Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:412 Publicerad den 8 maj 2018Lag om ändring i föräldrabalkenUtfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256. föreskrivs att 19 kap. 8 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. ska ha följande lydelse.19 kap.8 §8 §En överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd och ersättare ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs eller har förvaltare får inte ha ett sådant uppdrag.En lagfaren person i tingsrätt får inte vara överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare inom domkretsen, om inte regeringen i ett särskilt fall ger tillstånd till det.Den som har ett uppdrag som överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare får avsäga sig uppdraget endast om han eller honhar fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren,har fyllt sextio år, elleruppger något annat hinder, som godkänns av kommunfullmäktige.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)