Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning (1862:45), angående lotshemman och boningsplatser för Lotsar

Gifwen Stockholms Slott den 9 juli 1862.

1 §

 1. Såsom lotshemman och boningsplatser för lotsar anses alla sådana hemman och lägenheter, ware sig af Frälse-, Skatte- eller Krono-natur, hwilka af ålder warit och ännu äro lotsningsskyldighetundrkastade och icke lagligen blifwit derifrån skilda, samt äfwen sådana, som framdeles kunna blifwa åt lotsar för lotsningens skull till bruk och nyttjade upplåtna.

2 upphävd genom SFS 2000:310

3. upphävd genom SFS 2000:310

SFS 2000:310

2 §

1. Änka eller barn efter lots å lotshemman, hwilket icke blifwit till skatte försåldt, utan kwarstår wid fin krono-natur, må efter lotsens död wid hemmanet bibehållas, såsom om kronohemman i allmänhet stadgat är, under wilkor att be answara för lotsningen i den vid platsen stadgade ordning, antingen genom utlärd och godkänd lotslärling, eller genom öfwerenskommelse, då sådan kan äga rum, med öfriga lotsarna å platsen, hwarom wederbörande Lots-Distrikts-Chef förordnar.

2. Om enka, som medfört lotshemmanet till sin aflidne man, träder i nytt gifte med lots eller utexaminerad lotslärling, bibehålles hon i fin lifstid wid hemmanet; men efter hennes afgång tillfaller hemmanet hennes barn efter förstfödslorätten, först sönerne och sedan döttrarna, såsom om kronohemman är stadgadt, ehuru alltid med vilkor, att sonen bör vara antaglig och skicklig lots, om han till sådan ålder kommen är, eller dottren gift med en sådan.

3. Ej må arfsrätt till Kronolotshemman sträcka sig till fjermare släktingar än i rätt nedstigande led, utan bör, när hwarken enka eller arfwingar i rätt nedstigande led finnas, hemmanet anses såsom åboledigt, samt obesutne lotsar vid platsen äga rättighet att inom trenne månader från den dag då hemmanet blev ledigtl, sig hos Wår Befallningshafwande i Länet anmäla till winnande af inrymme i det lediga hemmanet; hwarefter och sedan Lots-Distrikts-Chefen fått sig yttra, Wår Befallninghafwande, men iakttagande, att den afgångnes närmaste arfwinge, i händelse han såsom Lots har erforderlig skicklighet, må äga företräde, pröfwar åt hwilken af de sökande hemmanet bör upplåtas samt utfärbar immisionsbref för den blifwande nya åbon.

4. Lots, som genom ålder eller åkommen sjuklighet är urståndsatt att Lotstjänsten förrätta, må icke derföre från hemmanet wräkas, så länge han förmår att detsamma förswarligen stöta och förestå; answare likwäl för lotsningen såsom om enka och sterbhus sagt är.

5. Ur lots, som blifwit affat för fel i tjänsten och derigenom förlorat fin rätt till lotshemman, gift och barn, ware hustru och barn wid hemmanet bibehållna under enehanda vilkor och förbehåll, som här ofwan angående enka och barn efter afliden lots stadgas. Afgående lots äge ej rätt att annorlunda om hemmanet efter sig förordna, än nu föreskrifwet är.

6. Krono-lotshemman och lägenheter få icke klyfwas, och ej heller må mindre delar och tillhörigheter derifrån söndras.

7. Med fardag å Kronolotshemman förhålles efter allmänna lagens föreskrift; dock answare den afträdande för lotsningen under fardagsåret.

3 §

Är Lotshemman med ränta till någon stat indeladt, må sådant icke hindra lotsningen.

4 §

1. Kronans gamla lotshemman, som af ålder warit skatte, äfwensom de, hwilka sedermera blifwit till state försålda, böra hädanefter, såsom förut, fina skyldigheter för lotsningens beförjande fullgöra, hwarför skatterättigheten alltid är borgen.

