Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/23


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 674/2010

av den 23 juli 2010

om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag

(ECB/2010/7)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Kvaliteten på den minsta nationella urvalsstorleken som bestäms med hjälp av de fastställda kriterierna måste granskas ytterligare, och därför måste den aktuella övergångsperioden förlängas.

(2)

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I första stycket ska den inledande meningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) ändras på följande sätt: ersättas med följande:

”Till och med referensmånaden december år 2013 har punkt 10 i bilaga I följande lydelse:”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 23 juli 2010.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 24.