Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i föräldrabalken ska införas en ny paragraf, 19 kap. 18 §, av följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 18 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt detta kapitel.

SFS 2012:77

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.