Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

1 §

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner skall i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna skall ha samma giltighet.
Originaltexterna finns tillsammans med en svensk översättning intagna som bilaga till denna lag.

2 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är centralmyndighet enligt konventionen och fullgör de uppgifter som ankommer på en sådan myndighet, om inte något annat följer av lag eller annan författning.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd utfärdar intyg enligt artikel 23 i konventionen när adoptionen har ägt rum i Sverige eller när ett utländskt adoptionsbeslut har omvandlats här i landet enligt artikel 27 i konventionen och 5 § denna lag. SFS 2015:971

3 §

Ansökningar som avses i artikel 14 i konventionen skall göras hos socialnämnden i sökandens eller sökandenas hemkommun.
Socialnämnden skall
  • a) sammanställa rapporter enligt artikel 15.1. i konventionen,
  • b) pröva frågor om samtycke enligt artikel 17.c i konventionen,
  • c) vidta åtgärder enligt artikel 21 i konventionen.
I 6 kap 12–15 §§ socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att socialnämnden prövar frågor om medgivande att i adoptionssyfte ta emot barn med hemvist utomlands. SFS 2001:476

4 §

Om en auktoriserad sammanslutning har anlitats för förmedling av adoption, skall sammanslutningen
  • a) i enlighet med artikel 15.2 i konventionen överlämna rapporter som avses i artikel 15.1,
  • b) i enlighet med artikel 16.2 i konventionen ta emot rapporter som avses i artikel 16.1,
  • c) vidta åtgärder som enligt artiklarna 18–20 i konventionen ankommer på centralmyndigheten.

5 §

När en adoption som enligt konventionen erkänns i Sverige har beviljats i ursprungsstaten utan att det rättsliga förhållandet mellan barnet och dess ursprungliga familj har upphört, får adoptionen omvandlas till en adoption med den verkan som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken. Omvandling får ske endast om de samtycken som avses i artikel 27.1 b i konventionen och i 4 kap. 7 § föräldrabalken har lämnats.
Allmän domstol beslutar om sådan omvandling på ansökan av adoptivföräldern eller adoptivföräldrarna. SFS 2018:1292

6 §

När ett barn uppehåller sig i ett land som flykting eller i en flyktingliknande situation anses barnet vid tillämpning av denna lag ha sitt hemvist i det landet.

SFS 1997:191

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

SFS 2015:971

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2018:1292

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.