Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:32 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken ska ha följande lydelse.6 kap.13 a §13 a § Senaste lydelse 2012:779. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gällerpsykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen elleren insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)