Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1973:650) om medling mellan samlevande

Denna lag har enligt lag (1998:322) upphört att gälla vid utgången av september 1998.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om medling som har inletts före utgången av september 1998.

1 §

Medling enligt denna lag har till ändamål att utjämna motsättningar mellan man och kvinna som sammanlever eller har sammanlevt.

Medlare skall på lämpligt sätt göra sig underrättad om anledningen till motsättningarna och, om fråga uppkommit att bryta samlevnaden, rådgöra med parterna om möjligheterna att fortsätta den.

2 §

För varje kommun skall utses minst två medlare. Om det är påkallat av särskilda skäl, kan samme person förordnas till medlare för mer än en kommun.

Medlare utses av länsstyrelsen för två kalenderår efter hörande av kommunen. Är medlare ej lämplig för sitt uppdrag, skall han entledigas. Avgår medlare före utgången av den tid för vilken han blivit utsedd, skall annan förordnas för den återstående tiden.

SFS 1979:711

3 §

Medlare är skyldig att söka medla på begäran av mannen eller kvinnan, om någon av dem är bosatt i den kommun för vilken medlaren förordnats.

4 §

Ersättning till medlare betalas av kommunen.

SFS 1979:711

5 §

Medlare får ej obehörigen yppa vad han erfarit under medlingen.