Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Namnförordning (1982:1136) NamnförordningenDenna förordning upphör enligt F (2017:120) att gälla den 1 juli 2017.Utfärdad: 1982-12-16Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2010 SFS 2009:1156 – Regeringen föreskriver att 1 § namnförordningen (1982:1136) ska ha följande lydelse. Av Anne Kuttenkeuler: Ändringarna innebär att avgiften för ansökningar som gäller förnamn har höjts från 800 kr till 1 000 kr. För ansökningar som gäller efternamn har avgiften höjts från 1 500 kr till 1 800 kr.Förfarandet i ärenden hos patent- och registreringsverket1 §1 §När en ansökan som gäller namn ges in till Patent- och registreringsverket, ska sökanden betala en ansökningsavgift på 1 000 kronor om ansökningen avser förnamn och 1 800 kronor om ansökningen avser efternamn. Begär någon i en och samma ansökan prövning av såväl förnamn som efternamn, ska det anses som att två särskilda ansökningar gjorts.Lämnas i en och samma ansökan mer än ett namnförslag ska, om något annat inte följer av tredje stycket, avgift tas ut som för en enda ansökan. Sökanden ska i sådant fall ange i vilken företrädesordning förslagen ska prövas.Görs ansökan om efternamn gemensamt av personer för vilka gemensamt namnbevis kan utfärdas enligt 5 §, ska avgift tas ut som för en enda ansökan. Görs i annat fall ansökan om efternamn gemensamt av flera, får inte mer än dubbel ansökningsavgift tas ut.Ansökningsavgiften får efterges, om det finns särskilda skäl. F (2009:1156). F 2009:1156, med ikraftträdande 1 jan. 2010, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.F 2004:133, med ikraftträdande 1 maj s.å., innehåller även:Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.2 §2 §Om patent- och registreringsverket enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) uppställer som villkor för ett namnbyte att domstol har funnit att detta är förenligt med barnets bästa, skall verket förelägga sökanden att inom viss tid ansöka hos domstol om en sådan prövning.3 §3 §Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § namnlagen (1982:670) skall innehålla det efternamn som ansökningen avser samt uppgift om kungörelsedagen. I kungörelsen skall anges att den som vill framställa någon invändning mot ansökningen skall göra detta skriftligen till Patent- och registreringsverket inom en månad från kungörelsedagen.Sedan en ansökan om efternamn kungjorts enligt 41 § namnlagen, får ansökningen inte ändras i annat fall än då invändning framställts inom föreskriven tid, eller det annars finns synnerliga skäl. Förordning (1993:1047). 4 §4 §Framställs en invändning mot ansökan om efternamn och är invändningen inte uppenbart obefogad, skall sökanden föreläggas att yttra sig inom viss tid.5 §5 §Namnbevis som avses i 44 § namnlagen (1982:670) skall utfärdas särskilt för varje sökande. Gemensamt bevis kan dock utfärdas för makar och för föräldrar och deras barn under arton år.Underrättelse från patent- och registreringsverket6 §6 §Har Patent- och registreringsverket bifallit en ansökan som gäller namn, skall verket underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. F (2003:933). Underrättelse från domstolar m.m.7 §7 §Har domstol enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) prövat huruvida ett namnbyte är förenligt med barnets bästa, skall domstolen underrätta patent- och registreringsverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft.8 §8 §Har en domstol enligt 2 § tredje stycket eller 3 § namnlagen (1982:670) fått en anmälan om vilket efternamn ett adoptivbarn skall ha, skall domstolen underrätta Skatteverket om anmälningen så snart adoptionsbeslutet har vunnit laga kraft. Har domstolen enligt 4 § tillåtit att adoptivbarnet skall behålla sitt tidigare efternamn, skall domstolen i stället underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. F (2003:933). 9 §9 §Har en domstol enligt 16 § andra stycket namnlagen (1982:670) tillåtit att ett barn behåller sitt efternamn, skall domstolen underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. F (2003:933). 10 §10 §Har en domstol enligt 17–19 §§ namnlagen (1982:670) beslutat att någon förlorar sitt efternamn, skall domstolen underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft.Underrättelsen skall innehålla uppgift om det namn som förloras och det namn som förvärvas i stället. F (2003:933). 11 §11 §Har domstol meddelat dom eller beslut som avser tillämpningen av 17–23 eller 34 §§ namnlagen (1982:670), skall domstolen sända avskrift av domen eller beslutet till patent- och registreringsverket. Förordning (1991:785). 12 §12 § har upphävts genom förordning (1991:785). ÖvrigtRubriken har denna lydelse enl. F 1991:785. 13 §13 §Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av namnlagen (1982:670) i ärenden hos verket. F (2003:933). 14 §14 § Upphävd g. F (2003:933). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:1136 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1983, då namnförordningen (1963:528) skall upphöra att gälla.2. Har ansökan som gäller namn gjorts hos patent- och registreringsverket före d. 1 jan. 1983 men då ännu inte slutligt prövats av verket och skall namnfrågan i fortsättningen avgöras av pastorsämbetet, skall ansökningsavgift som sökanden har erlagt betalas tillbaka till denne. 1991:785 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1993:1047 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1993. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas på ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet. 1998:1726 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. 2003:110 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003. 2003:933 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:133 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet. 2009:1156 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.