Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:254 Utkom från trycket den 16 april 2009Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutBet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208. föreskrivs att 1 kap. 1 och 9 §§ föräldrabalken Balken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan.9 §9 § Senaste lydelse 2006:352. Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)