Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 15 och 16 §§ föräldrabalken2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 15 §

I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare tillämpas föreskrifterna i 4 kap. 12–18 §§ kommunallagen (2017:725).

19 kap. 16 §

3 Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndarnämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.
Kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd. Föreskrifter om en gemensam nämnd i kommunallagen gäller också en gemensam överförmyndarnämnd.

SFS 2017:727

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2006:557.