Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:17 Utkom från trycket den 9 februari 2016Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 28 januari 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124. föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2005:434. Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller om rätten har meddelat förklaring enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. I fall som avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet för en kvinna.Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte ommodern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap. 5 § den lagen, ochdet med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.Andra stycket hindrar inte att spermiegivaren bekräftar faderskapet.2 kap.7 §7 §Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om detvisar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 5 a § till adoption av barnet, ellerav särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.Socialnämnden ska lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om faderskapet inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.Socialnämndens beslut att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.9 §9 § Senaste lydelse 2005:434. Om en viss man enligt 1 kap. 1 § ska anses som far till ett barn som står under någons vårdnad och som har hemvist i Sverige, ska socialnämnden, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen begär det och det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till barnet eller om en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 kap. 9 §.I fråga om utredningen tillämpas 2–6 och 8 §§. Vid utredning av en kvinnas föräldraskap tillämpas dock inte 6 §. Utredningen får läggas ner om det finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4 eller om det annars är lämpligt. Utredningen ska läggas ner om faderskap eller föräldraskap inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna paragraf eller att lägga ner en påbörjad utredning får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)