Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

Denna kungörelse upphör enligt F (2009:264) att gälla den 1 maj 2009.

Utfärdad den 12 december 1973

1 §

Vill man och kvinna ingå äktenskap inför svensk vigselförrättare utom riket, gäller vad som sägs nedan om hindersprövningen.

2 §

Har hindersprövning gjorts av Skatteverket eller hos myndighet tillhörande Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel äga rum enligt vad som i allmänhet gäller för vigsel enligt svensk lag.

SFS 2003:916

3 §

Hindersprövning får verkställas av svensk beskickning i främmande stat eller av svenskt konsulat. Olönat konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag verkställa hindersprövning.

SFS 1977:800

4 §

Vid hindersprövning enligt 3 § skall den som är folkbokförd i Sverige förete ett utdrag över vad folkbokföringen utvisar rörande hans behörighet att ingå äktenskap. Sådant utdrag behövs dock ej, om dess anskaffande skulle medföra dröjsmål som innebär allvarlig olägenhet för mannen och kvinnan.

I övrigt skall mannen och kvinnan fullgöra vad som enligt lag åligger dem som vill erhålla hindersprövning.

Skatteverket fastställer formulär för utdrag som avses i första stycket.

SFS 2003:916

5 §

Fullgör mannen och kvinnan vad som åligger dem enligt 4 § och finner den som verkställer hindersprövningen ej hinder möta mot äktenskapet, får vigsel ske inom fyra månader därefter.

6 §

När vigsel får äga rum enligt vad som sagts i 5 §, skall den som verkställt hindersprövningen på begäran av mannen och kvinnan utfärda intyg därom. Annan får ej förrätta vigsel på grund av hindersprövningen utan att sådant intyg företes. Känner vigselförrättaren till äktenskapshinder som icke uppmärksammats vid hindersprövningen, får vigsel ej ske.

7 §

Har regeringen förordnat att äktenskap ej får ingås i strid mot hinder i vigsellandets lag, skall vigselförrättaren tillse, att sådant hinder ej föreligger.

SFS 1977:800

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut angående utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas.

SFS 1998:1034