadspriset. De nationella centralbankerna kan också begära upplupen ränta enligt denna post

Transaktioner

Summan av köp minus försäljningar (värdepapper på tillgångssidan) eller emissioner minus inlösen (värdepapper på skuldsidan) av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet

Värdepapper som köpts (tillgångar) eller emitterats (skulder)

Summan av köp (värdepapper på tillgångssidan) eller emissioner (värdepapper på skuldsidan) av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet

Värdepapper som sålts (tillgångar) eller inlösts (skulder)

Summan av försäljningar (värdepapper på tillgångssidan) eller inlösen (värdepapper på skuldsidan) av ett värdepapper som registreras till transaktionsvärdet

Valuta som värdepapperet registrerats i

ISO-kod eller motsvarande av den valuta som används för att ange priset och/eller det utestående beloppet för värdepapperet

Del 3

Definitioner av sektorer

ENS 95 ligger till grund för sektorsindelningen. Motparter som befinner sig på de deltagande medlemsstaternas territorium identifieras efter deras sektor i enlighet med förteckningen över investeringsfonder och MFI för statistiska ändamål och ledningen för den statistiska klassificeringen av motparter som anges i ECB:s handbok Monetary financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers.

TABELL C

Definitioner av sektorer

Sektor

Definition

1.

MFI

Inhemska nationella centralbanker, inhemska kreditinstitut enligt gemenskapsrättens definition och andra inhemska finansinstitut vilkas verksamhet består i att ta emot inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra enheter än MFI och för att för egen räkning (åtminstone i ekonomisk bemärkelse) bevilja krediter och/eller placera i värdepapper (förordning (EG) nr 2423/2001 [ECB/2001/13])

2.

Offentlig sektor

Inhemska enheter vilkas primära uppgift är att producera icke marknadsförda varor och tjänster som är avsedda för individuell och kollektiv konsumtion och/eller att omfördela nationella inkomster och förmögenhet (ENS 95, p. 2.68–2.70)

3.

Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag

Finansiella företag och kvasibolag (utom försäkringsföretag och pensionsinstitut), som främst ägnar sig åt finansförmedling genom att ta upp lån i andra former än sedlar och mynt, inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra institutionella enheter än MFI, eller försäkringstekniska reserver (ENS 95, p.2.53–2.56). Häri ingår även finansiella serviceföretag, som utgörs av alla finansiella företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell serviceverksamhet (ENS 95, p. 2.57–2.59). Här inkluderas investeringsföretag enligt definitionen i den här förordningen.

4.

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Finansiella företag och kvasibolag, som främst ägnar sig åt finansförmedling som en följd av riskpoolning (ENS 95, p. 2.60–2.67)

5.

Icke-finansiella företag

Företag och kvasibolag, som inte ägnar sig åt finansiella förmedlingstjänster utan främst åt produktion av marknadsförda varor och icke-finansiella tjänster (ENS 95, p. 2.21–2.31)

6.

Hushåll och hushållens ideella organisationer

Individer eller individgrupper i deras egenskap av konsumenter och producenter av varor och icke-finansiella tjänster uteslutande för egen slutlig användning, och som producenter av marknadsförda varor och icke-finansiella och finansiella tjänster, förutsatt att dessa aktiviteter inte utförs av kvasibolag. Hit räknas hushållens ideella organisationer som främst ägnar sig åt produktion av icke marknadsförda varor och tjänster avsedda för specifika grupper av hushåll (ENS 95, p. 2.75-2.88)


(1)  Dessa tabeller är således inte förteckningar över enskilda finansiella instrument.


BILAGA III

JUSTERINGAR FÖR OMVÄRDERINGAR ELLER TRANSAKTIONER

1.

Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall rapportera justeringar för omvärderingar eller transaktioner i enlighet med artikel 7 i denna förordning. Om den faktiska uppgiftslämnande populationen rapporterar justeringar för omvärderingar, kommer dessa att täcka antingen omvärderingar som beror på pris- och växelkursförändringar eller endast prisförändringar i referensperioden, med förbehåll för den nationella centralbankens förhandsgodkännande. Om justeringen för omvärderingen endast täcker omvärderingar pga. prisförändringar samlar den nationella centralbanken in de nödvändiga uppgifterna, vilka som ett minimum bör täcka en valutauppdelning av pund sterling, US-dollar, japanska yen och schweiziska francs, för att kunna erhålla omvärderingarna pga. växelkursförändringar.

2.

