Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:319 Utkom från trycket den 11 juni 2012Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 31 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219. föreskrivs att 6 kap. 4 § föräldrabalken Balken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.6 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:458. Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.Om barnet är folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få gemensam vårdnad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem bådatill socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, ellertill Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)