Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1279 Publicerad den 29 juni 2018Lag om ändring i föräldrabalkenUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368. föreskrivs i fråga om föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974.Senaste lydelse av 1 kap. 6 § 2005:434. dels att 1 kap. 6 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3, 5, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 10–15 §§, och närmast före 1 kap. 3, 8, 9, 10 och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det närmast före 1 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Faderskapspresumtion”, dels att det närmast före 1 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Moderskap vid befruktning utanför kroppen”.1 kap.Fastställande av faderskap3 §3 § Senaste lydelse 2016:17. Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller om rätten har meddelat förklaring enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. I fall som avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet för en kvinna.Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte ommodern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn,modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap. 5 § lagen om genetisk integritet m.m., ochdet med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.Andra stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet.5 §5 § Senaste lydelse 2006:352. När faderskap ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far omdet genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, ellerdet är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.Faderskapet kan inte fastställas genom dom för en man som är spermiedonator enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.Faderskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen8 §8 § Senaste lydelse 2005:434. Om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska vid tillämpningen av 2–5 §§ den som har lämnat samtycket anses som barnets far.Vid en behandling som har utförts med spermier från en annan man än moderns make eller sambo gäller första stycket endast om behandlingen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.Föräldraskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen9 §9 § Senaste lydelse 2009:254. Om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. med samtycke av en kvinna som var moderns make, registrerade partner eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.Första stycket gäller även om inseminationen eller befruktningen utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.Ett föräldraskap enligt denna paragraf fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet10 §10 §Om en man föder ett barn gäller 11–14 §§. Föder en kvinna ett barn gäller 13 och 14 §§ för en person som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 §, om den personen har ändrat könstillhörighet.11 §11 §Om en man föder ett barn, ska han anses som far till barnet. För mannen gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i andra författningar sägs om mor och moderskap.12 §12 §Om en man föder ett barn ska det inte fastställas något faderskap eller moderskap enligt 13 eller 14 §, ommannen har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om han har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn,mannen vid behandlingen varken var gift, registrerad partner eller sambo, ochdet med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.Första stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet eller moderskapet.13 §13 §En man som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som far till barnet.Ett faderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas även i detta fall.Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla för en man enligt 11 §.14 §14 §En kvinna som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som mor till barnet. För kvinnan gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i andra författningar sägs om far och faderskap.Ett moderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant moderskap.Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla för en man enligt 11 §.Barnets rätt till upplysning i vissa fall15 §15 §Ett barn som har tillkommit genom en sådan insemination eller befruktning utanför kroppen som har utförts med andra könsceller än föräldrarnas egna har rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon har tillkommit genom en sådan behandling.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.2. Den upphävda 1 kap. 6 § gäller fortfarande när en insemination har utförts före ikraftträdandet.3. Den äldre lydelsen av 1 kap. 8 § gäller fortfarande när en befruktning utanför kroppen har utförts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMagdalena Wikstrand Danelius(Justitiedepartementet)