Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärderEuropeiska unionens officiella tidning nr L 018 , 21/01/2014 s. 0001 - 0051Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014

av den 15 januari 2014

om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet [1], och

av följande skäl:

(1) Enligt ett antal grundförordningar om den gemensamma handelspolitiken ska akter om genomförande av den gemensamma handelspolitiken antas av rådet i enlighet med de förfaranden som fastställs i de olika berörda instrumenten eller av kommissionen i enlighet med särskilda förfaranden och under rådets kontroll. Sådana förfaranden omfattas inte av rådets beslut 1999/468/EG [2].

(2) Grundförordningarna bör ändras så att de stämmer överens med de bestämmelser som infördes genom Lissabonfördraget. Detta bör i förekommande fall göras genom beviljandet av delegerade befogenheter till kommissionen och tillämpningen av vissa förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [3].

(3) Följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

- Rådets förordning (EEG) nr 2841/72 [4].

- Rådets förordning (EEG) nr 2843/72 [5].

- Rådets förordning (EEG) nr 1692/73 [6].

- Rådets förordning (EG) nr 3286/94 [7].

- Rådets förordning (EG) nr 385/96 [8].

- Rådets förordning (EG) nr 2271/96 [9].

- Rådets förordning (EG) nr 1515/2001 [10].

- Rådets förordning (EG) nr 153/2002 [11].

- Rådets förordning (EG) nr 427/2003 [12].

- Rådets förordning (EG) nr 452/2003 [13].

- Rådets förordning (EG) nr 673/2005 [14].

- Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 [15].

- Rådets förordning (EG) nr 1616/2006 [16].

- Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 [17].

- Rådets förordning (EG) nr 140/2008 [18].

- Rådets förordning (EG) nr 55/2008 [19].

- Rådets förordning (EG) nr 594/2008 [20].

- Rådets förordning (EG) nr 597/2009 [21].

- Rådets förordning (EG) nr 260/2009 [22].

- Rådets förordning (EG) nr 625/2009 [23].

- Rådets förordning (EG) nr 1061/2009 [24].

- Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [25].

(4) För att trygga den rättsliga säkerheten får denna förordning inte påverka förfaranden för antagande av åtgärder som har inletts men inte avslutats innan denna förordning träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De förordningar som förtecknas i bilagan till denna förordning ska ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Hänvisningar till bestämmelser i de förordningar som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska anses som hänvisningar till de bestämmelserna i deras ändrade lydelse enligt denna förordning.

Hänvisningar till de tidigare namnen på kommittéer ska anses som hänvisningar till kommittéernas nya namn enligt denna förordning.

I samtliga förordningar som anges i bilagan ska

a) alla hänvisningar till orden "Europeiska gemenskapen", "gemenskapen", "Europeiska gemenskaperna" eller "gemenskaperna" anses som hänvisningar till "Europeiska unionen" eller "unionen",

b) alla hänvisningar till orden "den gemensamma marknaden" anses som hänvisningar till "den inre marknaden",

c) alla hänvisningar till orden "den kommitté som anges/avses i artikel 113", "den kommitté som anges/avses i artikel 133" och andra liknande uttryck anses som hänvisningar till "den kommitté som anges i artikel 207",

d) alla hänvisningar till "artikel 113 i fördraget" eller "artikel 133 i fördraget" anses som hänvisningar till "artikel 207 i fördraget".

Artikel 3

Denna förordning påverkar inte förfaranden som har inletts för antagande av åtgärder i enlighet med de förordningar som anges i bilagan till denna förordning, vid eller före denna förordnings ikraftträdande, när

a) kommissionen har antagit en akt,

b) samråd krävs enligt en av de förordningar som förtecknas i bilagan och ett sådant samråd har inletts, eller

c) ett förslag krävs enligt en av de förordningar som förtecknas i bilagan och kommissionen har antagit ett sådant förslag.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 januari 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. Schulz

Ordförande

På rådets vägnar

D. Kourkoulas

Ordförande

[1] Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 mars 2012 (EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 126) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 15 november 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 december 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT).

[2] Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[4] Rådets förordning (EEG) nr 2841/72 av den 19 december 1972 om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (EGT L 300, 31.12.1972, s. 284).

[5] Rådets förordning (EEG) nr 2843/72 av den 19 december 1972 om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (EGT L 301, 31.12.1972, s. 162).

[6] Rådets förordning (EEG) nr 1692/73 av den 25 juni 1973 om de skyddsåtgärder som fastställs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge (EGT L 171, 27.6.1973, s. 103).

[7] Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (EGT L 349, 31.12.1994, s. 71).

[8] Rådets förordning (EG) nr 385/96 den 29 januari 1996 om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (EGT L 56, 6.3.1996, s. 21).

[9] Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (EGT L 309, 29.11.1996, s. 1).

[10] Rådets förordning (EG) nr 1515/2001 av den 23 juli 2001 om de åtgärder som gemenskapen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (EGT L 201, 26.7.2001, s. 10).

[11] Rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EGT L 25, 29.1.2002, s. 16).

[12] Rådets förordning (EG) nr 427/2003 av den 3 mars 2003 om en produktspecifik övergångsskyddsordning för import med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder (EUT L 65, 8.3.2003, s. 1).

[13] Rådets förordning (EG) nr 452/2003 av den 6 mars 2003 om åtgärder som gemenskapen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (EUT L 69, 13.3.2003, s. 8).

[14] Rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 110, 30.4.2005, s. 1).

[15] Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).

[16] Rådets förordning (EG) nr 1616/2006 av den 23 oktober 2006 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, och för tillämpning av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien (EUT L 300, 31.10.2006, s. 1).

[17] Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (EUT L 348, 31.12.2007, s. 1).

[18] Rådets förordning (EG) nr 140/2008 av den 19 november 2007 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (EUT L 43, 19.2.2008, s. 1).

[19] Rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien och ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 2005/924/EG (EUT L 20, 24.1.2008, s. 1).

[20] Rådets förordning (EG) nr 594/2008 av den 16 juni 2008 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (EUT L 169, 30.6.2008, s. 1).

[21] Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93).

[22] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[23] Rådets förordning (EG) nr 625/2009 av den 7 juli 2009 om gemenskapsregler för import från vissa tredjeländer (EUT L 185, 17.7.2009, s. 1).

[24] Rådets förordning (EG) nr 1061/2009 av den 19 oktober 2009 om upprättandet av gemensamma exportregler (EUT L 291, 7.11.2009, s. 1).

[25] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

--------------------------------------------------

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRORDNINGAR SOM OMFATTAS AV DEN GEMENENSAMMA HANDELSPOLITIKEN OCH SOM ÄNDRATS FÖR ATT ANPASSAS TILL ARTIKEL 290 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT ELLER TILL DE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSERNA I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 182/2011

1. Förordning (EEG) nr 2841/72

När det gäller förordning (EEG) nr 2841/72 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i avtalet att enhetliga villkor fastställs för vidtagande av skyddsåtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på de situationer som avses i artiklarna 24, 24a och 26 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

Förordning (EEG) nr 2841/72 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

"Artikel 1

Kommissionen kan besluta att till den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (nedan kallat avtalet) hänskjuta vidtagandet av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 22, 24, 24a och 26 i avtalet. Vid behov ska kommissionen vidta dessa åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i detta förordning.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om den beslutar att hänskjuta en fråga till gemensamma kommittén."

2. I artikel 2.1 ska andra meningen ersättas med följande:

"Vid behov ska kommissionen vidta skyddsåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning."

3. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Om det på grund av exceptionella omständigheter krävs omedelbara åtgärder i de situationer som avses i artiklarna 24, 24a och 26 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, får kommissionen anta de försiktighetsåtgärder som föreskrivs i artikel 27.3 e i avtalet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 7.3.

2. När en medlemsstat begär att kommissionen ska agera, ska kommissionen fatta ett beslut om den begäran inom högst fem arbetsdagar efter det att den mottagits."

4. Artikel 5 ska utgå.

5. Följande artiklar ska läggas till:

"Artikel 7

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 [*]. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [**].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 8

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [***].

2. Förordning (EEG) nr 2843/72

När det gäller förordning (EEG) nr 2843/72 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i avtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på de situationer som avses i artiklarna 25, 26 och 27 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

Förordning (EEG) nr 2843/72 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

"Artikel 1

Kommissionen kan besluta att till den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (nedan kallat avtalet) hänskjuta de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 23, 25, 25a och 27 i avtalet. Vid behov ska kommissionen anta åtgärderna i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om den beslutar att hänskjuta en fråga till gemensamma kommittén."

2. I artikel 2.1 ska andra meningen ersättas med följande:

"Vid behov ska kommissionen vidta skyddsåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning."

3. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Om det på grund av exceptionella omständigheter krävs omedelbara åtgärder i de situationer som avses i artiklarna 25, 25a och 27 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, får kommissionen anta de åtgärder som föreskrivs i artikel 28.3 e i avtalet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 7.3.

2. När en medlemsstat begär att kommissionen ska agera, ska kommissionen fatta ett beslut om den begäran inom högst fem arbetsdagar efter det att den mottagits."

4. Artikel 5 ska utgå.

5. Följande artiklar ska läggas till:

"Artikel 7

1. Kommissionen ska, biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 [****]. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [*****].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 8

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [******].

3. Förordning (EEG) nr 1692/73

När det gäller förordning (EEG) nr 1692/73 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i avtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på de situationer som avses i artiklarna 24, 24a och 26 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

Förordning (EEG) nr 1692/73 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

"Artikel 1

Kommissionen kan besluta att till den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge (nedan kallat avtalet) hänskjuta de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 22, 24, 24a och 26 i avtalet. Vid behov ska kommissionen anta åtgärderna i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om den beslutar att hänskjuta en fråga till gemensamma kommittén."

2. I artikel 2.1 ska andra meningen ersättas med följande:

"Vid behov ska kommissionen anta skyddsåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning."

3. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. När exceptionella omständigheter kräver omedelbara åtgärder i de situationer som avses i artiklarna 24, 24a och 26 i avtalet eller vid exportstöd som har direkt och omedelbar effekt på handeln, får kommissionen anta de försiktighetsåtgärder som föreskrivs i artikel 27.3 e i avtalet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2 i denna förordning eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 7.3.

2. När en medlemsstat begär att kommissionen ska agera, ska kommissionen fatta ett beslut om denna begäran inom högst fem arbetsdagar efter det att begäran mottagits."

4. Artikel 5 ska utgå.

5. Följande artiklar ska läggas till:

"Artikel 7

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 8

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

4. Förordning (EG) nr 3286/94

När det gäller förordning (EG) nr 3286/94 krävs det för tillämpningen av de undersökningsförfaranden som föreskrivs i förordningen att enhetliga villkor fastställs för antagande av beslut om att genomföra de undersökningsförfaranden och åtgärder som följer därav. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för att avbryta pågående undersökningar med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av åtgärder.

