Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/70


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1101/2008

av den 22 oktober 2008

om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 187,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

För att kunna utföra sina åligganden enligt fördragen, måste kommissionen ha fullständig och tillförlitlig information. För att kunna verka effektivt måste Europeiska gemenskapernas statistikkontor, nedan kallat Eurostat, kunna ta del av all den nationella statistiska information som behövs för att utarbeta gemenskapsstatistik och genomföra erforderliga analyser.

(3)

Enligt artikel 10 i EG-fördraget och artikel 192 i Euratomfördraget, är medlemsstaterna skyldiga att underlätta genomförandet av gemenskapens uppgifter. Denna skyldighet omfattar tillhandahållande av all erforderlig information. Avsaknaden av sådana statistiska uppgifter som är skyddade mot obehörig insyn innebär för övrigt för Eurostat en avsevärd brist på information på gemenskapsnivå och gör det svårt att utarbeta statistik och genomföra analyser rörande gemenskapen.

(4)

Medlemsstaternas grund för att åberopa regler om insynsskydd för vissa statistiska uppgifter har emellertid bortfallit i och med att det konstaterats att Eurostat ger samma garantier för skydd mot obehörig insyn som de nationella statistiska institutionerna. Sådana garantier finns nu redan i viss utsträckning i gemenskapsfördragen, särskilt i artikel 287 i EG-fördraget och i artikel 194.1 i Euratomfördraget, liksom i artikel 17 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (4), och kan förstärkas genom lämpliga åtgärder enligt den här förordningen.

(5)

Varje brott mot insynsskyddet för statistiska uppgifter som är skyddade enligt denna förordning bör beivras effektivt, vem som än har begått det.

(6)

Varje överträdelse, vare sig uppsåtlig eller uppkommen genom oaktsamhet, av de regler som gäller för de tjänstemän och andra som arbetar för Eurostat, leder till ansvar och i tillämpliga fall rättsliga påföljder för brott mot befattningshavares tystnadsplikt enligt artikel 12 i förening med artikel 18 i protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet.

(7)

Denna förordning gäller enbart utlämnande till Eurostat av sådana statistiska uppgifter som inom de nationella statistiska institutionernas verksamhetsområde är skyddade mot obehörig insyn och påverkar inte de nationella föreskrifter eller gemenskapsregler som rör utlämnande av andra slag av information till kommissionen.

(8)

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 296.1 a i EG-fördraget enligt vilken ingen medlemsstat är skyldig att tillhandahålla information vars röjande medlemsstaten i fråga anser strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen.

(9)

Genomförandet av de regler som denna förordning innehåller och i synnerhet de regler som syftar till att säkerställa insynsskyddet för statistiska uppgifter som lämnas till Eurostat kräver personella, tekniska och finansiella resurser.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Syftet med denna förordning är att

a)

bemyndiga nationella organ att lämna insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistiska kontor, nedan kallat Eurostat,

b)

ge garanti för att kommissionen vidtar alla de åtgärder som erfordras för att säkerställa insynsskydd för uppgifter som lämnas till Eurostat.

2.   Denna förordning är tillämplig enbart på insynsskyddet för statistiska uppgifter. Den berör inte specialregler, gemenskapsregler eller nationella regler om annat insynsskydd.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a)

insynsskyddade statistiska uppgifter: uppgifter som definieras i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (6),

b)

nationella organ: nationella statistiska institutioner och andra nationella organ som är ansvariga för insamling och användning av statistik för Europeiska gemenskaperna,

c)

uppgifter om fysiska personers privatliv: uppgifter om fysiska personers privat- och familjeliv så som dessa definieras av de olika medlemsstaternas nationella lagstiftning och praxis,

d)

användning för statistiska ändamål: användning uteslutande för sammanställning av statistiska tabeller eller för statistiska ekonomiska analyser; detta utesluter användning för administrativa, juridiska eller fiskala ändamål eller för kontroll av andra uppgifter från de objekt som har undersökts,

e)

statistiskt objekt: den minsta enhet varom statistiska uppgifter lämnas till Eurostat,

f)

direkt identifiering: identifiering av ett statistiskt objekt genom dess namn eller adress eller genom ett officiellt tilldelat och offentligt identitetsnummer,

g)

indirekt identifiering: härledning av ett statistiskt objekts identitet med hjälp av annan information än den som nämns under f,

h)

tjänstemän vid Eurostat: gemenskapens tjänstemän enligt artikel 1 i tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän, som arbetar inom Eurostat,

i)

annan personal vid Eurostat: av gemenskaperna anlitade personer enligt artiklarna 2–5 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, som arbetar inom Eurostat,

j)

spridning: tillhandahållande av uppgifter i någon form: publikationer, åtkomst till databaser, mikrofiche, telefonmeddelanden, osv.

