Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:862 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370. föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.16 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2008:910. När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknadsföretag ska även gällaförsäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen (1978:413),huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800), ochmyndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.Bestämmelserna i första-fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra-fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.2. När det gäller huvudmans utbetalning av skadestånd som hänför sig till kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare gäller 16 kap. 11 § i dess äldre lydelse till utgången av juni 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)