Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1987:813) om homosexuella samborDenna lag har enligt Lag (2003:376) upphört att gälla den 1 juli 2003.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2003:376).Förarbeten1987:813 Prop. 1986/87:124, LU28, rskr. 350.1998:858 Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307.1998:1665 Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.1999:1257 Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.2000:291 Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159.2000:1093 Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.2001:92 Prop. 1999/2000:147, bet. 2000/01:SfU8, rskr. 2000/01:143.2001:463 Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.2001:849 Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15.2001:1142 Prop. 2000/01:148, bet. 2001/02:LU4, rskr. 2001/02:49.2002:63Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147.2002:604 Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304.2002:605 Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304.2002:1114 Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47.Utfärdad den 18 juni 1987Utkom från tryck den 30 juni 1993Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser tillämpas även på de homosexuella samborna: lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, ärvdabalken, jordabalken, 10 kap. 9 § rättegångsbalken, 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,inkomstskattelagen (1999:1229),lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,bostadsrättslagen (1991:614),lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer, 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen (1997:157), Upphävd g. Lag (2002:63). 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall, 6 kap. 10 a §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,säkerhetsskyddslagen (1996:627),lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997–2001 års taxeringar,lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 8 kap. 6 § och 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),utlänningslagen (1989:529), 12 § första stycket 2 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, 4 kap. 2 § andra stycket a) lagen (1962:381) om allmän försäkring.Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta, gäller det också de homosexuella samborna. Lag (2002:1114). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:813 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988. 1998:858 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1998:1665 (Utkom d. 18 dec. 1998.) 1999:1257 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. 2000:291 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.2. Föreskrifterna såvitt avser punkterna 6 och 15 i sin lydelse enligt lagen (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas till och med 2001 års taxering.3. Föreskrifterna såvitt avser punkten 6 skall tillämpas från och med 2002 års taxering. 2000:1093 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2001:92 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. 2001:463 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2001:849 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2001:1142 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2002. 2002:63 Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1987:813) om homosexuella sambor att punkt 13 skall upphöra att gälla vid utgången av febr. 2002. 2002:604 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2002. 2002:605 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2002:605 har enligt F 2002:770 trätt i kraft d. 1 febr. 2003.) F (2002:770). 2002:770 (Utkom d. 12 nov. 2002.) 2002:1114 Denna lag träder i kraft d. 15 jan. 2003.