Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare

Denna förordning har enligt F (2006:214) upphört att gälla den 15 april 2006.

Utfärdad den 29 oktober 1987

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel som förrättas av en lagfaren domare i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat som vigselförrättare.

2 §

Vigsel som ankommer på domare i tingsrätt förrättas av lagmannen eller någon annan domare som lagmannen utser. En domare är inte skyldig att förrätta vigsel på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

För särskilt förordnad vigselförrättare bestämmer länsstyrelsen tjänstgöringstiden.

3 §

Tid och plats för vigseln bestäms av vigselförrättaren efter samråd med kvinnan och mannen.

4 §

Vid vigseln skall vigselförrättaren rikta följande ord till kvinnan och mannen:

Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem.

5 §

Om kvinnan och mannen särskilt begär det kan vigselförrättaren, i stället för vad som anges i 4 §, vid vigseln rikta följande ord till dem:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

6 §

Vigselförrättaren skall omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll vad som har förekommit vid vigseln. I protokollet skall han också anteckna tid och plats för vigseln samt kvinnans och mannens fullständiga namn, yrke och hemvist.

När underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket, skall vigselförrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.

SFS 2003:944

7 §

Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare skall för varje år före utgången av påföljande januari månad sända in sitt protokoll till länsstyrelsen.

8 §

Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel, utgör dock ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första.

9 §

Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av vigselförrättaren.