Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i föräldrabalken2 ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 c §, av följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 15 c §

När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid.
Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden.
Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka vid umgänget.
Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.

SFS 2010:740

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358.
Balken omtryckt 1995:974.