Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

Denna förordning har enligt F (2004:1145) upphört att gälla den 1 januari 2005.

Utfärdad: 1988-11-10

Uppgifter

1 §

Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i Sverige av utländska barn.

Nämnden är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

Nämnden fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Nämnden fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslutningar.

SFS 1997:320

2 §

Nämnden skall i sin verksamhet särskilt

följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,

följa utvecklingen av kostnaderna för adoptioner av utländska barn,

förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal inom nämndens verksamhetsområde och ingå sådana avtal,

bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer,

efter samråd med socialstyrelsen utarbeta den särskilda information som behövs för bedömning av hems lämplighet att ta emot ett barn i syfte att adoptera det,

samråda med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör hithörande frågor.

Sammansättning

3 §

Nämnden består av elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Av ledamöterna skall sex vara personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse. Övriga ledamöter skall tillgodose nämndens behov av sakkunskap i olika frågor.

Organisation

4 §

Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.

SFS 1997:985

Verksförordningens tillämpning

5 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

  • 15 § om revisionsberättelse,

  • 16 § om medverkan i EU-arbetet,

  • 17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

  • 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

  • 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

  • 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

  • 31 § om myndighetens beslut, och

  • 35 § om överklagande.

SFS 1996:619

6 §

Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 samt 9 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Direktören har under nämnden det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket 1–3 och 5 samt 8 § verksförordningen.

SFS 1997:985

Ärendenas handläggning

7 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1997:320. SFS1988-1128

11 §

Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser vice ordförande.

12 §

Direktören för kansliet anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av nämnden.

SFS 1997:985

13 §

[har upphävts genom förordning (1996:619).]

SFS 1996:619