Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:238 Publicerad den 10 maj 2019Lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalkenUtfärdad den 2 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184. föreskrivs att 19 § lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.19 §19 § Senaste lydelse 1988:117. I fråga om en ansökan om boskillnad som får tas upp av svensk domstol enligt 3 kap. 5 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer ska giftermålsbalkens bestämmelser om rättegången i boskillnadsmål fortfarande tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)