Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:646 Utkom från trycket den 8 juli 2008Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 26 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251. föreskrivs att 21 kap. 16 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.21 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2006:458. Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMagnus Medin(Justitiedepartementet)