2. Skulle, efter skedd anmälan af wederbörande Distrikts-Chef, Lots-Direktoren pröfwa ägaren af sådant hemman icke sjelf wara till Lots tjenlig, ifall samme ägare, wid skatterättighetens förlust, till lotsningens förrättande anskaffa wederbörligen examinerad och skicklig lots; ankommande likwäl på Lots-Direktören att, om den af skatteägaren , att den af honom föreslagne lots utan skäl blifwit af Lots.Direktören ogillad, stånde honom fritt att beröfwer anföra klagomål hos Förwaltningen af Sjö-Ärendena och, i händelse han med beslut icke åtnöjes, hos sig i underdånighet befwära.

3. Uti det i förestående mom. 2 förutsatta fall åligger skatteägaren att ej mindre åt den antagne lotsen på något wid sjökusten beläget och begwämt ställe uppfatta en stuga med nödiga uthus, förse honom med mulbete för en ko samt tillåta honom att på ägorna hemta wedbrand och nyttja fiske till husbehof, än och i öfrigt lemna lotsen sådana förmåner, som för hennes utkomst af wederbörande wår befallningshafwande, sedan Distriks-Chefen blifwit hörd, pröfwas oundgängliga, allt emot de friheter och förmåner, skatteägaren för lotsningens skull åtnjuter; börande, i händelse härvid wärdet af de lotsen tilldelade förmåner befinnes öfwerskjuta wärdet af lotshemmansfriheterna, ersättning för sådant öfwerskott skatteägaren af Lotswerkets medel tillerkännas. Wåre Befallningshavandes beslut i dylika frågor skola, ehvad de öfwerklagas eller ej, Kammar-Collegii pröfning underställas; och må den, som icke nöjes åt detta embetsverks med anledning af förd klagan i sådan fråga meddelade beslut, kunna besfär deröfwer hos Ds i underdånighet anföra.

5 §

1. Beträffande de frälsehemman, som af ålder kunna wara till lotshemman anslagna, så, ehuruwäl frälsehemmansägare icke kan förwägras att sin landbo, denne är till lots antagen, från hemmanet uppsäga åligger det likväl hemmansägaren att sådan uppsägning af lots, hos Lots-Direktören genast anmäla och hemmanet upplåta till annan lots, som af wederbörande pröfwas dertil sicklig, men att, i fall en sådan ej kan af honom anskaffas, till den lots, hvilken då af wederbörande dit förordnas, utgöra hwad i afseende på skattehemman är i nästföregående § stadgadt.

2. Sålunda om gamla frälsehemman i allmänhet förordnadt är, gäller äfwen om de hemman, som förut warit krono, men genom köp eller byte iklädt sig frälse-natur, få framt icke, wid sjelwa handelns eller bytets ingående med kronan, några särskilda vilkor i anseende till lotsningen bewisligen blifwit förbehållna, i hwilket fall de i alla delar böra uppfylas.

6 §

 1. Finnes för lotsningens skull angeläget, att lots wistas på andra ställen än redan af ålder antagna lotshemman, ifall, om det är frälse- eller kronoskattehemman, ägaren deraf wara skyldig att, på lika sätt som uti aflmänna lagen är om gästgiwaregård stadgadt, hafwa en sådan lots på sina ägor, få framt han ej skulle åtnöjas att för hemmanet af Os och Kronan taga wederlag. I sådant fall, och då ägaren till hemmanet ej will genom byte detsamma afftå, eller lotsningen själv besörja, ware han skyldig att på något ställe åt sjösidan, som för lotsningen kan anses beqwämligt, avsätta så stor plats, som till uppbyggandet af en stuga och nödiga uthus för lotsen finnes tillräcklig; och ankomme för öfrigt på öfwerenskommelse Oss och Kronan samt jordägaren emellan, om och hvilka förmåner den sednare bör till lotsens underhåll lemna emot ersättning i peningar af lotswerkets medel, af hwilka jemwäl godtgöres den tomtöresafgift, som lotsarne kunna på något ställe erlägga för finna boningsplatser. Öfwerenskommelse i desa delar emellan Lots-Distriks-Chef eller Lots-Officer å ena samt jordägaren å andra sidan anmäles hos wår Befallningshafwande, som underställer ärrendet Kammar-Colegi pröfning och stadsfästelse.

