Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009:775 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 6 kap. 16 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974.Senaste lydelse av 6 kap. 16 § 2004:797. ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)