Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken2 ska ha följande lydelse.

16 kap.

16 kap. 11 §

3 När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.
Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknadsföretag ska även gälla
  • 1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,
  • 2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
  • 3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen (1978:413),
  • 4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800), och
  • 5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.
Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.
När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
Bestämmelserna i första-fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra-fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

SFS 2010:862

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. När det gäller huvudmans utbetalning av skadestånd som hänför sig till kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare gäller 16 kap. 11 § i dess äldre lydelse till utgången av juni 2012.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2008:910.