Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1885:56 s. 1) med vissa föreskrifter till beredande af skydd för undervattenstelegrafkablarFörarbeten1991:242 Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.Utfärdad: 1885-09-111 §1 §Då fartyg, som är sysselsatt med nedläggning eller iståndsättande af en undervattenstelegrafkabel, visar de för fartyg i dylik verksamhet föreskrifna signaler, skola andra fartyg, från hvilka signalerna iakttagas eller kunna iakttagas, hållas på ett afstånd från det förstnämnda fartyget af minst en sjömil (1/60:del af en breddgrad).Samma bestämmelse gälle äfven i afseende å fiskares redskap och garn; dock att fiskebåt för signalernas efterkommande skall ega en tid af högst tjugufyra timmar från det signalerna kunnat af båtbesättningen iakttagas, under hvilken tid intet hinder må läggas för båtens rörelser.2 §2 §Från bojar, hvilka äro afsedda att, då telegrafkabel nedlägges eller råkat i oordning eller blifvit afsliten, angifva kabelns läge, skola fartyg, från hvilka bojarne iakttagas eller kunna iakttagas, samt fiskares redskap och garn hållas på ett afstånd af minst en fjerdedels sjömil.3 §3 §Den som bryter mot vad som föreskrives i 1 och 2 §§, döms till böter. Lag (1991:242). 4 §4 § har upphävts genom kungörelse (1964:641). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1885:56 s. 1 Denna författning träder i gällande kraft d. 15 jan. 1886. 1964:641 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1965. 1991:242 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.