Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 8 § föräldrabalken2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 8 §

En överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd och ersättare ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs eller har förvaltare får inte ha ett sådant uppdrag.
En lagfaren person i tingsrätt får inte vara överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare inom domkretsen, om inte regeringen i ett särskilt fall ger tillstånd till det.
Den som har ett uppdrag som överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare får avsäga sig uppdraget endast om han eller hon
  • 1. har fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren,
  • 2. har fyllt sextio år, eller
  • 3. uppger något annat hinder, som godkänns av kommunfullmäktige.

SFS 2018:412

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.
Balken omtryckt 1995:974.