Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 16 § föräldrabalken2 ska ha följande lydelse.

21 kap.

21 kap. 16 §

3 Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

SFS 2008:646

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2006:458.