Europaparlamentet och rådet bör hållas informerade om utvecklingen enligt denna förordning, så att de kan överväga dess mer långtgående politiska följder.

I de fall där ett avtal med ett tredjeland förefaller vara det lämpligaste sättet att lösa en tvist som uppstår på grund av handelshinder ska förhandlingar i detta syfte dessutom föras i enlighet med förfarandena i artikel 207 i fördraget.

Förordning (EG) nr 3286/94 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

"3. Om det visar sig att klagomålet inte innehåller tillräckliga bevis för att motivera enundersökning, ska klaganden underrättas om detta.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den beslutar att klagomålet inte innehåller tillräckliga bevis för att motivera en undersökning."

2. Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

"4. Om det står klart att begäran inte innehåller tillräckliga bevis för att motivera en undersökning, ska medlemsstaten underrättas om detta.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den beslutar att klagomålet inte innehåller tillräckliga bevis för att motivera en undersökning."

3. Artikel 7 ska ersättas med följande:

"Artikel 7

Kommittéförfarande

1. a) Kommissionen ska biträdas av kommittén för handelshinder (nedan kallad kommittén). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

b) När det hänvisas till detta led ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

c) När det hänvisas till detta led ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2. Kommissionen ska också till Europaparlamentet och rådet hänskjuta sådan information som lämnats i enlighet med denna förordning, för att de ska kunna beakta eventuella mer långtgående följder för den gemensamma handelspolitiken.

4. Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

"1. Om det står klart för kommissionen att tillräckliga bevis föreligger för att motivera ett undersökningsförfarande och att det är nödvändigt med hänsyn till unionens intressen, ska kommissionen

a) i Europeiska unionens officiella tidning kungöra att ett undersökningsförfarande inleds. En sådan kungörelse ska ange den berörda varan eller tjänsten och de berörda länderna, sammanfatta den information som mottagits och föreskriva att all relevant information i frågan ska lämnas till kommissionen; de ska också ange den tidsfrist inom vilken intresserade parter får anhålla om att höras av kommissionen i enlighet med punkt 5,

b) officiellt underrätta företrädarna för det land eller de länder som omfattas av förfarandet med vilka, när det är lämpligt, samråd får hållas,

c) genomföra undersökningen på unionsnivå i samarbete med medlemsstaterna.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den beslutar att klagomålet innehåller tillräckliga bevis för att motivera en undersökning."

5. I artikel 9.2 ska led a ersättas med följande:

"2. a) Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dem, får inte yppa någon uppgift av konfidentiell art som lämnats i enlighet med denna förordning eller någon uppgift som lämnats konfidentiellt av en part i ett undersökningsförfarande, annat än med uppgiftslämnarens uttryckliga tillstånd."

6. Artikel 11 ska ersättas med följande:

"Artikel 11

Avslutande eller upphävande av förfarandet

1. Om det som en följd av det undersökningsförfarande som genomförts i enlighet med artikel 8 visar sig att unionens intressen inte kräver att åtgärder vidtas, ska kommissionen avsluta förfarandet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.1 c.

2. a) Om det eller de berörda tredjeländerna efter ett undersökningsförfarande som genomförts i enlighet med artikel 8 vidtar åtgärder som anses tillfredsställande och det därför inte krävs att unionen vidtar några åtgärder, får kommissionen avbryta förfarandet i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 7.1 b.

b) Kommissionen ska övervaka tillämpningen av dessa åtgärder, i tillämpliga fall på grundval av regelbundet mottagna uppgifter som den kan begära från de berörda tredje länderna och vidbehov kontrollera.

c) Om de åtgärder som vidtagits av det berörda tredje landet eller länderna har upphävts, avbrutits eller inte genomförts korrekt, om kommissionen har skäl att tro att så är fallet eller, slutligen, om en begäran från kommissionen om uppgifter i enlighet med b inte besvaras, skall kommissionen informera medlemsstaterna och vid behov, om det är motiverat av undersökningens resultat och de nya fakta som finns tillgängliga, vidta åtgärder i enlighet med artikel 13.2.

3. Om det efter ett undersökningsförfarande som genomförts i enlighet med artikel 8 eller före, under eller efter ett internationellt tvistlösningsförfarande förefaller som om det lämpligaste sättet att lösa en tvist på grund av ett handelshinder är att sluta ett avtal med det eller de berörda tredjeländerna som kan förändra unionens och det eller de berörda tredjeländernas materiella rättigheter, ska kommissionen avbryta förfarandet i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 7.1 b i denna förordning, och förhandlingar ska genomföras i enlighet med artikel 207 i fördraget."

7. Artikel 13 ska ersättas med följande:

"Artikel 13

Beslutsförfaranden

1. Om unionen till följd av ett klagomål i enlighet med artikel 3 eller 4 eller en begäran i enlighet med artikel 6 följer formella internationella samråds- eller tvistlösningsförfaranden, ska beslut som gäller inledandet, genomförandet eller avslutandet av sådana förfaranden fattas av kommissionen.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den beslutar att inleda, genomföra eller avsluta formella internationella samråds- eller tvistlösningsförfaranden.

2. Om unionen sedan den agerat i enlighet med artikel 12.2 måste fatta beslut om de handelspolitiska åtgärder som ska antas i enlighet med artikel 11.2 c eller 12 i denna förordning, ska den utan dröjsmål agera i enlighet med artikel 207 i fördraget och i förekommande fall i enlighet med tillämpliga förfaranden."

8. Följande artikel ska införas:

"Artikel 13a

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

9. Artikel 14 ska utgå.

5. Förordning (EG) nr 385/96

När det gäller förordning (EG) nr 385/96 krävs det för tillämpningen av de förfaranden som anges i den förordningen att enhetliga villkor fastställs för antagande av nödvändiga åtgärder för att genomföra den i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 385/96 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.11 ska ersättas med följande:

"11. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15.2 ska kommissionen, om det är uppenbart för kommissionen att bevismaterialet är tillräckligt för att inleda ett förfarande, inleda detta förfarande inom 45 dagar efter det att klagomålet gavs in eller, när det gäller ett förfarande enligt punkt 8, senast sex månader efter det att fartygets försäljning blev eller skulle ha blivit känd, samt offentliggöra ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning. Om tillräckliga bevis inte har lagts fram, ska klaganden informeras om detta inom 45 dagar efter det att klagomålet lämnades in till kommissionen.

Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har fastställt att det finns ett behov av att inleda ett sådant förfarande."

2. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Om åtgärder inte är nödvändiga ska undersökningen eller förfarandet avslutas. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2."

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstateras framgår att skadlig prissättning och skada orsakad därav föreligger, ska kommissionen införa en avgift för skadlig prissättning för skeppsbyggaren i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2. Avgiften för skadlig prissättning ska uppgå till den fastställda marginalen för skadlig prissättning. Kommissionen ska, efter att ha underrättat medlemsstaterna, vidta nödvändiga åtgärder för genomförandet av sitt beslut, i synnerhet uttaget av avgiften för skadlig prissättning."

3. I artikel 8 ska första stycket ersättas med följande:

"Undersökningen kan avslutas utan att det införs någon avgift för skadlig prissättning om skeppsbyggaren definitivt och ovillkorligen annullerar försäljningen av det skadligt prissatta fartyget eller samtycker till en alternativ, likvärdig åtgärd som godtas av kommissionen."

4. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

"1. Om skeppsbyggaren i fråga inte betalar den avgift för skadlig prissättning som införs enligt artikel 7, ska kommissionen vidta motåtgärder genom att vägra rättighet att lasta och lossa de fartyg den berörda skeppsbyggaren har byggt.

Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart grunderna för att vidta de motåtgärder som avses i första stycket föreligger."

5. Artikel 10 ska ersättas med följande:

"Artikel 10

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 1225/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

6. Artikel 13.5 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren. Informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna eller interna handlingar som upprättats av unionens eller medlemsstaternas myndigheter får endast yppas om detta uttryckligen anges i denna förordning."

7. Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

"3. Meddelandet av uppgifter ska göras skriftligen. Det ska göras så snart som möjligt, med vederbörligt beaktande av behovet att skydda konfidentiella uppgifter, och i normala fall minst en månad innan ett slutgiltigt beslut fattas. Om kommissionen vid den tidpunkten inte kan utlämna vissa omständigheter eller överväganden, ska dessa utlämnas så snart som möjligt. Utlämnandet av uppgifter ska inte inverka på något beslut som kommissionen därefter kan komma att fatta, men om ett sådant beslut fattas på grundval av andra omständigheter och överväganden ska dessa utlämnas snarast möjligt."

8. Följande artikel ska införas:

"Artikel 14a

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i förordning (EG) nr 1225/2009."

6. Förordning (EG) nr 2271/96

När det gäller förordning (EG) nr 2271/96 bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i syfte att ändra bilagan till den förordningen.

I syfte att anta de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av den förordningen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på möjligheten att lägga till eller ta bort lagar ur bilagan till den förordningen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

För genomförandet av förordning (EG) nr 2271/96 krävs det enhetliga villkor för fastställande av kriterier för tillstånd för personer att fullständigt eller delvis uppfylla krav eller förbud, inklusive framställningar från utländska domstolar, i fall där bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada deras eller unionens intressen. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 2271/96 ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska andra stycket ersättas med följande:

"Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 11a för att i bilagan till denna förordning lägga till lagar, förordningar och andra rättsakter som antagits av tredjeländer och som har extraterritoriell tillämpning och negativa effekter på unionens intressen samt på de fysiska och juridiska personers intressen, vilka utövar sina rättigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och ta bort lagar, förordningar eller andra rättsakter när de inte längre har en sådan effekt."

2. I artikel 7 ska led c utgå.

3. Artikel 8 ska ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Vid tillämpning av artikel 7 b ska kommissionen biträdas av kommittén för extraterritoriell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i punkt 2 i denna artikel. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. Följande artikel ska införas:

"Artikel 11a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ."

7. Förordning (EG) nr 1515/2001

När det gäller förordning (EG) nr 1515/2001 krävs det för genomförandet av denna förordning att enhetliga villkor fastställs för antagande av åtgärder till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för upphävande av åtgärder under en begränsad tid med hänsyn till dessa åtgärders effekter.

Förordning (EG) nr 1515/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

"Artikel 1

1. När tvistelösningsorganet antar en rapport om en åtgärd som unionen vidtagit enligt rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [], rådets förordning (EG) nr 597/2009 [] eller den här förordningen (nedan kallad ifrågasatt åtgärd), får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 3a.3 vidta en eller flera av följande åtgärder beroende på vad den anser vara lämpligt:

a) Upphäva eller ändra den ifrågasatta åtgärden.

b) Vidta alla särskilda åtgärder som bedöms vara lämpliga i sammanhanget för att sörja för att unionen följer rekommendationerna och utslagen i rapporten.

