Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:891 Utkom från trycket den 5 juli 2011Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 22 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301. föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken dels att 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 6 § och 16 kap. 2–4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 16 kap. 5 §, av följande lydelse.7 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1988:1254. Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.9 kap.1 §1 §När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket.13 kap.6 §6 §När bodelning har förrättats, får makarna eller en av dem ge in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering.16 kap.2 §2 §Ansökan om registrering görs hos Skatteverket.Till ansökan ska fogas den handling som ska registreras. Begärs registrering av en gåva som inte har skett skriftligen, ska uppgift om gåvan lämnas i en handling som har undertecknats av båda makarna.Beträffande anmälan om bodelning finns bestämmelser i 9 kap. 1 § andra stycket.3 §3 § Senaste lydelse 1996:243. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Begärs registrering av en gåva, ska Skatteverket kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar. Detsamma gäller om makar gör en anmälan om bodelning enligt 9 kap. 1 § andra stycket eller om makarna eller en av dem ger in en bodelningshandling för registrering.4 §4 §Om ansökan bifalls, anses registrering ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.5 §5 §Skatteverkets beslut i fråga om registrering får överklagas till den tingsrätt där någon av sökandena ska svara i tvistemål i allmänhet.Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan eller anmälan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)