Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap Denna lag upphör enligt Lag (2009:260) att gälla vid utgången av april 2009.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2009:260), 2–5 §§. Förarbeten1994:1117 Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414.1995:1245 Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35.2000:374 Prop. 1999/2000:77, bet. 1999/2000:LU22, rskr. 1999/2000:218.2002:603 Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304.2004:143Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180.2004:767Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.2005:447Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.2006:213Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179.Utfärdad den 23 juni 1994Utkom från trycket den 5 juli 19941 kap.Registrering av partnerskap1 §1 §Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap. Fråga om diskriminering av person som ingått registrerat partnerskap enligt tysk rätt C-267/06 Maruko.2 §2 §Registrering får ske omen av partnerna har hemvist här i landet sedan minst två år, elleren av partnerna är svensk medborgare med hemvist här i landet.Med svensk medborgare jämställs medborgare i Danmark, Island, Nederländerna och Norge. Lag (2000:374). 3 §3 §Registrering får inte ske beträffande den som är under 18 år eller dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon.Registrering får inte heller ske beträffande halvsyskon utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. Registrering får inte ske av den som är gift eller som redan är registrerad partner. Rätten till registrering av ett partnerskap prövas enligt svensk lag. Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock registrera sitt partnerskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. Lag (2004:767). 4 §4 §Innan registrering sker skall prövas om det finns något hinder mot registreringen. 5 §5 §Vid prövningen har de bestämmelser i 3 kap. och 15 kap. äktenskapsbalken som gäller för förfarandet vid prövning av äktenskapshinder motsvarande tillämpning. 6 §6 §Registrering sker i närvaro av vittnen. 7 §7 § Vid registreringen skall partnerna samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av registreringsförrättaren ge till känna att de samtycker till registreringen. Registreringsförrättaren skall därefter förklara att de är registrerade partner.Har det inte gått till så som anges i första stycket eller var registreringsförrättaren inte behörig att förrätta registreringen, är registreringen ogiltig.En registrering som enligt andra stycket är ogiltig får godkännas av regeringen, om det finns synnerliga skäl. Ärendet får tas upp endast på ansökan av endera partnern eller, om någon av dem har avlidit, av arvingar till den avlidne.8 §8 §Behörig att vara registreringsförrättare är lagfaren domare i tingsrätt eller den som länsstyrelsen har förordnat. Länsstyrelsens förordnande skall avse såväl behörighet att förrätta registrering enligt denna lag som behörighet att förrätta vigsel enligt äktenskapsbalken. Lag (2006:213). 9 §9 §För registrering gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 5, 7 och 8 §§ äktenskapsbalken samt föreskrifter som meddelas av regeringen.Beslut om registrering överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. 3 och 4 §§ äktenskapsbalken. Beträffande internationella förhållanden rörande registreringen gäller 1 kap. 4–9 §§ lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Behörighet att registrera partnerskap enl. svensk lag mellan svenska medborgare har meddelats beskickningscheferna (och även vissa andra diplomatiska tjänstemän) vid ambassaderna i Paris, Madrid och Lissabon.2 kap.Upplösning av registrerat partnerskap1 §1 § Ett registrerat partnerskap upplöses genom den ena partnerns död eller genom domstols avgörande. 2 §2 §Bestämmelserna i 5 kap. äktenskapsbalken har motsvarande tillämpning i fråga om upplösning av registrerat partnerskap. 3 §3 §Mål om upplösning av registrerat partnerskap och mål där talan förs om fastställelse att ett registrerat partnerskap består eller inte består är partnerskapsmål. I lag eller annan författning givna bestämmelser angående äktenskapsmål gäller även i fråga om partnerskapsmål. 4 §4 §Partnerskapsmål får alltid tas upp av svensk domstol om registrering har skett enligt denna lag. 3 kap.Rättsverkningar av registrerat partnerskap1 §1 § Ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som ett äktenskap med de undantag som anges i 3 och 4 §§.Bestämmelser i lag eller annan författning med anknytning till äktenskap och makar tillämpas på motsvarande sätt på registrerat partnerskap och registrerad partner, om inte annat följer av undantagsreglerna i 3 och 4 §§. Lag (2005:447). Registrerat partnerskap ansågs inte kunna jämställas med äktenskap vid tillämpning av tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän C-122/99 P och C-125/99 P D och Sverige/rådet.2 §2 § Upphävd g. Lag (2005:447). 3 §3 §Bestämmelser som gäller för makar och vars tillämpning innebär en särbehandling av den ene maken endast på grund av dennes kön gäller inte för registrerade partner. 4 §4 §Bestämmelserna i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap gäller inte för registrerat partnerskap. F (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare inf. efter ÄktB 4:. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:1117 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. 1995:1245 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. 2000:374 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. 2002:603 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2002:603 har enligt F 2002:769 trätt i kraft d. 1 febr. 2003.) 2002:769 (Utkom d. 12 nov. 2002.) 2004:143 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2004. 2004:767 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för hindersprövning som har begärts före d. 1 jan. 2005. 2005:447 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2006:213 1. Denna lag träder i kraft d. 15 april 2006.2. Ett förordnande som registreringsförrättare eller som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken som gäller vid ikraftträdandet skall därefter anses avse såväl behörighet att förrätta registrering enligt denna lag som behörighet att förrätta vigsel.