2. När kommissionen vidtar en åtgärd enligt punkt 1 kan den begära att berörda parter lämnar alla uppgifter som krävs för att komplettera den information som erhållits under den undersökning som lett till antagandet av den ifrågasatta åtgärden.

3. Om det är lämpligt att göra en översyn innan eller samtidigt som en åtgärd enligt punkt 1 vidtas, ska denna översyn inledas av kommissionen. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har beslutat att inleda en sådan översyn.

4. Om det är lämpligt att tills vidare upphöra med tillämpningen av den ifrågasatta eller ändrade åtgärden, ska ett sådant upphörande beviljas för en begränsad tid av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 3a.2.

2. Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Kommissionen får även, i syfte att beakta den rättsliga tolkning som görs i en rapport som antagits av tvistelösningsorganet angående en icke ifrågasatt åtgärd, vidta någon av de åtgärder som anges i artikel 1.1, om den anser detta lämpligt.

2. När kommissionen vidtar en åtgärd enligt punkt 1 får den begära att berörda parter lämnar alla uppgifter som krävs för att komplettera den information som erhållits under den undersökning som har lett till antagandet av den icke ifrågasatta åtgärden.

3. Om det är lämpligt att göra en översyn innan eller samtidigt som en åtgärd enligt punkt 1 vidtas, ska denna översyn inledas av kommissionen. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har beslutat att inleda en sådan översyn.

4. Om det är lämpligt att tills vidare upphöra med tillämpningen av den icke ifrågasatta eller ändrade åtgärden, ska ett sådant upphörande beviljas för en begränsad tid av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 3a.2."

3. Följande artikel ska införas:

"Artikel 3a

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1225/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. Följande artikel ska införas:

"Artikel 3b

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i förordning (EG) nr 1225/2009."

8. Förordning (EG) nr 153/2002

När det gäller förordning (EEG) nr 153/2002 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i interimsavtalet och i stabiliserings- och associeringsavtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder och andra åtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall relaterade till särskilda och kritiska omständigheter i den mening som avses i artiklarna 24.4 b och 25.4 i interimsavtalet, senare artiklarna 37.4 b och 38.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet, är nödvändigt på grund av tvingade skäl till skyndsamhet.

Förordning (EG) nr 153/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Medgivanden beträffande 'baby-beef'

Detaljerade genomförandebestämmelser för artikel 14.2 i interimsavtalet, och senare för artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet, vad gäller tullkvoten för 'baby-beef'-produkter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4 i denna förordning."

2. Artikel 3 ska utgå.

3. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

Ytterligare medgivanden

Om ytterligare tullmedgivanden för fiskeriprodukter beviljas inom ramen för tullkvoter enligt artikel 29 i stabiliserings- och associeringsavtalet och artikel 16 i interimsavtalet, ska detaljerade genomförandebestämmelser för dessa tullkvoter antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4 i denna förordning."

4. Artikel 5 ska utgå.

5. Artikel 7 ska ersättas med följande:

"Artikel 7

Tekniska anpassningar

De ändringar och tekniska anpassningar av närmare genomförandebestämmelser antagna enligt denna förordning som blir nödvändiga till följd av ändringar av KN- eller Taric-nummer eller till följd av att nya avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter ingås mellan unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses artikel 7fa.4."

6. Artikel 7a ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 2, 3 och 4 ska utgå.

b) I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

"När samrådet avslutats och om ingen annan lösning kunnat nås, får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4 i denna förordning besluta antingen att inte agera eller att vidta lämpliga åtgärder enligt artiklarna 25 och 26 i interimsavtalet, senare artiklarna 37 och 38 i stabiliserings- och associeringsavtalet."

c) Punkterna 7, 8 och 9 ska utgå.

d) Punkt 10 ska ersättas med följande:

"10. Samrådet i samarbetsrådet, senare stabiliserings- och associeringskommittén, ska anses vara avslutat senast trettio dagar efter den anmälan som avses i punkt 5."

7. Artikel 7b ska ersättas med följande:

"Artikel 7b

Exceptionella och kritiska omständigheter

Om det föreligger exceptionella och kritiska omständigheter i den mening som avses i artiklarna 25.4 b och 26.4 i interimsavtalet, senare artiklarna 38.4 b och 39.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet, får kommissionen vidta omedelbara åtgärder enligt artiklarna 25 och 26 i interimsavtalet, senare artiklarna 38 och 39 i stabiliserings- och associeringsavtalet, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4 i denna förordning eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 7fa.5 i denna förordning.

Om kommissionen mottar en begäran av en medlemsstat, ska den fatta beslut inom fem arbetsdagar efter mottagandet av begäran."

8. I artikel 7e ska punkt 1 ersättas med följande:

"1. Om ett förfarande kan berättiga att unionen vidtar åtgärder enligt artikel 33 interimsavtalet, senare artikel 69 i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska kommissionen efter att ha undersökt saken, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, avgöra om förfarandet är förenligt med avtalet. Vid behov ska kommissionen anta skyddsåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4, utom när det gäller sådant stöd som omfattas av rådets förordning (EG) nr 597/2009 [], där åtgärder ska vidtas i enlighet med de förfaranden som fastställs i den förordningen. Åtgärder får endast vidtas med iakttagande av villkoren i artikel 33.5 i interimsavtalet, senare artikel 69.5 i stabiliserings- och associeringsavtalet.

9. Artikel 7f ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. I avvaktan på att en ömsesidigt tillfredsställande lösning nås inom ramen för de samråd som avses i punkt 2 i denna artikel får kommissionen fatta beslut om andra lämpliga åtgärder som den anser vara nödvändiga i enlighet med artikel 30 i interimsavtalet, senare artikel 43 i stabiliserings- och associeringsavtalet, och med det granskningsförfarande som avses i artikel 7fa.4 i denna förordning."

b) Punkterna 4, 5 och 6 ska utgå.

10. Följande artikel ska införas:

"Artikel 7fa

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artikel 2 ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 195 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artikel 4 ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. Vid tillämpning av artiklarna 7a, 7b, 7e och 7f ska kommissionen biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

9. Förordning (EG) nr 427/2003

När det gäller förordning (EG) nr 427/2003 bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i syfte att ändra bilaga I till den förordningen.

I syfte att anta de bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga I till förordning (EG) nr 625/2009 i syfte att från förteckningen över tredjeländer i den nämnda bilagan avföra länder som har blivit medlemmar av WTO. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Kommissionen bör dessutom tilldelas genomförandebefogenheter för att anta nödvändiga åtgärder för genomförandet av den förordningen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagande av övervakningsåtgärder och provisoriska åtgärder med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, är det nödvändigt att kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 427/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

"4. Om det klart framgår att det finns tillräcklig bevisning för att motivera att ett förfarande inleds och om ett eventuellt samråd enligt punkt 3 inte har lett till någon ömsesidigt tillfredsställande lösning, ska kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har fastställt att det finns ett behov av att inleda ett sådant förfarande."

2. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Under kritiska omständigheter, då ett dröjsmål skulle kunna orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, ska provisoriska skyddsåtgärder tillämpas sedan det preliminärt fastställts att import har orsakat eller riskerar att orsaka en marknadsstörning för unionsindustrin och om unionens intresse påkallar åtgärder. Kommissionen ska vidta de provisoriska åtgärderna i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2. I brådskande fall ska artikel 15.4 tillämpas."

b) Punkt 3 ska utgå.

3. Artikel 8 ska ersättas med följande:

"Artikel 8

Avslutande utan åtgärder

Om bilaterala skyddsåtgärder konstateras vara onödiga, ska undersökningen eller förfarandet avslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3."

4. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

"1. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstateras framgår att villkoren i artiklarna 1, 2 och 3 är uppfyllda och om unionens intresse nödvändiggör ett ingripande enligt artikel 19, ska kommissionen begära samråd med Kinas regering med syfte att parterna ska söka nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

2. Om samrådet enligt punkt 1 inte leder till en ömsesidigt tillfredsställande lösning inom 60 dagar från dagen för mottagandet av en begäran om samråd, ska en slutgiltig skyddsåtgärd eller en slutgiltig åtgärd vid handelssnedvridning införas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3. I brådskande fall ska artikel 15.5 tillämpas."

b) Punkterna 3–6 ska utgå.

5. I artikel 12 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

"3. Under den tid som en skyddsåtgärd tillämpas får kommissionen, antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, studera åtgärdens effekter och utröna om åtgärden fortfarande behövs.

Om kommissionen anser att åtgärden fortfarande behövs, ska den informera medlemsstaterna om detta.

4. Om kommissionen anser att en skyddsåtgärd bör upphävas eller ändras, ska den upphäva eller ändra skyddsåtgärden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3."

6. Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

"4. Om det ligger i unionens intresse får åtgärder som införts i enlighet med denna förordning tillfälligt upphävas under nio månader genom ett beslut av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionen får förlänga det tillfälliga upphävandet med en ytterligare period om högst ett år i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2."

7. Följande artiklar ska införas:

"Artikel 14a

Tilldelning av befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14b i den här förordningen med avseende på ändringar av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 625/2009 [] i syfte att från förteckningen över tredjeländer i den bilagan avföra länder som har blivit medlemmar av WTO.

Artikel 14b

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.3 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 22.3 får närsomhelst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 22.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

8. Artikel 15 ska ersättas med följande:

"Artikel 15

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

5. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

9. Artikel 17.5 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren. Uppgifter som utväxlas mellan kommissionen och medlemsstaterna, uppgifter i samband med samråd enligt artikel 12 eller samråd enligt artiklarna 5.3 och 9.1 eller interna handlingar som utarbetats av unionens eller medlemsstaternas myndigheter får lämnas ut till allmänheten eller till en part i förfarandet endast om detta uttryckligen anges i denna förordning."

10. I artikel 18.4 ska sista meningen ersättas med följande:

"Informationslämnandet ska inte inverka på något beslut som kommissionen därefter kan komma att fatta, men om ett sådant beslut grundas på andra omständigheter eller överväganden ska uppgift om dessa överlämnas snarast möjligt."

11. Artikel 19.5 och 19.6 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen ska granska alla korrekt inlämnade uppgifter och avgöra i vilken omfattning de är representativa, och resultatet av denna granskning ska tillsammans med en bedömning av uppgifternas trovärdighet överlämnas till kommittén som en del av det förslag till åtgärd som lämnas in enligt artikel 9 i denna förordning. Kommissionen bör ta kommitténs synpunkter i beaktande på de villkor som anges i förordning (EU) nr 182/2011.

6. De parter som har handlat i enlighet med punkt 2 kan begära att få ta del av de omständigheter och överväganden som sannolikt kommer att ligga till grund för de slutgiltiga besluten. Informationen härom ska i görligaste mån ställas till deras förfogande, utan att detta påverkar de beslut som kommissionen senare kan komma att fatta."

