Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
KK (1973:950) om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande statDenna kungörelse har enligt F (2004:146) upphört att gälla den 1 maj 2004.Utfärdad den 14 december 19731 §1 §Vill någon ingå äktenskap inför svensk myndighet och skall hans rätt att ingå äktenskap prövas enligt lagen i främmande stat, gäller vad som sägs nedan.2 §2 §Vid hindersprövningen skall sökanden förete antingenintyg av behörig myndighet i den främmande staten att hinder mot äktenskapet ej möter enligt dess lag, ellerintyg som utvisar vilka hinder som föreskrives i den främmande statens lag,om sökanden varken är eller skall vara folkbokförd här i riket, det intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet som han kan anskaffa, samtom enligt den främmande statens lag gäller att myndighets tillstånd, annans samtycke, läkarintyg, bodelning efter föregående äktenskap, iakttagande av väntetid eller dylikt fordras för rätt att ingå äktenskapet, bevis att sådant villkor är uppfyllt.Intyg enligt 2 a) ovan skall vara utfärdat av behörig myndighet i den främmande staten eller av utrikesdepartementet.Har intyg som enligt denna paragraf åberopas till styrkande av hinderslöshet utfärdats av annan utländsk myndighet än här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman, kan den som verkställer hindersprövningen begära bevis om myndighetens behörighet. Sådant bevis skall vara utfärdat av tjänsteman som nyss sagts eller av svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman. Förordning (1991:777). 3 §3 §Mannen och kvinnan skall vid hindersprövningen avge skriftlig försäkran på heder och samvete att de ej är i rätt upp- och nedstigande släktskap med varandra eller helsyskon.Den som begär hindersprövning skall även skriftligen på heder och samvete uppge, om han eller hon förut ingått äktenskap. Den som förut ingått äktenskap skall styrka att äktenskapet blivit upplöst, om detta ej framgår av folkbokföringen eller av tillgängliga handlingar.4 §4 §Avgift tas ut för ansökan om intyg enligt 2 § som utfärdas av utrikesdepartementet. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:205). AvgiftsF (1992:191) inf. i Bih.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1973:950 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974. Genom kungörelsen upphäves förordningen (1915:484), huru utländsk undersåte, som vill träda i äktenskap inför svensk myndighet, må styrka, att hinder mot äktenskapets avslutande ej är för handen. 1991:777 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1992:205 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.