Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1987:813) om homosexuella sambor

Denna lag har enligt Lag (2003:376) upphört att gälla den 1 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2003:376).

Utfärdad den 18 juni 1987

Utkom från tryck den 30 juni 1993

Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser tillämpas även på de homosexuella samborna:

 1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,

 2. ärvdabalken,

 3. jordabalken,

 4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,

 5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,

 6. inkomstskattelagen (1999:1229),

 7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

 8. bostadsrättslagen (1991:614),

 9. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,

 10. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),

 11. 5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

 12. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen (1997:157),

 13. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,

 14. 6 kap. 10 a §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,

 15. säkerhetsskyddslagen (1996:627),

 16. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997–2001 års taxeringar,

 17. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

 18. 8 kap. 6 § och 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453),

 19. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

 20. utlänningslagen (1989:529),

 21. 12 § första stycket 2 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,

 22. lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,

 23. 4 kap. 2 § andra stycket a) lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta, gäller det också de homosexuella samborna.

SFS 2002:605