12. Följande artikel ska införas:

"Artikel 19a

Rapport

1. Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

13. Artikel 22.3 ska utgå.

10. Förordning (EG) nr 452/2003

När det gäller förordning (EG) nr 452/2003 och för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här förordningen bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Förordning (EG) nr 452/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

"1. Om kommissionen anser att antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder i form av tullar som samtidigt tillämpas på samma import kan få mer omfattande verkningar än vad som är önskvärt vad beträffar unionens politik för att skydda handeln, får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 2a.2 anta de av följande åtgärder som den anser ändamålsenliga:"

2. Följande artikel ska införas:

"Artikel 2a

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

11. Förordning (EG) nr 673/2005

När det gäller förordning (EG) nr 673/2005 ges rådet befogenhet att upphäva den förordningen. Denna befogenhet bör avskaffas, och artikel 207 i fördraget bör gälla för upphävande av förordning (EG) nr 673/2005.

Artikel 7 i förordning (EG) nr 673/2005 ska därför utgå.

12. Förordning (EG) nr 1236/2005

När det gäller förordning (EG) nr 1236/2005 bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagan till den förordningen.

I syfte att anta de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på möjligheten att ändra bilagorna I, II, III, IV och V till den här förordningen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Förordning (EG) nr 1236/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 ska ersättas med följande:

"Artikel 12

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15a för att ändra bilagorna I, II, III, IV och V. Uppgifterna i bilaga I beträffande behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska ändras på grundval av den information som medlemsstaterna lämnat."

2. Artikel 15 ska utgå.

3. Följande artikel ska införas:

"Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ."

4. Artikel 16 ska utgå.

13. Förordning (EG) nr 1616/2006

När det gäller förordning (EEG) nr 1616/2006 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i interimsavtalet och stabiliserings- och associeringsavtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder och andra åtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall relaterade till särskilda och kritiska omständigheter i den mening som avses i artikel 26.4 i interimsavtalet, senare artikel 39.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet, är nödvändigt på grund av tvingade skäl till skyndsamhet.

Förordning (EG) nr 1616/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Medgivanden beträffande fisk och fiskeriprodukter

Närmare regler om genomförandet av artikel 15.1 i interimsavtalet, och därefter artikel 28.1 i SAA, om tullkvoterna för fisk och fiskeriprodukter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

2. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

Tekniska anpassningar

De ändringar och tekniska anpassningar av bestämmelser antagna enligt denna förordning som är nödvändiga till följd av ändringar av KN- eller Taric-nummer eller till följd av att nya eller ändrade avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter ingås mellan unionen och Republiken Albanien ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

3. Artikel 5 ska ersättas med följande:

"Artikel 5

Allmän skyddsklausul

Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 25 i interimsavtalet, och därefter artikel 38 i SAA, ska den åtgärden vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, såvida inte något annat anges i artikel 25 i interimsavtalet, och därefter artikel 38 i SAA."

4. Artikel 6 ska ersättas med följande:

"Artikel 6

Bristklausul

Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 26 i interimsavtalet, och därefter artikel 39 i SAA, ska den åtgärden vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

5. I artikel 7 ska tredje, fjärde och femte styckena ersättas med följande:

"Kommissionen ska vidta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 8a.4."

6. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

"2. Kommissionen ska vidta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 8a.4."

7. Följande artikel ska införas:

"Artikel 8a

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artiklarna 2, 4 och 11 ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artiklarna 5, 6, 7 och 8 ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

8. I artikel 11 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Kommissionen får, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, besluta att tillfälligt upphäva den relevanta förmånsbehandlingen av produkterna enligt artikel 30.4 i interimsavtalet, och därefter artikel 43.4 i SAA."

9. Artikel 12 ska utgå.

14. Förordning (EG) nr 1528/2007

När det gäller förordning (EG) nr 1528/2007 bör kommissionen bör ges befogenhet att anta nödvändiga åtgärder för genomförandet av den förordningen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för upphävandet av behandling på grund av dessa upphävandens art. Det bör också användas för antagande av kontrollåtgärder och provisoriska skyddsåtgärder, med hänsyn till dessa åtgärders effekter. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, är det nödvändigt att kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 1528/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

"3. Om kommissionen på grundval av information som tillhandahålls av en medlemsstat eller på eget initiativ konstaterar att de villkor som fastställs i punkterna 1 och 2 är uppfyllda, får den relevanta behandlingen upphävas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4, om kommissionen först har"

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Tidsperioden för upphävanden enligt denna artikel ska begränsas till den period som är nödvändig för att skydda unionens ekonomiska intressen. Den får inte överstiga sex månader, men den perioden får dock förnyas. Vid slutet av den perioden ska kommissionen besluta att antingen avsluta det tillfälliga upphävandet eller att förlänga upphävandet i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4."

c) I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:

"Beslutet om att upphäva den relevanta behandlingen ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4."

2. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

"3. Tillämpningsföreskrifter för tullkvoterna i punkt 2 ska fastställas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5."

3. Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

"4. Tillämpningsföreskrifter för fördelning på regioner och tillämpning av tullkvoterna enligt denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5."

4. Artikel 9.5 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen ska anta tillämpningsföreskrifter för fördelning av kvantiteter enligt punkt 1 för förvaltning av systemet i punkterna 1, 3 och 4 i denna artikel samt beslut om upphävande i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5."

5. Artikel 10.4 ska ersättas med följande:

"4. Kommissionen ska anta närmare bestämmelser för förvaltning av detta system och beslut om upphävande i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5."

6. I artikel 14 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

"3. Om det är uppenbart att bevisningen räcker till för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad från dagen för mottagandet av medlemsstatens underrättelse.

Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den fick underrättelsen, informera medlemsstaterna om sin analys av underrättelsen.

4. Om kommissionen anser att omständigheterna enligt artikel 12 föreligger, ska den omedelbart underrätta de berörda regioner eller stater som är upptagna i bilaga I om sin avsikt att inleda en undersökning. Underrättelsen kan åtföljas av en kallelse till samråd för att klargöra situationen och nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning."

7. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

"1. Under kritiska omständigheter där ett dröjsmål skulle orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, ska provisoriska skyddsåtgärder tillämpas sedan det preliminärt fastställts att någon eller några av omständigheterna i artikel 12 föreligger. De provisoriska åtgärderna ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 21.6.

2. Med hänsyn till den särskilda situationen i de yttersta randområdena och deras sårbarhet för varje kraftig ökning av importen ska provisoriska skyddsåtgärder tillgripas i förfaranden som gäller dessa områden, om det preliminärt har fastställts att importen har ökat. De provisoriska åtgärderna ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 21.6."

b) Punkt 4 ska utgå.

8. Artikel 17 ska ersättas med följande:

"Artikel 17

Avslutande av undersökning och förfarande utan åtgärder

Om bilaterala skyddsåtgärder konstateras vara onödiga, ska undersökningen och förfarandet avslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5."

9. Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Om samrådet i punkt 1 inte leder fram till en ömsesidigt tillfredsställande lösning inom 30 dagar efter det att frågan har anmälts till den berörda regionen eller staten, ska ett beslut om att införa slutgiltiga bilaterala skyddsåtgärder fattas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.5 inom 20 arbetsdagar efter samrådstidens utgång."

b) Punkterna 3 och 4 ska utgå.

10. Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

"2. Beslutet att införa sådan kontroll ska fattas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 21.4."

11. Artikel 21 ska ersättas med följande:

"Artikel 21

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artiklarna 16, 17, 18 och 20 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artiklarna 4 och 5 ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. Vid tillämpning av artiklarna 6, 7 och 9 ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 1234/2007 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

6. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

12. Artikel 24 ska utgå.

13. Följande artikel ska införas:

"Artikel 24b

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

15. Förordning (EG) nr 140/2008

När det gäller förordning (EG) nr 140/2008 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i interimsavtalet och stabiliserings- och associeringsavtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder och andra åtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall relaterade till särskilda och kritiska omständigheter i den mening som avses i artiklarna 26.5 b och 27.4 i interimsavtalet, senare artiklarna 41.5 b och 42.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

Förordning (EG) nr 140/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Medgivanden beträffande fisk och fiskeriprodukter

Närmare regler om genomförandet av artikel 14 i interimsavtalet, senare artikel 29 i stabiliserings- och associeringsavtalet, om tullkvoterna för fisk och fiskeriprodukter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

2. Artiklarna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

Tekniska anpassningar

De ändringar och tekniska anpassningar av bestämmelser antagna enligt denna förordning som är nödvändiga till följd av ändringar av KN- eller Taric-nummer eller till följd av att nya eller ändrade avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter ingås mellan unionen och Republiken Montenegro ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning.

Artikel 5

Allmän skyddsklausul

Om unionen tvingas vidta en åtgärd enligt artikel 26 i interimsavtalet, senare artikel 41 i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska den vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, såvida inte något annat anges i artikel 26 i interimsavtalet, senare artikel 41 i stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 6

Bristklausul

Om unionen tvingas vidta en åtgärd enligt artikel 27 i interimsavtalet, senare artikel 42 i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska den vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

3. I artikel 7 ska tredje, fjärde och femte styckena ersättas med följande:

"Kommissionen ska vidta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3. I brådskande fall ska artikel 8a.4 tillämpas."

4. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

"2. Kommissionen ska vidta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3. I brådskande fall ska artikel 8a.4 tillämpas."

5. Följande artikel ska införas:

"Artikel 8a

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artikel 4 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artiklarna 5, 6, 7 och 8 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

6. I artikel 11 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Kommissionen får, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, besluta att tillfälligt upphäva den relevanta förmånsbehandlingen av produkterna enligt artikel 31.4 i interimsavtalet, senare artikel 46.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet."

7. Artikel 12 ska utgå.

16. Förordning (EG) nr 55/2008

När det gäller förordning (EG) nr 55/2008 och för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här förordningen bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av övervakningsåtgärder och provisoriska åtgärder samt för tillfälligt upphävande av förmånsbehandling, med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, bör kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 55/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

"3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning, särskilt artikel 10, kan kommissionen vidta lämpliga åtgärder via genomförandeakter, om importen av jordbruksprodukter orsakar allvarliga störningar på unionens marknader och regleringsmekanismerna för dessa marknader. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5."

2. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

Tillämpning av tullkvoter för mejeriprodukter

Tillämpningsföreskrifter för tullkvoten för produkter under numren 0401–0406 ska fastställas av kommissionen via genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5."

3. Artikel 8 ska utgå.

4. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

"1. Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för att Moldavien gjort sig skyldigt till bedrägeri, oegentligheter eller systematisk underlåtenhet att efterleva eller sörja för efterlevnaden av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena eller att tillhandahålla det administrativa samarbete som avses i artikel 2.1 eller inte iakttar övriga villkor i artikel 2.1, får kommissionen vidta åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5 för att helt eller delvis tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning under en period av högst sex månader, förutsatt att kommissionen först har gjort följande:"

b) Punkt 2 ska utgå.