”Finansiella transaktioner” avser de transaktioner som härrör från skapandet, likvideringen eller ändringen av äganderätten till finansiella tillgångar eller skulder. Dessa transaktioner mäts i form av skillnaden mellan stockuppgifterna vid rapporteringsperiodens slut, från vilken effekterna av sådana förändringar som beror på ”justeringar för omvärderingar” (orsakade av pris- och växelkursförändringar) och ”omklassificeringar och andra justeringar” tas bort. ECB behöver statistiska uppgifter för att sammanställa transaktioner i form av justeringar som täcker på ”omklassificeringar och andra justeringar” och ”pris- och växelkursomvärderingar”. Finansiella transaktioner bör i princip överensstämma med ENS 95, men kan avvika pga. nationell praxis.

3.

”Pris- och växelkursomvärderingar” avser fluktuationer i värderingen av tillgångar och skulder som härrör antingen från förändringar i priset på tillgångar och skulder och/eller växelkurser som påverkar värdena uttryckta i euro av tillgångarna och skulderna denominerade i utländsk valuta. Justeringar avseende prisförändringar av tillgångar/skulder avser värdeförändringar av tillgångar/skulder som uppkommer på grund av ändringar av det pris till vilket tillgångar/skulder registreras eller handlas. I prisförändringarna ingår förändringar som uppkommer över tiden i värdet av stockuppgifter vid periodens slut på grund av förändringar i det referensvärde till vilket de registreras, dvs. möjliga vinster/förluster. Förändringar i växelkursen mot euron som uppstår mellan rapporteringstillfällen vid periodens slut ger upphov till ändringar i värdet av tillgångar/skulder i utländsk valuta när de uttrycks i euro. Eftersom dessa ändringar representerar vinst/förlust av innehav och inte härrör från finansiella transaktioner, skall dessa effekter tas bort från transaktionsuppgifterna. I princip innefattar ”pris- och växelkursomvärderingar” också värderingsförändringar som härrör från transaktioner i tillgångar/skulder, dvs. realiserade förluster/vinster, det finns dock olika nationell praxis i detta hänseende


BILAGA IV

MINIMISTANDARDER SOM SKALL TILLÄMPAS AV DEN FAKTISKA UPPGIFTSLÄMNANDE POPULATIONEN

Uppgiftslämnarna skall tillämpa följande minimistandarder för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav.

1.   Minimistandarder för dataöverföring

a)

Rapporteringen till de nationella centralbankerna skall ske snabbt och inom de tidsramar som fastställts av den berörda nationella centralbanken.

b)

Statistikrapporterna skall till form och uppställning följa de tekniska rapporteringskraven som fastställts av de nationella centralbankerna.

c)

Kontaktpersonen (eller kontaktpersonerna) hos uppgiftslämnarna skall namnges.

d)

De tekniska specifikationerna för dataöverföringen till de nationella centralbankerna skall följas.

e)

När det gäller rapportering värdepapper för värdepapper skall uppgiftslämnarna, om den berörda nationella centralbanken så begär, tillhandahålla de ytterligare uppgifter (t.ex. emittentens namn, emissionsdag) som behövs för att identifiera de värdepapper vars identifikationskoder antingen är felaktiga eller officiellt inte finns tillgängliga.

2.   Minimistandarder för noggrannhet

a)

De statistiska uppgifterna skall vara exakta, vilket innebär att

uppgifterna skall stämma lineärt (t.ex. tillgångar och skulder skall gå jämnt ut, delsummorna skall sammanräknade stämma med totalsumman), och

uppgifter som inrapporteras med olika frekvens skall stämma sinsemellan.

b)

Uppgiftslämnarna skall kunna lämna information om den utveckling som inrapporterade data visar.

c)

De statistiska uppgifterna skall vara fullständiga: existerande luckor i uppgifterna skall påpekas och förklaras för de nationella centralbankerna, och i förekommande fall snarast möjligt rättas till.

d)

Statistiken får inte innehålla fortlöpande och strukturella luckor.

e)

Uppgiftslämnarna skall använda de enheter och antal decimaler som föreskrivits av de nationella centralbankerna för den tekniska överföringen av data.

f)

Uppgiftslämnarna skall tillämpa de avrundningsregler som föreskrivits av de nationella centralbankerna för den tekniska överföringen av uppgifter.

3.   Minimistandarder för begreppsmässig överensstämmelse

a)

Statistiken skall överensstämma med definitioner och klassificeringar som finns i den här förordningen.

b)

Vid avvikande definitioner och klassificeringar skall uppgiftslämnarna i förekommande fall regelbundet följa upp och kvantifiera skillnaderna mellan använda mått och måtten enligt den här förordningen.

c)

Uppgiftslämnarna skall kunna förklara avbrott i inrapporterade data jämfört med uppgifterna för föregående period.

4.   Minimistandarder för revidering

De revideringsprinciper och -rutiner som fastställts av ECB och de nationella centralbankerna skall följas. Avvikelser från normala revideringsförfaranden skall förklaras i noter.