Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamenteFörarbeten1930:105Riksdagens skrivelse 1930:78.Utfärdad: 1930-04-251 §1 §Den nu antagna lagen om testamente skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1931.Har testator avlidit, innan nya lagen trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning. 2 §2 §Genom nya lagen upphävas:16 kap. ärvdabalken 1 § första och andra punkterna samt tredje punkten, såvitt angår testamente, ävensom 2 och 3 §§;18 kap. samma balk 1 §, 3 §, såvitt angår klandertalans anställande inom viss tid, och 4 §;2 kap. 9 § lagen om arv;tillika med de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill;så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser. 3 §3 §Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas. 4 §4 §Bestämmelserna i 4 kap. 9 och 10 §§ nya lagen skola lända till efterrättelse, ändå att testator avlidit före lagens ikraftträdande. 5 §5 §Förordnande, som enligt 1 kap. 2 § nya lagen skulle sakna laga verkan eller som ej tillkommit i den i 2 kap. samma lag föreskrivna formen, vare likväl giltigt, där det före lagens ikraftträdande upprättats i enlighet med då gällande regler. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1930:105 (Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild paragraf. Se paragraf 1, lag 1930:105.)