Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:253 Utkom från trycket den 16 april 2009Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208. föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 2, 3 och 6 §§, 14 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 2, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 §, av följande lydelse.1 kap.1 §1 §I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap.De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2004:796. Innan ett äktenskap ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Denna prövning ska göras av Skatteverket.De två som avser att ingå äktenskap ska gemensamt begära hindersprövningen hos Skatteverket.3 §3 § Senaste lydelse 1994:1118. De som begär hindersprövning ska skriftligen försäkra på heder och samvete att de inte är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller helsyskon. Har de inte tillstånd till äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andra stycket, ska deras försäkran också avse att de inte är halvsyskon.De som begär hindersprövning ska på heder och samvete skriftligen uppge om de tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap. Den som tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap ska styrka att äktenskapet eller partnerskapet har blivit upplöst, om inte detta framgår av folkbokföringen eller av intyg från utländsk myndighet.4 §4 § Senaste lydelse 2003:644. Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet, ska verket utfärda intyg om detta.4 kap.2 §2 §Vid vigseln ska de som ingår äktenskap vara närvarande samtidigt. De ska var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska därefter förklara att de är makar.Har det inte gått till så som anges i första stycket eller var vigselförrättaren inte behörig att förrätta vigsel, är förrättningen ogiltig som vigsel.En förrättning som enligt andra stycket är ogiltig som vigsel får godkännas av regeringen, om det finns synnerliga skäl. Ärendet får tas upp endast på ansökan av en av dem som avsett att ingå äktenskap eller, om en av dem har avlidit, av arvingar till den avlidne.3 §3 § Senaste lydelse 2006:212. Behörig att vara vigselförrättare ärsådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har förordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, ellerden som länsstyrelsen har förordnat.Den som är behörig enligt första stycket 1 är inte skyldig att förrätta vigsel.4 §4 § Tidigare 4 § upphävd genom 1999:294. Innan någon förordnas till vigselförrättare enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag.Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt första stycket eller missköter vigselförrättaren sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förordnandet att vara vigselförrättare.6 §6 §Vid vigsel gäller i övrigtden ordning som gäller inom ett trossamfund, om vigseln förrättas av en präst eller någon annan befattningshavare i samfundet, ochföreskrifter som meddelas av regeringen för andra fall.14 kap.2 §2 §Talan om fastställelse av att ett äktenskap består eller inte består kan föras endast i en tvist mellan makarna.Frågan huruvida ett äktenskap består kan i övrigt prövas i tvister där någons rätt är beroende av det.3 §3 §Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Har ingen av dem hemvist här i landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt.15 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2003:644. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får överklagas hos en länsrätt inom vars domkrets någon av dem som begärt hindersprövningen är folkbokförd. Finns ingen sådan behörig länsrätt, överklagas beslutet hos Länsrätten i Stockholms län.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.3 §3 §Beslut av särskilt förordnade vigselförrättare om förrättande av vigsel får överklagas hos länsstyrelsen.5 §5 § Senaste lydelse 1998:368. Länsstyrelsens beslut att inte förordna någon som vigselförrättare får inte överklagas.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § första stycket 1 i dess äldre lydelse ska fortsätta att gälla till utgången av april 2010.3. I fråga om ärenden om förordnande av vigselförrättare som en länsstyrelse avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)