Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationerFörarbeten2018:1289Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.Publicerad den 29 juni 2018Utfärdad den 20 juni 2018Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller av annan lag.Svensk domstols internationella behörighet2 §2 §En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, omden som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, ellerdet med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas här.Tillämplig lag3 §3 §En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.När utländska beslut erkänns i Sverige4 §4 §Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om beslutet har meddelats eller annars gäller iden stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptionsförfarandet inleddes, ellerden stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist när beslutet meddelades.I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall för att beslutet ska gälla.5 §5 §Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda.6 §6 §Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt 4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att beslutet ska gälla. Äldre rätt: Tolkning av begreppet hemvist i denna § H 1977: 706.7 §7 §Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.8 §8 §Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.9 §9 §Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige10 §10 §Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rättsverkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1289 1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018.2. Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling – F (2017:292) med instr. för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.