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. När perioden för det tillfälliga upphävandet löper ut, ska kommissionen besluta att antingen avsluta det tillfälliga upphävandet eller förlänga det tillfälliga upphävandet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5."

5. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Om en produkt med ursprung i Moldavien importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller direkt konkurrerande produkt, kan kommissionen närsomhelst återinföra tullarna enligt Gemensamma tulltaxan för den produkten i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5."

b) Punkterna 5, 6 och 7 ska ersättas med följande:

"5. Undersökningen ska avslutas inom sex månader efter det att tillkännagivandet enligt punkt 2 offentliggjorts. I undantagsfall får kommissionen förlänga denna period i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11a.4.

6. Kommissionen ska fatta ett beslut inom tre månader i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5. Beslutet ska träda i kraft inom en månad från den dag det har offentliggjorts.

7. Om åtgärder måste vidtas omedelbart på grund av exceptionella omständigheter som omöjliggör en undersökning, får kommissionen vidta alla förebyggande åtgärder som är absolut nödvändiga, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6."

6. Följande artikel ska införas:

"Artikel 11a

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artiklarna 3.3, 11 och 12 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artikel 4 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 195 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 []. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. Vid tillämpning av artikel 10 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

6. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen gälla.

7. Artikel 12 andra stycket ska ersättas med följande:

"Om Moldavien inte följer ursprungsreglerna eller inte tillhandahåller det administrativa samarbete som krävs enligt artikel 2 för de ovannämnda kapitlen 17, 18, 19 och 21, eller om import av produkter enligt dessa kapitel inom ramen för de förmånsordningar som beviljats i enlighet med denna förordning vida överstiger Moldaviens normala exportvolym, ska lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.5."

17. Förordning (EG) nr 594/2008

När det gäller förordning (EG) nr 594/2008 krävs det för tillämpningen av de bilaterala skyddsklausulerna i interimsavtalet och stabiliserings- och associeringsavtalet att enhetliga villkor fastställs för antagande av skyddsåtgärder och andra åtgärder. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall relaterade till särskilda och kritiska omständigheter i den mening som avses i artiklarna 24.5 b och 25.4 i interimsavtalet, senare artiklarna 39.5 b och 40.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet, är nödvändigt på grund av tvingade skäl till skyndsamhet.

Förordning (EG) nr 594/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Medgivanden beträffande fisk och fiskeriprodukter

Närmare regler om genomförandet av artikel 13 i interimsavtalet, och senare artikel 28 i stabiliserings- och associeringsavtalet, om tullkvoterna för fisk och fiskeriprodukter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

2. Artiklarna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

Tekniska anpassningar

De ändringar och tekniska anpassningar av bestämmelser antagna enligt denna förordning som är nödvändiga till följd av ändringar av KN- eller Taric-nummer eller till följd av att nya eller ändrade avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter ingås mellan unionen och Bosnien och Hercegovina ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning.

Artikel 5

Allmän skyddsklausul

Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 24 i interimsavtalet, och senare artikel 39 i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska den åtgärden vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, såvida inte något annat anges i artikel 24 i interimsavtalet, och senare artikel 39 i stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 6

Bristklausul

Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 25 i interimsavtalet, och senare artikel 40 i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska den åtgärden vidtas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning."

3. I artikel 7 ska tredje, fjärde och femte styckena ersättas med följande:

"Kommissionen ska vidta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 8a.4."

4. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

"2. Kommissionen ska anta sådana åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 8a.4."

5. Följande artikel ska införas:

"Artikel 8a

Kommittéförfarande

1. Vid tillämpning av artiklarna 2, 4 och 11 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. Vid tillämpning av artiklarna 5, 6, 7 och 8 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

6. I artikel 11 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Kommissionen får, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8a.3 i denna förordning, tillfälligt upphäva den relevanta förmånsbehandlingen av produkterna i enlighet med artikel 29.4 i interimsavtalet, och senare artikel 44.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet."

7. Artikel 12 ska utgå.

18. Förordning (EG) nr 597/2009

När det gäller förordning (EG) nr 597/2009 krävs det för genomförandet av denna förordning att enhetliga villkor fastställs för antagande av provisoriska och slutgiltiga tullar och för avslutande av en undersökning utan åtgärder. Dessa åtgärder bör antas av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av provisoriska åtgärder med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga åtgärder. Det bör också användas för godtagande av åtaganden, inledande eller uteblivet inledande av översyn när åtgärderna upphör att gälla, tillfälligt upphävande av åtgärder, utvidgning av det tillfälliga upphävandet av åtgärder och återinförande av åtgärder, med hänsyn till dessa åtgärders effekter jämfört med de slutgiltiga åtgärdernas effekter. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, måste kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 597/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 10.8 ska ersättas med följande:

"8. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter beslutar att en undersökning ska inledas utan att en skriftlig framställning av denna innebörd har mottagits från en unionsindustri eller på dess vägnar, ska detta endast göras om den förfogar över tillräckliga bevis för förekomsten av en utjämningsbar subvention, en skada och ett orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har fastställt att det finns ett behov av att inleda en sådan undersökning."

2. Artikel 10.11 ska ersättas med följande:

"11. Om det klart framgår att det finns tillräckliga bevis för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen inleda förfarandet inom 45 dagar efter dagen då klagomålet lämnades in och offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Om tillräckliga bevis inte har lagts fram, ska klaganden informeras om detta inom 45 dagar efter det att klagomålet lämnades in till kommissionen. Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den mottog klagomålet, tillhandahålla medlemsstaterna information om sin analys av klagomålet."

3. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

"b) ett tillkännagivande härav har skett och berörda parter har givits en tillräcklig möjlighet att lämna uppgifter och att yttra sig i enlighet med artikel 10.12 andra stycket,"

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Kommissionen ska vidta provisoriska åtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.4."

c) Punkt 5 ska utgå.

4. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2 godta ett tillfredsställande, frivilligt åtagande med innebörden att

a) ursprungs- och/eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller

b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, så att kommissionen är övertygad om att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

Prishöjningarna i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att kompensera för den ifrågavarande utjämningsbara subventionen, och de bör vara lägre än den utjämningsbara subventionens belopp om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för unionsindustrin."

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. Om ett åtagande godtas, ska undersökningen avslutas. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3."

c) I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

"9. Om en part i ett åtagande bryter mot eller återtar åtagandet, eller om kommissionen återtar sitt godtagande av ett åtagande, ska godtagandet av åtagandet återtas av kommissionen i förekommande fall och ska den provisoriska tull som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12 eller den slutgiltiga tull som införts i enlighet med artikel 15.1 tillämpas, under förutsättning att den berörda exportören eller det berörda ursprungs- och/eller exportlandet har getts tillfälle att lämna synpunkter, utom i de fall där exportören eller landet i fråga har återtagit sitt åtagande. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information när den har beslutat att återta åtagandet."

d) Punkt 10 ska ersättas med följande:

"10. En preliminär tull får införas enligt artikel 12 på grundval av de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga, om det finns anledning att tro att ett åtagande har brutits, eller vid överträdelse av eller återtagande av ett åtagande, om den undersökning som ledde till åtagandet inte har avslutats."

5. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

"2. Om skyddsåtgärder inte är nödvändiga, ska undersökningen eller förfarandet avslutas. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3."

6. Artikel 15.1 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

"1. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstaterats framgår att utjämningsbara subventioner och därav följande skada föreligger och att unionens intresse kräver ett ingripande i enlighet med artikel 31, ska kommissionen införa en slutgiltig utjämningstull i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3. Om provisoriska tullar är i kraft, ska kommissionen inleda detta förfarande senast en månad innan dessa tullar upphör att gälla."

b) Andra och tredje styckena ska utgå.

7. I artikel 16.2 ska första stycket ersättas med följande:

"2. Om en provisorisk tull har tillämpats och de slutligen konstaterade faktiska omständigheterna visar att utjämningsbara subventioner och skada föreligger, ska kommissionen oberoende av huruvida en slutgiltig utjämningstull ska införas eller ej, besluta i vilken omfattning den provisoriska tullen slutgiltigt ska tas ut."

8. I artikel 20 ska andra stycket ersättas med följande:

"En sådan översyn ska inledas sedan unionens producenter har getts tillfälle att redovisa sin ståndpunkt."

9. I artikel 21.4 ska första stycket ersättas med följande:

"4. Kommissionen ska besluta huruvida och i vilken omfattning ansökan ska bifallas och kan närsomhelst fatta beslut om att inleda en interimsöversyn, varvid de uppgifter och resultat som framkommer vid översynen, vilken ska utföras i enlighet med de bestämmelser som gäller för denna typ av översyn, ska användas för att avgöra huruvida och i vilken omfattning en återbetalning är berättigad."

10. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska femte stycket utgå.

b) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

"2. Översyner enligt artiklarna 18, 19 och 20 ska inledas av kommissionen. Kommissionen ska besluta huruvida den ska inleda översyner enligt artikel 18 i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2. Kommissionen ska också informera medlemsstaterna när en operatör eller en medlemsstat har lämnat in en ansökan med motivering för varför en översyn enligt artiklarna 19 och 20 bör inledas och kommissionen har slutfört analysen av denna, eller när kommissionen själv har fastställt att det bör ske en översyn av huruvida åtgärderna fortfarande är nödvändiga.

3. Om det vid översyn visar sig motiverat, ska åtgärderna i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3 upphävas eller behållas enligt artikel 18 eller upphävas, bibehållas eller ändras enligt artiklarna 19 och 20."

11. Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 4 ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

"4. Undersökningar i enlighet med denna artikel ska, på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller en berörd part, inledas på grundval av tillräcklig bevisning avseende de faktorer som anges i punkterna 1, 2 och 3. Undersökningarna ska inledas genom en förordning från kommissionen, där tullmyndigheterna även får instrueras att antingen registrera importen i enlighet med artikel 24.5 eller kräva säkerheter. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart en berörd part eller en medlemsstat har lämnat in en ansökan med motivering för varför en undersökning bör inledas och kommissionen har slutfört sin analys, eller när kommissionen själv har fastställt att en undersökning behöver inledas.

Undersökningarna ska utföras av kommissionen. Kommissionen får bistås av tullmyndigheterna, och undersökningen ska slutföras inom nio månader.

Om det av de slutgiltigt fastställda omständigheterna framgår att en utvidgning av åtgärderna är berättigad, ska kommissionen fatta beslut om detta i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3."

b) I punkt 6 ska fjärde stycket ersättas med följande:

"Denna befrielse från tull ska beviljas genom ett beslut av kommissionen och ska vara giltig under den period och på de villkor som anges i beslutet. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har slutfört sin analys."

12. Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Om det ligger i unionens intresse, får åtgärder som införts i enlighet med denna förordning tillfälligt upphävas under nio månader genom ett beslut av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2. Kommissionen får förlänga det tillfälliga upphävandet med en ytterligare period om högst ett år i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2.

