Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1241 Utkom från trycket den 16 december 2016Lag om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn;utfärdad den 8 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr. 2016/17:78. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen. att 3 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ha följande lydelse.3 §3 §Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.En god man ska förordnas så snart det är möjligt.I ett ärende om förordnande av god man ska överförmyndaren ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.Överförmyndaren ska omedelbart efter förordnandet informera barnet om vem som har förordnats som god man. Informationen ska även lämnas till barnets boende och till det offentliga biträdet om ett sådant har förordnats för barnet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTobias Eriksson(Justitiedepartementet)