Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:77 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs att det i föräldrabalken ska införas en ny paragraf, 19 kap. 18 §, av följande lydelse.19 kap.18 §18 §Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt detta kapitel.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)