Åtgärder får endast upphävas tillfälligt om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs och under förutsättning att unionsindustrin har getts tillfälle att yttra sig och dessa yttranden har beaktats. Åtgärder får när som helst återinföras i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2 om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt."

b) I punkt 5 ska första stycket ersättas med följande:

"5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, kräva att tullmyndigheterna vidtar lämpliga åtgärder för att registrera importen, så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen."

13. Artikel 25 ska ersättas med följande:

"Artikel 25

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 1225/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

5. I enlighet med artikel 3.5 i förordning (EU) nr 182/2011 ska, om det skriftliga förfarandet tillämpas för antagande av slutgiltiga åtgärder enligt punkt 3 i denna artikel eller för beslut om inledande eller uteblivet inledande av översyn när åtgärderna upphör att gälla enligt artikel 18 i den här förordningen, detta förfarande avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en majoritet av kommittéledamöterna, såsom anges i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 182/2011, så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd har diskuterats i kommittén, ska förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd inte har diskuterats i kommittén, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller minst en fjärdedel av kommittéledamöterna så begär.

6. Kommittén får överväga varje fråga rörande tillämpningen av denna förordning som tas upp av kommissionen eller på en medlemsstats begäran. Medlemsstaterna får begära information och får utbyta åsikter i kommittén eller direkt med kommissionen.

14. Artikel 29.5 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren. Uppgifter som utväxlas mellan kommissionen och medlemsstaterna eller interna handlingar som upprättats av unionens eller medlemsstaternas myndigheter får endast lämnas ut om detta uttryckligen anges i denna förordning."

15. I artikel 30 ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

"4. Den slutliga informationen ska lämnas skriftligen. Det ska ske så snart som möjligt med beaktande av det nödvändiga i att skydda konfidentiella uppgifter och normalt sett senast en månad före inledandet av förfarandena enligt artiklarna 14 och 15. Om kommissionen vid den tidpunkten inte kan utlämna vissa omständigheter eller överväganden, ska dessa utlämnas så snart som möjligt.

Informationslämnandet ska inte inverka på något beslut som kommissionen därefter kan komma att fatta, men om ett sådant beslut fattas på grundval av andra omständigheter och överväganden, ska uppgift härom överlämnas snarast möjligt.

5. De uppgifter som lämnas efter ett slutligt utlämnande av uppgifter ska endast beaktas om de inkommer inom en period som i varje enskilt fall ska fastställas av kommissionen och som ska vara minst tio dagar, med beaktande av hur brådskande ärendet är. En kortare tidsfrist får fastställas om ytterligare slutgiltig information måste lämnas."

16. Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 4 och 5 ska ersättas med följande:

"4. Parter som har handlat i enlighet med punkt 2 får yttra sig om tillämpningen av de provisoriska tullar som har införts. För att dessa synpunkter ska kunna beaktas ska de ha inkommit inom 25 dagar efter det att åtgärderna i fråga har börjat tillämpas, och synpunkterna eller lämpliga sammanfattningar av dem ska göras tillgängliga för övriga parter som ska ha rätt att yttra sig över dem.

5. Kommissionen ska granska de uppgifter som inlämnats på korrekt sätt och avgöra i vilken omfattning de är representativa, och resultatet av granskningen ska tillsammans med en bedömning av uppgifternas trovärdighet överlämnas till kommittén som en del av det utkast till åtgärd som lämnas in enligt artiklarna 14 och 15. Kommissionen bör ta kommitténs synpunkter i beaktande på de villkor som anges i förordning (EU) nr 182/2011."

b) I punkt 6 ska andra meningen ersättas med följande:

"Denna information ska så långt det är möjligt göras tillgänglig, utan att detta påverkar sådana beslut som kommissionen senare kan komma att fatta."

17. Följande artikel ska införas:

"Artikel 33a

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i förordning (EG) nr 1225/2009."

19. Förordning (EG) nr 260/2009

När det gäller förordning (EG) nr 260/2009 krävs det för genomförandet av denna förordning att enhetliga villkor fastställs för antagande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder och för införande av åtgärder för övervakning i förväg. Dessa åtgärder bör antas av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av övervakningsåtgärder och provisoriska åtgärder med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, måste kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 260/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska utgå.

2. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté för skyddsåtgärder. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

5. I enlighet med artikel 3.5 i förordning (EU) nr 182/2011 ska, om det skriftliga förfarandet tillämpas för antagande av slutgiltiga åtgärder enligt artikel 17 i denna förordning, detta förfarande avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en majoritet av kommittéledamöterna, såsom anges i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 182/2011, så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd har diskuterats i kommittén, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd inte har diskuterats i kommittén, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller minst en fjärdedel av kommittéledamöterna så begär.

3. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

"1. Om kommissionen finner det uppenbart att det finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning, ska den inom en månad efter dagen för mottagandet av underrättelsen från medlemsstaten inleda en undersökning och offentliggöra ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning. Detta meddelande ska innehålla"

b) Följande stycke ska läggas till i slutet av punkt 1:

"Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den fick informationen, tillhandahålla medlemsstaterna information om sin analys av informationen."

c) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

"2. Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den anser nödvändiga och ska, om den finner det lämpligt och efter att ha informerat medlemsstaterna, försöka kontrollera uppgifterna med importörer, affärsmän, agenter, producenter, branschsammanslutningar och branschorganisationer."

d) Punkt 7 ska ersättas med följande:

"7. Om kommissionen finner att det inte finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning, ska den underrätta medlemsstaterna om sitt beslut inom en månad efter den dag uppgifterna från medlemsstaterna har mottagits."

4. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

"2. Om kommissionen inom nio månader efter det att undersökningen inletts finner att det inte behövs några övervaknings- eller skyddsåtgärder på unionsnivå, ska undersökningen avslutas inom en månad. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4.2."

5. Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

"2. Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren."

6. Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

"2. Beslutet om att införa övervakning ska fattas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4.2."

7. Artikel 13 ska ersättas med följande:

"Artikel 13

Om importen av en produkt inte i förväg har blivit föremål för unionsövervakning, får kommissionen i enlighet med artikel 18 införa en övervakning som är begränsad till import till en eller flera av unionens regioner. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har beslutat införa en övervakning."

8. Artikel 16.6 och 16.7 ska ersättas med följande:

"6. Om en medlemsstat har begärt att kommissionen ska ingripa, ska kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3 eller, i brådskande fall, artikel 4.4 fatta ett beslut inom högst fem arbetsdagar efter dagen för mottagandet av en sådan begäran."

9. Artikel 17 ska ersättas med följande:

"Artikel 17

Om unionens intressen så kräver, får kommissionen, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3 och villkoren i kapitel III, anta lämpliga åtgärder för att hindra att en produkt importeras till unionen i så kraftigt ökade kvantiteter och/eller under sådana villkor eller omständigheter att det orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens producenter av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag.

Artikel 16.2–16.5 ska tillämpas."

10. Artikel 21 ska ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Under den tid som övervaknings- eller skyddsåtgärder tillämpas enligt kapitlen IV och V får kommissionen när åtgärden pågår mer än tre år, antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, senast när halva tillämpningstiden för åtgärden har förflutit,

a) studera åtgärdens effekter,

b) undersöka huruvida och i vilken omfattning det är lämpligt att öka avvecklingstakten,

c) fastställa huruvida åtgärden fortfarande behövs.

Om kommissionen anser att åtgärden fortfarande behövs, ska den informera medlemsstaterna om detta.

2. Om kommissionen anser att en övervaknings- eller skyddsåtgärd som avses i artiklarna 11, 13, 16, 17 och 18 bör upphävas eller ändras, ska den upphäva eller ändra åtgärden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3.

Om beslutet rör regionala övervakningsåtgärder ska det tillämpas från och med den sjätte dagen efter den dag det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning."

11. Artikel 23 ska ersättas med följande:

"Artikel 23

Om unionens intressen så kräver, får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3 anta lämpliga åtgärder för att genomföra lagstiftningsakter som gör det möjligt att utöva och uppfylla unionens och alla dess medlemsstaters rättigheter och skyldigheter på internationell nivå, i synnerhet i fråga om handeln med råvaror."

12. Följande artikel ska införas:

"Artikel 23a

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

20. Förordning (EG) nr 625/2009

När det gäller förordning (EG) nr 625/2009 krävs det för dess genomförande att enhetliga villkor fastställs för antagande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder och för införande av åtgärder för kontroll i förväg. Dessa åtgärder bör antas av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör används för antagande av övervakningsåtgärder och provisoriska åtgärder med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, måste kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 625/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska utgå.

2. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

3. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

"1. Om det är uppenbart för kommissionen att det finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning, ska kommissionen inleda en undersökning inom en månad från dagen för mottagandet av underrättelsen från medlemsstaten och offentliggöra ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning. Detta meddelande ska innehålla".

b) Följande stycke ska läggas till i slutet av punkt 1:

"Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den fick informationen, tillhandahålla medlemsstaterna information om sin analys av informationen."

c) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

"2. Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den anser nödvändiga och ska, om den finner det lämpligt, försöka kontrollera dessa uppgifter med importörer, affärsmän, agenter, producenter, branschsammanslutningar och branschorganisationer."

d) Punkt 6 ska ersättas med följande:

"6. Om kommissionen finner att det inte finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning, ska den underrätta medlemsstaterna om sitt beslut inom en månad från den dag då uppgifterna från medlemsstaterna har mottagits."

4. I artikel 6.2 ska första meningen ersättas med följande:

"2. Om kommissionen inom nio månader efter det att undersökningen har inletts anser att det inte behövs några övervaknings- eller skyddsåtgärder på unionsnivå, ska undersökningen avslutas inom en månad. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4.2."

5. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

"2. Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren."

6. I artikel 9 ska följande punkt införas:

"1a. De beslut som antas enligt punkt 1 ska fattas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4.2."

7. I artikel 11 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

"— låta utfärdandet av detta dokument vara beroende av vissa villkor och, som en undantagsåtgärd, beroende av införandet av en återkallelseklausul."

8. Artikel 12 ska ersättas med följande:

"Artikel 12

Om importen av en produkt inte i förväg har varit föremål för unionskontroll, får kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4.2 och i enlighet med artikel 17 införa en övervakning som är begränsad till import till en eller flera av unionens regioner."

9. Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. De antagna åtgärderna ska omedelbart meddelas medlemsstaterna, och de ska tillämpas genast."

b) Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

"4. Om en medlemsstat har begärt att kommissionen ska ingripa, ska kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 4.4 fatta ett beslut inom högst fem arbetsdagar efter dagen för mottagandet av en sådan begäran."

10. Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

"1. Kommissionen får, särskilt i den situation som avses i artikel 15.1, besluta om lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3."