Artikel 3

1.   De nationella organen ska bemyndigas att lämna insynsskyddade statistiska uppgifter till Eurostat.

2.   Nationella regler om statistiskt insynsskydd får inte åberopas för att hindra utlämnandet av insynsskyddade statistiska uppgifter till Eurostat i de fall då en gemenskapsrättsakt rörande gemenskapsstatistik föreskriver utlämnande av sådana uppgifter.

3.   Utlämnande till Eurostat av insynsskyddade statistiska uppgifter i den mening som avses i punkt 2 ska ske så att de statistiska objekten inte kan direkt identifieras. Detta hindrar inte tillämpning av regler i någon medlemsstats lagstiftning vilka medger att insynsskyddade uppgifter utlämnas i större utsträckning.

4.   Nationella myndigheter ska inte vara skyldiga att till Eurostat lämna ut uppgifter om fysiska personers privatliv om den utlämnade informationen skulle kunna leda till att personerna blir identifierade direkt eller indirekt.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska vidta alla de rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras för att säkerställa insynsskyddet för de statistiska uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artikel 3 lämnar till Eurostat.

2.   Förfarandena för överlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Eurostat och principerna för skydd av sådana uppgifter ska fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2.

Artikel 5

1.   Kommissionen ska uppdra åt chefen för Eurostat att säkerställa skyddet av uppgifter som medlemsstaternas nationella myndigheter lämnat till Eurostat. Kommissionen ska, efter att ha rådgjort med den kommitté som avses i artikel 7.1, fastställa utformningen av Eurostats inre organisation så att detta skydd säkerställs.

2.   Insynsskyddade statistiska uppgifter som lämnats till Eurostat ska vara åtkomliga endast för tjänstemän vid Eurostat och får av dessa användas uteslutande för statistiska ändamål.

3.   Kommissionen kan dock medge åtkomst i särskilda fall och uteslutande för statistiska ändamål till insynsskyddade statistiska uppgifter för annan personal vid Eurostat och andra fysiska personer som arbetar i Eurostats lokaler enligt kontrakt. Förfarandena för sådan åtkomst ska bestämmas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2.

4.   Insynsskyddade statistiska uppgifter som Eurostat har tillgång till får spridas endast när de sammanställts med andra uppgifter i en form som säkerställer att statistiska objekt varken direkt eller indirekt kan identifieras.

5.   Tjänstemän och annan personal hos Eurostat liksom andra fysiska personer som arbetar i statistikkontorets lokaler enligt kontrakt får inte använda eller sprida sådana uppgifter för andra ändamål än de som föreskrivs i denna förordning, och detta förbud ska fortsätta att gälla även efter det att personen i fråga övergått till andra sysslor, slutat sin tjänst eller pensionerats.

6.   De skyddsåtgärder som avses i punkterna 1 till 5 ska tillämpas på

a)

alla insynsskyddade statistiska uppgifter vilkas utlämnande till Eurostat föreskrivs i någon gemenskapsrättsakt rörande gemenskapsstatistik,

b)

alla insynsskyddade statistiska uppgifter som någon medlemsstat frivilligt lämnar till Eurostat.

Artikel 6

Varje medlemsstat ska före den 1 januari 1992 vidta erforderliga åtgärder för att stävja alla brott mot skyldigheten att vidmakthålla insynsskyddet för statistiska uppgifter som lämnats ut i enlighet med artikel 3. Dessa åtgärder ska åtminstone omfatta brott begångna inom medlemsstatens territorium, av tjänstemän vid Eurostat eller övrig personal eller andra fysiska personer som under kontrakt arbetar i Eurostats lokaler.

Varje medlemsstat ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om åtgärderna. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för insynsskydd i statistik, nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 8

Kommittén ska granska ärenden som tas upp till behandling av ordföranden på dennes eget initiativ eller på begäran av någon medlemsstats företrädare och som avser tillämpningen av denna förordning.

Artikel 9

Förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90, ändrad genom de förordningar som är upptagna i förteckningen i bilaga I, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 14 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 600) och rådets beslut av den 25 september 2008.

(2)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Se bilaga I.

(4)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.


BILAGA I

Upphävd förordning och ändringar av den i kronologisk ordning

Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90

(EGT L 151, 15.6.1990, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 322/97

(EGT L 52, 22.2.1997, s. 1)

Endast artikel 21.2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Endast bilaga II, punkt 4


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90

Denna förordning

Artikel 1.1 första och andra strecksatserna

Artikel 1.1 leden a och b

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 2 punkterna 1–10

Artikel 2 leden a–j

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 3.3 första stycket

Artikel 3.3 andra stycket

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.4

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 5.6

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 5.1–5.5

Artikel 5.1–5.5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga II