Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1913:45) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister för Kopparbergs län och Hamra kapellag i Los socken av Gäfleborgs län

Denna förordning har enligt förordning (2000:308) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:308).

Utfärdad: 1913-04-25

1 §

I jordregistret skall, där ej nedan annorlunda sägs, göras särskilt upplägg

a) inom Säfsnäs socken: för varje särskilt skattlagd fastighet och

b) inom övriga socknar i Kopparbergs län ävensom inom Hamra kapellag: för varje fastighet, vilken upptagits såsom särskild åbolott i delningsbeskrivning vid storskifte, där sådant ägt rum, eller vid laga skifte, som verkställts å by eller dylik samfällighet, den där ej undergått storskifte, så ock för varje hemman eller lägenhet, som efter verkställt storskifte uppkommit genom skattläggning av jord å kronans vid skiftet avskilda överloppsmark.

Har inom socken i Kopparbergs län, som avses under b), laga skifte verkställts å förut storskiftade ägor, då skall, där laga skiftet omfattat all till skifteslaget hörande mark, som ingått i storskifte, samt laga skiftet ägt rum innan fastighetsböcker för socknen upplades, i jordregistret göras särskilt upplägg för en var i delningsbeskrivningen vid det laga skifte upptagen åbolott, men eljest ankomma på förste lantmätaren och domhavanden i orten eller, där de ej kunna enas, på lantmäteristyrelsen att avgöra, huruvida särskilt upplägg skall göras för varje i delningsbeskrivningen vid laga skiftet upptagen åbolott eller för varje i delningsbeskrivning vid storskiftet upptagen åbolott. Har inom sådan socken laga skifte ägt rum å enstaka hemman eller lägenhet, som icke undergått storskifte, eller ägostyckning verkställts å hemman eller lägenhet, som icke förut ingått i skifte, må antingen särskilt upplägg göras för en var av de vid skiftet eller styckningen utlagda åbolotter eller ock dessa lotter eller vissa av dem upptagas å gemensamt upplägg efter ty i den ordning nyss sagts varder bestämt.

Inom de delar av Kopparbergs län och Hamra kapellag, där fastigheterna icke enligt nu angivna grunder kunna upptagas i jordregistret, skall göras särskilt upplägg, inom Falu fögderi för varje egendom, som genom behörig uppmätning och kartläggning blivit från angränsande avskild, samt inom återstoden av Kopparbergs län ävensom inom Hamra kapellag för varje by, så ock för varje hemman eller av annan fastighet icke beroende lägenhet, som ej till by hörer. Undergår fastighet, som sålunda upptagits i jordregistret, sedermera laga skifte eller ägostyckning, och finner förste lantmätaren anledning förekomma att därvid utbrutna åbolotter böra införas å särskilda upplägg, gälle i avseende härå i tillämpliga delar vad i sista punkten av föregående stycke är stadgat för det fall, varom där är fråga. Övriga fastigheter upptagas i jordregistret först i den mån laga skiften eller ägostyckningar verkställas och vinna fastställelse. Ej må den omständighet, att jordregistret för en socken icke upptager fastighet, som nu avses, utgöra hinder för anmälan därom, att jordregister för socknen blivit upplagt, eller för tillämpning beträffande socknen i övrigt av de bestämmelser i förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister, vilka förutsätta att jordregister upplagts.

Fastigheter, som ej kunnat upptagas i jordregistret vid dess första uppläggande, skola, så vitt ske kan, införas i särskild förteckning i enlighet med det vid denna förordning fogade formulär I.

2 §

Vad förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister innehåller beträffande jordeboksenheter skall i allt, varom ej i förevarande förordning är särskilt stadgat, äga motsvarande tillämpning i fråga om registerenheter, som avses i § 1; och skola de bestämmelser i förstnämnda förordning, som hava avseende å en socken, i tillämpliga delar gälla i fråga om Hamra kapellag.

3 §

Ingår fastighet i skifteslag, som omfattar flera byar, hemman eller lägenheter med särskilda namn, och framgår ej av tillgängliga handlingar otvetydigt med vilket av dessa namn fastigheten bör betecknas i jordregistret, skall förste lantmätaren meddela särskilt beslut därom.

Uppläggen för fastigheter inom skifteslag, som ovan avses, må, med iakttagande av nummerföljden inom varje särskild by eller liknande samfällighet, i övrigt, där det prövas lämpligt, i jordregistret ordnas efter ordningsföljden i vederbörande delningsbeskrivning, ändå att till följd därav särskilda byar, hemman och lägenheter ej varda upptagna i bokstavsföljd.

SFS 1936:359

4 §

Varje fastighet, som enligt § 1 upptages å särskilt upplägg i jordregistret, skall i uppläggets överskrift betecknas med det nummer, som finnes åsatt fastigheten i jordeboken eller i skatteköpebrev eller delningsbeskrivning, i enlighet varmed fastigheten införes i registret; och skall i överskriften fastighetens littera i sådan delningsbeskrivning upptagas inom parentes.

Finnes ej äldre nummer, som i första stycket avses, eller hava två eller flera fastigheter med samma namn, som skola upptagas å skilda upplägg i registret, gemensamt nummer, eller har fastighet betecknats med nummer, som icke utgöres av helt tal, eller med nummer i förening med en eller flera bokstäver eller med så kallat subnummer, skall vid jordregistrets uppläggande numrering äga rum i den omfattning, som av omständigheterna påkallas. Fastighetsnummer beträffande vilket i förenämnda avseenden ej förekommer anledning till ändring, bör därvid så vitt möjligt lämnas oförändrat samt för övrigt varje fastighet, som ingår i by eller dylik samfällighet där fastigheterna hava samma namn, betecknas med första lediga nummer efter vanlig sifferföljd och, så vitt ej särskild anledning till avvikelse förekommer, i enlighet med den ordning, vari fastigheten är upptagen i vederbörande delningsbeskrivning. Det ankommer å förste lantmätaren att meddela särskilt beslut om numrering, varom nu sagts.

Har vid jordregistrets uppläggande eller därefter ändring i numrering ägt rum, skall överskriften å upplägget innehålla jämväl det äldre numret. Detta nummer omslutes med parentes.

SFS 1936:359

4 a §

Vad i förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister stadgas i avseende å fastställelse av lantmäteriförrättning skall i fråga om ägostyckning enligt lagen den 25 april 1924 om ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län gälla beträffande prövning att sådan ägostyckning än lagligen beskaffad.

SFS 1924:412

5 §

För fastighet, som ej är satt i mantal, skall i såväl uppläggets överskrift som kolumn 4 i stället för mantal antecknas i orten brukligt skattetal eller ock, för fastighet som ingått i skifte, dess revboksinnehåll enligt delningsbeskrivningen (snesland, bandland) eller uppskattade innehållet av den inägojord, som vid skiftet blivit fastigheten tillagd (tunnland, kappland; kvadratrevar, kvadratstänger; hektar, ar).

Har skattereglering efter verkställt skifte ägt rum, skall därvid skedd förändring av skattetalen iakttagas; och göres för varje fastighet, vars skattetal undergått förändring, om det förutvarande skattetalet anteckning i kolumn 18.

Förekommer anledning att för fastighet, som införes i särskilt rum å upplägg, anteckna skattetal eller jordtal, som ej svarar mot det för registerenheten i överskriften utsatta, göres anteckningen i kolumn 18.

6 §

Varder med tillämpning av de i § 1 stadgade grunder såsom registerenhet upptagen avsöndrad lägenhet, skall denna dess egenskap antecknas i uppläggets överskrift.

Beträffande avstyckad lägenhet göres i överskriften till upplägget hänvisning till vederbörande rum å stamfastighetens upplägg samt i kolumn 18 av detta rum till upplägget för lägenheten; och skall vad sålunda stadgats jämväl iakttagas i fråga om avsöndrad lägenhet, såframt det kan utrönas, från vilken fastighet avsöndringen skett.

SFS 1927:473

7 §

Lägenhet, som avsöndrats från samtliga hemman eller hemmansdelar i en socken, varde, utan föregående registrering å uppläggen för stamfastigheterna, upptagen å särskilt upplägg. Över dylika lägenheter föres sockenvis förteckning enligt formulär Ac; och skall å upplägget för varje fastighet, varifrån avsöndring sålunda skett, till sagda förteckning göras hänvisning i kolumn 18 av det rum, i vilket enheten är registrerad.

Har lägenhet avsöndrats från samtliga hemman eller hemmansdelar i by eller skifteslag, och upptagas icke dessa å gemensamt upplägg, må den lägenhet likaledes omedelbart införas på särskilt upplägg, där förste lantmätaren finner sådant lämpligt; skolande över lägenheter, som till följd av vad nu stadgats blivit upptagna å särskilda upplägg, föras förteckning enligt formulär Ad samt för övrigt om registrering av dem gälla vad i första stycket sägs beträffande lägenheter, som avsöndrats från samtliga hemman eller hemmansdelar i en socken.

Vad i denna paragraf stadgas i fråga om avsöndrad lägenhet skall äga motsvarande tillämpning beträffande lägenhet, som bildats genom avstyckning, område, som utbrutits jämlikt 13 kap. 11 § sista stycket lagen om delning av jord å landet, område, som utbrutits för servitut och icke ingår i den fastighet, till vars förmån servitutet gällt, mark, som enligt gällande eller tidigare lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, avskilts från fastighet, samt område, som avskilts från fastighet i enlighet med bestämmelserna om expropriation eller äldre bestämmelser om ändring eller utrivning av vattenverk eller enligt vattenlagen, där lägenheten eller området avskilts från samtliga hemman eller hemmansdelar i en socken eller i by eller skifteslag.

I fråga om benämning å lägenhet, varom ovan förmäles, gälle föreskrifterna i § 16 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister.

SFS 1936:359

7 a §

Skall jämlikt § 16 i förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister särskild benämning åsättas fastighet, äger förste lantmätaren, förutom i de fall om vilka förmäles i andra stycket av sagda paragraf, själv åsätta benämningen jämväl där i denna ingår namn som åsatts jämlikt § 3 här ovan i denna förordning eller namn som av Konungens befallningshavande åsatts genom sammanläggning bildad fastighet.

SFS 1936:359

8 §

Det namnregister enligt formulär Ab, varom stadgas i § 21 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister, skall för Kopparbergs län och Hamra kapellag, jämte de i uppläggens överskrift upptagna namn med tillhörande nummer och de namn, som införts i kolumn 5, tillika innehålla i överskrift upptagen littera ävensom, i fall då ändring i numreringen ägt rum vid jordregistrets uppläggande eller därefter, det äldre numret.

9 §

Jämte de i § 22 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister under 2) och 3) omförmälda handlingar skall, i den ordning sagda paragraf stadgar, till lantmäterikontoret överlämnas en i landskontoret enligt formulär K upprättad förteckning över fastigheter, vilka äro anslagna till boställen eller fromma stiftelser eller för Kungl. Maj:ts och kronans räkning utarrenderade eller eljest under dess omedelbara disposition.

Vad förenämnda paragraf innehåller angående upprättande av utdrag av jordeboken skall icke tillämpas beträffande socknarna inom Ovan-Siljans, Nedan-Siljans, Falu och Västerdals fögderier ej heller i fråga om Säters landskommun samt Hamra kapellag; och bör sådant utdrag eljest av förste lantmätaren rekvireras endast i den mån anledning förekommer att de här nedan i § 10 omförmälda förteckningar äro ofullständiga eller felaktiga eller att fastighet upptagits i jordeboken efter dessa förteckningars upprättande.

Så vitt utdrag av jordeboken ej rekvirerats, skall fastighetsförteckningen enligt formulär D granskas i landskontoret i avseende å jordnaturen å de i förteckningen upptagna fastigheter, som icke tillkommit genom avsöndring, ävensom beträffande mantal och nummer å de fastigheter, för vilka mantalsräkning är i bruk.

10 §

De handlingar, som överlämnas till lantmäterikontoret för jordregisters uppläggande, skola av förste lantmätaren före registrets uppläggande jämföras med de förteckningar, i enlighet med vilka fastighetsböckerna upplagts. Finnas ej förteckningarna i koncept å lantmäterikontoret, och kunna de ej lämpligen där hållas tillgängliga under den tid, som åtgår för sådan jämförelse, äge förste lantmätaren antingen anskaffa avskrift av förteckningarna eller ock företaga jämförelsen hos vederbörande domhavande, allt efter som med hänsyn till kostnaderna och övriga omständigheter i varje särskilt fall prövas lämpligast.

11 §

Förteckningarna enligt formulären Ac, Ad och I skola fogas vid jordregistret såväl då detsamma översändes till domhavanden jämlikt § 23 i förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister som ock då jordregistret med därtill hörande handlingar, på sätt i § 26 av sagda förordning är stadgat, överlämnas till kommunalstämmans ordförande.

12 §

Vid den jämförelse mellan det till domhavanden överlämnade jordregister och fastighetsböckerna, varom stadgas i § 24 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister, har domhavanden att, jämte den i sagda paragraf föreskrivna förteckning enligt formulär F, tillika upprätta sådan förteckning enligt formulär E, som omförmäles i § 23 av berörda förordning; och skall förty vid jordregistrets överlämnande till domhavanden icke bifogas någon förteckning enligt sistnämnda formulär.

13 §

I avseende å tillämpningen av bestämmelserna i § 27 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister iakttages särskilt, att anmälan, som i nämnda paragraf sägs, skall göras där anledning förekommer att jord, vars upptagande såsom särskild enhet kan ifrågasättas enligt grunderna i § 1, är att anse såsom fäbodställe eller urfjäll, hörande till annan fastighet.

SFS 1936:359

14 §

Uppstår tvekan, till vilken socken visst område är att vid registreringen hänföra, göre förste lantmätaren om förhållandet anmälan hos kammarkollegium; skolande i fråga om sådan anmälan i tillämpliga delar gälla vad i § 27 av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister är stadgat beträffande anmälan, som där avses.

SFS 1914:119

15 §

Där efter det jordregister anmälts vara upplagt till förste lantmätaren inkommer meddelande, att ny jordeboksenhet tillkommit eller att en i jordregistret införd fastighet uteslutits ur jordeboken, samt föreskrift icke tillika är lämnad, huru förändringen skall införas i jordregistret, har förste lantmätaren att överlämna frågan därom till lantmäteristyrelsen.

15 a §

Beträffande de delar av Kopparbergs län, som undergått storskifte på bekostnad eller med understöd av staten, skall i stället för vad i första punkten av § 35 i förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister är stadgat iakttagas att, sedan jordregister upplagts för vederbörande socken, från lantmäterikontoret till häradsskrivaren överlämnas dels uppgift enligt formulär H å de fastigheter, vilka icke äro upptagna i förteckningarna enligt formulären E och F, dels en längd utvisande namn, nummer och jordtal för de registerenheter, som undergått laga delning, dels ock till låns de enligt formulären E och F upprättade förteckningarna.

SFS 1926:471

16 §

Innan förste lantmätaren avgör ärende rörande namn och numrering enligt vad i §§ 3 och 4 sägs, skall han däri inhämta yttrande från domhavanden och häradsskrivaren, så ock genom kungörelse, som Konungens befallningshavande har att på hans begäran intaga i länskungörelserna, lämna vederbörande fastigheters ägare tillfälle att yttra sig. Förste lantmätarens beslut i dylikt ärende skall särskilt delgivas domhavanden och häradsskrivaren samt därjämte kungöras i den ordning, som nyss angivits.

SFS 1936:359