11. Artikel 18 ska ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Under den tid som kontroll- eller skyddsåtgärder tillämpas enligt kapitel IV och V får kommissionen, antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ,

a) studera åtgärdens effekter,

b) fastställa om åtgärden fortfarande behövs.

Om kommissionen anser att åtgärden fortfarande behövs, ska den informera medlemsstaterna om detta.

2. Om kommissionen anser att en övervaknings- eller skyddsåtgärd som avses i kapitlen IV och V bör upphävas eller ändras, ska den i upphäva eller ändra åtgärden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.3."

12. Följande artikel ska införas:

"Artikel 19a

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

21. Förordning (EG) nr 1061/2009

När det gäller förordning (EG) nr 1061/2009 krävs det för dess genomförande att enhetliga villkor fastställs för antagande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder och för införande av åtgärder för övervakning i förväg. Dessa åtgärder bör antas av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, måste kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 1061/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska utgå.

2. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 260/2009 []. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

3. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

"1. I avsikt att hindra att en kritisk situation uppstår på grund av en brist på väsentliga varor eller för att avhjälpa en sådan situation och när unionens intresse påkallar ett omedelbart ingripande får kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ och med beaktande av varornas beskaffenhet och andra särskilda kännetecken för berörda transaktioner, kräva att ett exporttillstånd uppvisas för att varorna ska få exporteras; beviljandet av ett sådant tillstånd ska ske enligt de bestämmelser och med de begränsningar som kommissionen fastställer i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.2 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 4.3.

2. Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna ska underrättas om de åtgärder som vidtas. Sådana åtgärder ska få omedelbar verkan."

b) Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

"4. Då ett ingripande av kommissionen har begärts av en medlemsstat ska kommissionen fatta beslut enligt punkt 1 inom högst fem arbetsdagar från dagen då begäran mottagits.

5. Om kommissionen har handlat i enlighet med punkt 1, ska den inom tolv arbetsdagar från dagen då de beslutade åtgärderna har trätt i kraft fatta beslut om huruvida den ska vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 7. Om inga åtgärder har vidtagits senast sex veckor efter dagen då åtgärden har trätt i kraft, ska åtgärden i fråga anses vara upphävd."

4. I artikel 7.1 ska inledningen ersättas med följande:

"1. När unionens intressen kräver det, får kommissionen vidta lämpliga åtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.2"

5. Artikel 8 ska ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Under den tid som någon åtgärd som avses i artiklarna 6 och 7 är i kraft får kommissionen, antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ,

a) studera åtgärdens effekter,

b) fastställa om åtgärden fortfarande behövs.

Om kommissionen anser att åtgärden fortfarande behövs, ska den informera medlemsstaterna om detta.

2. Om kommissionen anser att någon åtgärd enligt artikel 6 eller 7 bör upphävas eller ändras, ska den agera i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.2."

6. I artikel 9 ska första stycket ersättas med följande:

"När det gäller de varor som förtecknas i bilaga I ska medlemsstaterna, till dess att Europaparlamentet och rådet vidtar lämpliga åtgärder enligt internationella åtaganden som ingåtts av unionen eller alla dess medlemsstater, bemyndigas att genomföra de krisordningar för fördelningsplikter gentemot ett tredjeland som fastställs i internationella åtaganden som ingåtts innan denna förordning träder i kraft, utan att det påverkar de bestämmelser som antas av unionen på detta område."

7. Följande artikel ska införas:

"Artikel 9a

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 [].

22. Förordning (EG) nr 1225/2009

När det gäller förordning (EG) nr 1225/2009 krävs det för genomförandet av denna förordning att enhetliga villkor fastställs för antagande av provisoriska och slutgiltiga tullar och för avslutande av en undersökning utan åtgärder. Dessa åtgärder bör antas av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av provisoriska åtgärder med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga åtgärder. Det bör också användas för godtagande av åtaganden, inledande eller uteblivet inledande av översyn vid giltighetstidens utgång, tillfälligt upphävande av åtgärder, utvidgning av det tillfälliga upphävandet av åtgärder och återinförande av åtgärder, med hänsyn till dessa åtgärders effekter jämfört med de slutgiltiga åtgärderna. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, måste kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

Förordning (EG) nr 1225/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.7 c ska ändras på följande sätt:

a) orden "efter särskilt samråd med rådgivande kommittén och efter det att gemenskapsindustrin" ska ersättas med "efter det att gemenskapsindustrin".

b) följande mening ska läggas till:

"Kommissionen ska, normalt inom 28 veckor efter det att undersökningen har inletts, underrätta medlemsstaterna om sin analys av krav enligt led b."

2. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 6 ska ersättas med följande:

"6. Om det på grund av särskilda omständigheter beslutas att en undersökning ska inledas utan att ett skriftligt klagomål angående inledande av en sådan undersökning har mottagits från unionsindustrin eller för dess räkning, ska detta göras under förutsättning att tillräckliga bevis föreligger för dumpning, skada och orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har fastställt att det finns ett behov av att inleda en sådan undersökning."

b) Punkt 9 ska ersättas med följande:

"9. Om det är uppenbart att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen inleda förfarandet inom 45 dagar efter den dag klagomålet ingavs och offentliggöra ett tillkännagivande om detta i Europeiska unionens officiella tidning. Om tillräckliga bevis inte har lagts fram, ska klaganden informeras om detta inom 45 dagar efter det att klagomålet lämnades in till kommissionen. Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den mottog klagomålet, tillhandahålla medlemsstaterna information om sin analys av klagomålet."

3. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska orden "tillräckliga möjligheter" ersättas med "tillräcklig möjlighet".

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Kommissionen ska vidta provisoriska åtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.4."

c) Punkt 6 ska utgå.

4. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2 godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen är övertygad om att dumpningens skadliga verkan därigenom undanröjs. I sådana fall ska, under den tid som åtagandena är i kraft, preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller i förekommande fall slutgiltiga tullar som införts i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på relevant import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som avses i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden, med senare ändringar i. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de bör vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för unionsindustrin."

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

"5. Om ett åtagande godtas, ska undersökningen avslutas. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3."

c) I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

"9. Om en part i ett åtagande bryter mot eller återtar åtagandet, eller om kommissionen återtar sitt godtagande av ett åtagande, ska godtagandet av åtagandet återtas genom ett beslut av kommissionen eller en förordning från kommissionen beroende på vad som är lämpligt, och den preliminära tull som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7 eller den slutgiltiga tull som införts i enlighet med artikel 9.4 ska automatiskt tillämpas, under förutsättning att den berörda exportören har getts tillfälle att lämna synpunkter, utom i de fall där exportören själv har återtagit sitt åtagande. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information när den har beslutat att återta ett åtagande."

d) Punkt 10 ska ersättas med följande:

"10. En preliminär tull kan införas i enlighet med artikel 7 på grundval av de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga, om det finns anledning att tro att ett åtagande har brutits eller vid överträdelse av eller återtagande av ett åtagande, om den undersökning som ledde till åtagandet inte har avslutats."

5. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Om skyddsåtgärder inte är nödvändiga, ska undersökningen eller förfarandet avslutas. Kommissionen ska avsluta undersökningen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3."

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Om det av de faktiska omständigheter som slutgiltigt konstateras framgår att dumpning och därav följande skada föreligger och unionens intresse kräver ett ingripande i enlighet med artikel 21, ska kommissionen införa en slutgiltig antidumpningstull i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3. Om preliminära tullar är i kraft, ska kommissionen inleda detta förfarande senast en månad innan dessa tullar upphör att gälla. Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen och bör vara lägre än den marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin."

6. I artikel 10.2 ska första meningen ersättas med följande:

"2. Om en preliminär tull har tillämpats och det slutliga konstaterandet av de faktiska omständigheterna visar att dumpning och skada föreligger, ska kommissionen, oavsett om en slutgiltig antidumpningstull ska införas eller ej, besluta i vilken omfattning den preliminära tullen slutgiltigt ska tas ut."

7. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 4 ska första meningen i tredje stycket ersättas med följande:

"En översyn avseende en ny exportör ska inledas och skyndsamt utföras efter det att unionsproducenterna getts tillfälle att yttra sig."

b) I punkt 5 ska andra stycket utgå.

c) Punkt 6 ska ersättas med följande:

"6. En översyn enligt denna artikel ska inledas av kommissionen. Kommissionen ska besluta huruvida den ska inleda en översyn enligt punkt 2 i denna artikel i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionen ska också tillhandahålla medlemsstaterna information så snart en operatör eller en medlemsstat har lämnat in en begäran med motivering för varför en översyn enligt punkterna 3 och 4 i den här artikeln bör inledas och kommissionen har slutfört analysen av denna, eller så snart kommissionen själv har fastställt att det bör ske en översyn av huruvida åtgärderna fortfarande är nödvändiga. Om det vid översyn visar sig motiverat, ska åtgärderna i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3 upphävas eller behållas enligt punkt 2 i den här artikeln eller upphävas, bibehållas eller ändras enligt punkterna 3 och 4 i den här artikeln. Om åtgärderna upphävs för enskilda exportörer men inte för landet i dess helhet, ska dessa exportörer även fortsättningsvis omfattas av förfarandet och kan automatiskt underkastas en förnyad undersökning vid en senare översyn som utförs för landet i fråga enligt den här artikeln."

d) I punkt 8 ska första meningen i fjärde stycket ersättas med följande:

"Kommissionen ska besluta huruvida och i vilken omfattning ansökan ska bifallas och kan närsomhelst fatta beslut att inleda en interimsöversyn, varvid de uppgifter och resultat som framkommer vid översynen, som ska utföras i enlighet med de bestämmelser som gäller för denna typ av översyn, ska användas för att fastställa huruvida och i vilken omfattning en återbetalning är berättigad. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har slutfört sin analys av ansökan."

8. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

"1. Om unionsindustrin eller någon annan berörd part, normalt sett inom två år efter det att åtgärderna har trätt i kraft, lämnar tillräckliga uppgifter av vilka det framgår att exportpriserna har minskat efter den ursprungliga undersökningsperioden och innan eller efter det att åtgärder infördes eller att åtgärderna inte har lett till några rörelser eller inte har lett till tillräckliga rörelser i återförsäljningspriserna eller i de påföljande försäljningspriserna för den importerade produkten i unionen, får kommissionen återuppta undersökningen för granskning av huruvida åtgärden har haft någon verkan på dessa priser. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart en berörd part har lämnat tillräckliga uppgifter som motiverar att undersökningen återupptas och kommissionen har slutfört sin analys av denna."

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Om en ny undersökning enligt denna artikel visar att graden av dumpning har ökat, får de gällande åtgärderna ändras av kommissionen i överensstämmelse med de nya undersökningsresultaten avseende exportpriser i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3. Beloppet på den antidumpningstull som införs i enlighet med denna artikel får inte vara mer än dubbelt så högt som beloppet på den tull som ursprungligen infördes."

c) I punkt 4 ska andra stycket utgå.

9. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Undersökningar i enlighet med denna artikel ska inledas på kommissionens initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller en berörd part och på grundval av tillräcklig bevisning avseende de faktorer som anges i punkt 1. Undersökningarna ska inledas genom en förordning från kommissionen, där tullmyndigheterna även får instrueras att antingen registrera importen i enlighet med artikel 14.5 eller kräva säkerheter. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart en berörd part eller en medlemsstat har lämnat in en ansökan med motivering för varför en undersökning bör inledas och kommissionen har slutfört sin analys av denna, eller när kommissionen själv har fastställt att en undersökning behöver inledas.

Undersökningarna ska utföras av kommissionen. Kommissionen får bistås av tullmyndigheterna, och undersökningen ska slutföras inom nio månader.

Om det av de slutgiltigt fastställda omständigheterna framgår att en utvidgning av åtgärderna är berättigad, ska kommissionen fatta beslut om detta i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.3. Utvidgningen av åtgärderna ska börja gälla från och med den dag då registrering infördes i enlighet med artikel 14.5 eller från och med den dag då säkerheter krävdes. De relevanta förfarandebestämmelserna i denna förordning beträffande inledande och utförande av undersökningar ska gälla i enlighet med den här artikeln."

b) I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

"Denna befrielse från tull ska beviljas genom ett beslut av kommissionen och ska vara giltig under den period och på de villkor som anges i beslutet. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna information så snart den har slutfört sin analys."

10. Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. Om det ligger i unionens intresse får åtgärder som införts i enlighet med denna förordning tillfälligt upphävas under nio månader genom ett beslut av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2. Detta tillfälliga upphävande får förlängas med en ytterligare period om högst ett år, om kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2 fattar beslut om detta. Åtgärder får endast upphävas tillfälligt om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs och under förutsättning att unionsindustrin har getts tillfälle att yttra sig och att dessa yttranden har beaktats. Åtgärder får närsomhelst återinföras i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2 om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt."

b) I punkt 5 ska första meningen ersättas med följande:

"5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, kräva att tullmyndigheterna vidtar lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen."

11. Artikel 15 ska ersättas med följande:

"Artikel 15

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 [].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

5. I enlighet med artikel 3.5 i förordning (EU) nr 182/2011 ska, om skriftligt förfarande tillämpas för antagande av slutgiltiga åtgärder enligt punkt 3 i denna artikel eller för beslut om inledande eller uteblivet inledande av översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.6 i den här förordningen, detta förfarande avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en majoritet av kommittéledamöterna, såsom anges i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 182/2011, så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd har diskuterats i kommittén, ska förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär. Om det skriftliga förfarandet tillämpas i andra fall när utkastet till åtgärd inte har diskuterats i kommittén, ska förfarandet avslutas utan resultat om, inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden, ordföranden så beslutar eller minst en fjärdedel av kommittéledamöterna så begär.

6. Kommittén får överväga varje fråga rörande tillämpningen av denna förordning som tas upp av kommissionen eller på en medlemsstats begäran. Medlemsstaterna får begära information och får utbyta åsikter i kommittén eller direkt med kommissionen.

12. Artikel 19.5 ska ersättas med följande:

"5. Kommissionen och medlemsstaterna Kommissionen och medlemsstaterna, däribland tjänstemännen hos någon av dessa, får inte yppa några uppgifter vilka mottagits i enlighet med denna förordning och för vilka uppgiftslämnaren har begärt konfidentiell behandling, utan uttryckligt tillstånd från den uppgiftslämnaren. Uppgifter som utväxlas mellan kommissionen och medlemsstaterna eller interna handlingar som upprättats av unionens eller medlemsstaternas myndigheter får endast lämnas ut om detta uttryckligen anges i denna förordning."

13. I artikel ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

"4. Ett slutligt utlämnande av uppgifter ska ske skriftligen. Det ska ske så snart som möjligt med beaktande av skyddet för konfidentiella uppgifter och normalt sett senast en månad före inledandet av de förfaranden som fastställs i artikel 9. Om kommissionen vid den tidpunkten inte kan utlämna vissa omständigheter eller överväganden, ska de utlämnas så snart som möjligt. Utlämnandet av uppgifter ska inte inverka på något beslut som kommissionen därefter kan komma att fatta, men om ett sådant beslut fattas på grundval av andra omständigheter och överväganden ska de utlämnas snarast möjligt.

5. De uppgifter som lämnas efter ett slutligt utlämnande av uppgifter ska endast beaktas om de inkommer inom en period som i varje enskilt fall ska fastställas av kommissionen och som ska vara minst tio dagar med beaktande av hur brådskande ärendet är. En kortare tidsfrist får fastställas om ytterligare slutligt utlämnande av uppgifter måste ske."

14. I artikel 21 ska punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

"4. Parter som har handlat i enlighet med punkt 2 får yttra sig om tillämpningen av de provisoriska tullar som har införts. För att dessa synpunkter ska kunna beaktas ska de ha inkommit inom 25 dagar efter den dag åtgärderna i fråga har börjat tillämpas, och synpunkterna eller lämpliga sammanfattningar av dem ska göras tillgängliga för övriga parter som ska ha rätt att yttra sig över dem.

5. Kommissionen ska undersöka de uppgifter som inlämnats på korrekt sätt och undersöka i vilken omfattning de är representativa, och resultatet av denna analys ska tillsammans med en bedömning av dessa uppgifter överlämnas till kommittén som en del av det utkast till åtgärd som lämnats in enligt artikel 9 i denna förordning. Kommissionen bör ta kommitténs åsikter i beaktande på de villkor som anges i förordning (EU) nr 182/2011.

6. De parter som har handlat i enlighet med punkt 2 kan begära att få tillgång till de omständigheter och överväganden som ligger till grund för de slutliga besluten. Denna information ska så långt det är möjligt göras tillgänglig, utan att detta påverkar sådana beslut som kommissionen senare kan komma att fatta."

15. Följande artikel ska införas:

"Artikel 22a

Rapport

1. Kommissionen ska, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, avslutande av undersökningar utan åtgärder, nya undersökningar, översyner och kontrollbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls.

2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen har lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av denna förordning.

3. Senast sex månader efter det att rapporten har förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen."

[*] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[**] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[***] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[****] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[*****] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[******] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, p. 51)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

[] Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 625/2009 av den 7 juli 2009 om gemenskapsregler för import från vissa tredjeländer (EUT L 185, 17.7.2009, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

[] Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 omfastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 omfastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 omfastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

[] Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51)."

[] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)."

--------------------------------------------------

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 15.6 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 25.6 i förordning (EG) nr 597/2009

Europaparlamentet, rådet och kommissionen anser att införandet av artikel 15.6 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 25.6 i förordning (EG) nr 597/2009 endast är motiverat på grund av de särdrag som dessa förordningar uppvisade innan de ändrades genom den här förordningen. Införandet av en bestämmelse som den i dessa artiklar är följaktligen unikt för de båda förordningarna och inte ett prejudikat för utarbetandet av framtida lagstiftning.

För att undvika oklarheter menar Europaparlamentet, rådet och kommissionen att artikel 15.6 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 25.6 i förordning (EG) nr 597/2009 inte innebär att det införs beslutsförfaranden som skiljer sig från eller kompletterar dem som anges i förordning (EU) nr 182/2011.

--------------------------------------------------

Uttalande från rådet om tillämpningen av artiklarna 3.4 och 6.2 i förordning (EU) nr 182/2011 i samband med förfaranden avseende antidumpnings- och utjämningstullar enligt förordningarna (EG) nr 1225/2009 och (EG) nr 597/2009

När en medlemsstat föreslår en ändring av ett utkast till åtgärd som avser antingen antidumpningstullar eller utjämningstullar enligt förordningarna (EG) nr 1225/2009 och (EG) nr 597/2009 (nedan kallade grundförordningarna) i enlighet med artikel 3.4 eller 6.2 i förordning (EU) nr 182/2011, ska den

a) se till att ändringen föreslås vid en lämplig tidpunkt som respekterar tidsfristerna i grundförordningen och återspeglar behovet av att kommissionen får tillräcklig tid för att genomföra nödvändiga förfaranden för utlämnande av uppgifter och gå igenom förslaget ordentligt och att kommittén får tillräcklig tid att gå igenom alla föreslagna ändrade utkast till åtgärd,

b) se till att den föreslagna ändringen överensstämmer med grundförordningarna, såsom dessa tolkats av Europeiska unionens domstol, och med relevanta internationella åtaganden,

c) lämna en skriftlig motivering som åtminstone anger hur den föreslagna ändringen förhåller sig till grundförordningarna och till de faktiska omständigheter som framkommit vid undersökningen, men som också får innehålla andra stödjande argument som den medlemsstat som föreslår ändringen anser lämpliga.

--------------------------------------------------

Uttalande från kommissionen i samband med förfaranden avseende antidumpnings- och utjämningstullar enligt förordningarna (EG) nr 1225/2009 och (EG) nr 597/2009

Kommissionen inser hur viktigt det är att medlemsstaterna, när detta föreskrivs i förordningarna (EG) nr 1225/2009 och (EG) nr 597/2009 (nedan kallade grundförordningarna), får information så att de kan fatta väl underbyggda beslut, och kommer att agera så att detta mål uppnås.

* * *

För att det inte ska råda några tvivel menar kommissionen att hänvisningarna till "samråd" i artikel 8.5 i förordning (EU) nr 182/2011 innebär att kommissionen, utom i ytterst brådskande fall, måste inhämta medlemsstaternas synpunkter innan den antar provisoriska antidumpnings- eller utjämningstullar.

* * *

Kommissionen kommer att se till att den effektivt hanterar alla aspekter av förfaranden avseende antidumpnings- och utjämningstullar enligt förordningarna (EG) nr 1225/2009 och (EG) nr 597/2009, inklusive möjligheten för medlemsstaterna att föreslå ändringar, så att tidsperioderna och skyldigheterna gentemot berörda parter enligt grundförordningarna respekteras och så att eventuella åtgärder som slutligen införs överensstämmer med de faktiska omständigheter som fastställs i undersökningen, med grundförordningarna såsom de tolkats av Europeiska unionens domstol och med unionens internationella förpliktelser.

--------------------------------------------------

Uttalande från kommissionen om kodifiering

Antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder kommer att innebära ett stort antal ändringar av de berörda akterna. För att öka de berörda akternas läsbarhet kommer kommissionen så snabbt som möjligt efter det att de båda förordningarna har antagits, dock senast den 1 juni 2014, att föreslå en kodifiering.

--------------------------------------------------

Uttalande från kommissionen om delegerade akter

När det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder erinrar kommissionen om att den i punkt 15 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har förbundit sig att ge Europaparlamentet fullständig information och dokumentation om sina möten med nationella experter inom ramen för arbetet med att utarbeta delegerade akter.

--------------------------------------------------