Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning

Denna förordning upphör enligt F (2015:423) att gälla den 17 augusti 2015.

Utfärdad: 1935-11-08

Då här i riket boutredning äger rum efter medborgare i fördragsslutande stat, vilken vid sin död hade hemvist härstädes, äger enligt artikel 22 i ovannämnda konvention dödsboförvaltningen att hos domstol i främmande fördragsslutande stat påkalla upptecknande av den till boet hörande egendom, som där kan finnas, eller vidtagande av åtgärd för egendomens bevarande intill dess den kan omhändertagas av dödsboförvaltningen eller för försäljning av egendom som ej lämpligen kan bevaras. Framställning om handräckning varom nu sagts må sändas omedelbart till den främmande myndigheten; dock stånde dödsboförvaltningen fritt att, för framställningens befordrande, hänvända sig till utrikesdepartementet, som, med ledning av de uppgifter dödsboförvaltningen meddelar om egendomens belägenhet, ombesörjer att framställningen kommer vederbörande myndighet till handa.

Framställning, som i enlighet med 2 § lagen den 1 mars 1935 (nr 45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge inkommer till domstol här i riket, varde till behandling upptagen, ändå att den omedelbart översänts.