Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalkenRubriken har denna lydelse enl. F 1983:489. Omtryckt i SFS 1983:489. Denna förordning har enligt F (2006:467) upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se F (2006:467).Förarbeten1997:1106 Jfr prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.Ansökningsförfarandet hos länsrätt1 §1 §Ansökan till länsrätten om verkställighet eller annan åtgärd enligt 21 kap. föräldrabalken skall, utöver vad som följer av förvaltningsprocesslagen (1971:291), innehålla uppgift om barnets namn, födelsedatum och vistelseort. Förordning (1985:274). 2 §2 §Till en ansökan om verkställighet skall bifogas allmän domstols dom eller beslut i original eller bestyrkt kopia tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om verkställighet får äga rum oberoende av om domen eller beslutet har vunnit laga kraft.Om en ansökan avser verkställighet av ett avtal, skall till ansökningen bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.Avser ansökningen överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken, bör bifogas handling som visar att sökanden har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet. Om ansökningen avser verkställighet på grund av Bryssel II-förordningen, skall till ansökningen bifogas avgörandet och verkställbarhetsförklaringen, båda i original eller bestyrkt kopia. F (2001:403). 3 §3 §Till ansökan om utdömande av vite som har förelagts av allmän domstol enligt 6 kap. 21 § första stycket föräldrabalken fogas domstolens dom eller beslut i original eller bestyrkt kopia tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock inte, om domstolen har förordnat att vitesföreläggandet skall gälla omedelbart. Förordning (1998:325). Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken4 §4 §Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör ej lämnas, om det är osannolikt att sådant kommer att leda till barnets överlämnande eller om uppdrag kan antas onödigt fördröja ärendets behandling.Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet fått del av ansökningen.Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han bör söka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt och lämpligt. Förordning (1983:489). 5 §5 §Finner den som fått uppdraget att frivilligt överlämnande av barnet kommer att ske, bör han genast underrätta sökanden härom och medverka till att tid och plats bestämmes för överlämnandet. När överlämnandet skett, skall han meddela detta till länsrätten. Kungörelse (1971:306). 6 §6 §Om frivilligt överlämnande ej kommer till stånd, skall i redogörelse som avses i 21 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken anges vad den som har hand om barnet har anfört som skäl för sin vägran att överlämna barnet. I redogörelsen bör också anges, om det synes föreligga sådant förhållande som enligt 21 kap. 5 eller 6 § eller 7 § andra stycket föräldrabalken utgör hinder för överlämnande. Förordning (1983:489). 7 §7 §Länsrätten kan i övrigt lämna den som får uppdrag närmare anvisningar om vad han skall iakttaga vid uppdragets fullgörande. Kungörelse (1971:306). Länsrättens handläggning i övrigt8 §8 § har upphävts genom kungörelse (1971:306). 9 §9 §Skall barn under 15 år kallas till muntlig förhandling eller läkarundersökning, bör kallelse med föreläggande att inställa barnet tillställas den som har hand om barnet. Kungörelse 1971:306. 10 §10 § har upphävts genom kungörelse (1971:306). 11 §11 § har upphävts genom kungörelse (1971:306). 12 §12 §Framkommer det under länsrättens handläggning att barnet finns utom länsrättens domkrets, får länsrätten ändå avgöra målet. Om det anses lämpligare, får länsrätten dock överlämna målet till den länsrätt inom vars domkrets barnet finns.Överlämnas målet till annan länsrätt, skall sökanden underrättas. Den som har hand om barnet skall också underrättas, om han eller hon redan har fått del av ansökningen. Förordning (1997:1106). 13 §13 § har upphävts genom kungörelse (1971:306). 14 §14 §Finner länsrätten att fråga om ändring som rör vårdnad, boende eller umgänge bör prövas av allmän domstol, skall länsrätten i beslutet upplysa om innehållet i 21 kap. 6 § första stycket andra meningen föräldrabalken. Förordning (1998:325). 15 §15 §Förordnar länsrätten om verkställighet utan att besluta om hämtning, skall länsrätten bestämma tid och plats för verkställigheten, om det ej är uppenbart obehövligt. Kungörelse (1971:306). 16 §16 § har upphävts genom kungöresle (1971:306). 17 §17 §När beslut om hämtning får verkställas, skall länsrätten genast sända det till polismyndigheten i den ort där barnet finns. Kungörelse (1971:306). 18 §18 §Överklagas ett beslut om hämtning som omedelbart får verkställas, skall länsrätten underrätta den polismyndighet som skall verkställa hämtningen. Länsrätten skall också underrätta polismyndigheten om beslut i inhibitionsfrågor. Förordning (1986:766). Hämtning19 §19 §Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning och kallar dem som enligt 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken skall närvara vid förrättningen.Den som har hand om barnet skall underrättas om tidpunkten för förrättningen, om inte synnerliga skäl föranleder annat. Sådan underrättelse skall även lämnas till socialnämnden och den som har erhållit uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.Sökanden skall underrättas om var och när han eller hon skall inställa sig för att mottaga barnet. Förordning (1983:489). 20 §20 §Får polismyndigheten underrättelse om besvär som avses i 18 §, skall hämtning ej äga rum innan fråga om inhibition har prövats i besvärsmålet. Förordning (1983:489). 21 §21 §Polismyndighet som fått hämtningsbeslut för verkställighet äger verkställa hämtningen även om barnet flyttats till ort i annat polisdistrikt. Polischefen i detta distrikt skall underrättas före förrättningen.Anser den polismyndighet som fått hämtningsbeslutet att det är lämpligare att hämtningen verkställes av polismyndigheten i det andra distriktet, överlämnas ärendet till denna. Länsrätten skall underrättas härom. Kungörelse (1971:306). 22 §22 §Föreligger hinder som avses i 21 kap. 9 § andra stycket fjärde meningen föräldrabalken och kan det antas att hindret inte är endast tillfälligt, skall polismyndigheten underrätta länsrätten. Förordning (1983:489). 23 §23 §Hämtning skall ske så, att åtgärden icke väcker onödig uppmärksamhet eller bereder dem som beröres större olägenhet än som är oundviklig. Polisman bör icke vara iförd tjänstedräkt och ej heller använda fordon, som särskilt utmärkts som polisfordon.Övriga bestämmelser24 §24 §I mål om besvär över sådant beslut om hämtning som omedelbart länder till efterrättelse, skall underrättelse om beslut i inhibitionsfråga genast sändas till länsrätten, vare sig inhibition har beslutats eller ej. Förordning (1983:489). 25 §25 §Vad som föreskrivs i denna förordning om överlämnande av barn tillämpas också när sökanden enligt dom eller beslut eller enligt ett av socialnämnden godkänt avtal är berättigad att sammanträffa med barnet utan att detta överlämnas till honom eller henne. Förordning (1998:325). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1967:715 (Utkom d. 20 dec. 1967.) 1971:306 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1971. 1983:489 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1983. 1985:274 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985. 1986:766 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987. 1997:1106 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1998:325 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 2001:403 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.