2. Kan Åter friwillig öfwerenskommelse icke träffas, inlemne wederbörande Lotsbefäl till Wår Befallningshafwande skriftligt påstående om de för lotsen behöfliga förmåner, hwilket bör i vanligt ordning meddelas jordägaren till förklarings afgifwande, hwarefter, ware sig att denne i allo bestrider eller till störe eller mindre del medgifwer hwad yrkadt blifwit, ärendet af Wår Befallningshafwande afgöres genom utslag, som af den hermed misnöjde enligt tillika lämnad befwärshänwisning må hos Cammar-Collegium öfwerklagas , men, ehwad ändring deri sökes eller ej, skall bemälda Collegii pröfning underställas; och må den, som med Collegii beslut icke åtnöjes, tunna öfwer detsamma hos Os anföra underdåniga beswär.

3. Hwad sålunda i afseende på ömsesidiga skyldigheter och förmåner, jordägare och på hans ägor bosatt lots emellan stadgas eller friwilligt öfwerenskommes och afslutas, får sedermera icke utan dertill af Kammar-Collegium, sedan Lots-Direktören blifwit hörd, lemnadt tillstånd i någon mån förändras, utan bör, efter anteckning i Lotshemmansjordeboken , iaktagas och efterlefwas, på sätt upprättadt kontrakt eller laga kraftwunnet utslag derom förordnar.

7 §

1. Med de Os och Kronan förbehållna hemman, fiskelägen, allmänningar, öar och sfär, hwareft lots kan behöfwa förläggas, bör,såwida lagligen antagne åboer berå finnas, förhållas på sätthär ofwan förordnadt är i afseende på de lotsplatser, som å frälse- och skattejord behöfwa anläggas; men skulle åbo icke lagligen wara antagen på sådan lägenhet, må den, uppå förwaltningens af Sjö-ärendena anmälan, till lotshemman af Kammar-Collegium anwändas, emot det att lotsen blifwer answarig för den ränta och de skyldigheter, hwartill lägenheten är skattlagd eller som af densamma förut utgått.

2. I anseende härtill ifall det åligga Kammar-Collegium att, innan med sådana uti eller nära skärgården befintliga kronolägenheter någon författning mistages, hwarigenom de skiljas från kronans disposition, derom underrätta Förwaltningen af Sjö-Ärendena , som äger att ofördröjligen sig utlåta, huruvida lägenheten kan för lots wara nödwändig, i hwilket fall hermed bör på satt nu förordnadt är förfaras.

8 §

Alla twister, som på ett eller annat sätt kunna uppkomma och angå Lotshemman, ehwad de äro af krono-, frälse- eller skatte-natur, samt röra sådana mål hwilka med Lotswerket gemenskåp hafwa, skola först af wederbörande Wår Befallningshavande och, ber någon med des utslag icke åtnöjes, af Kammar-Collegium pröfwas och afgöras; börande beswär öfwer såwäl Wåre Befallningshavandes som bemälde Collegii beslut anföras på sätt rörande ekonomi- och politimål redan är eller framledes kan warda stadgadt. Därtill äro dock icke att hänföra de twister, som röra frälse- och skatte-lotshemmans jord och ägor samt, enligt allmänna lagen, höra till wederbörande domstolars pröfning och afgörande.

9 §

Så det att alla frågor, som röra lotsars rätt till hemman, ägor, hus och boningsplatser, må wara lotsarnes förmän bekanta , ifall, när twist i sådan fråga genom stämning göres anhängig, den kärande, antingen han är lots eller annan person, därom underrätta wederbörande Lotsfördelnings-Chef så tidigt, att denne kan vid domstolen tillstädeskomma.

Det alle, som wederbör, hafwa sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera wise hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 9 juli 1862.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:310

Regeringen föreskriver att 1 § punkterna 2 och 3 förordningen (1862:45) om lotshemman och boningsplatser för lotsar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2000.