Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.

Utfärdad: 1925-07-20.

1 §

Av allmänna medel må på de villkor och i den omfattning, här nedan sägs, bestridas kostnader för lantmäteriförrättning, varom i lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område förmäles, samt för löseskillingens fördelning.

SFS 1973:141

2 §

[har upphävts genom kungörelse (1973:141).]

SFS 1973:141

3 §

[har upphävts genom kungörelse (1973:141).]

SFS 1973:141

4 §

[har upphävts genom kungörelse (1973:141).]

SFS 1973:141

5 §

Rätt att få kostnader för lantmäteriförrättningen och löseskillingens fördelning bestridda av allmänna medel må medgivas nyttjanderättshavare, som icke äger tillgång till gäldande av berörda kostnader eller efter deras utgivande skulle sakna medel, som skäligen må anses erforderliga för hans eget och hans familjs uppehälle.

SFS 1973:141

6 §

Nyttjanderättshavare, som vill komma i åtnjutande av förmån, varom i 5 § sägs, skall därom göra ansökning hos vederbörande länsstyrelse.

Ansökningen skall åtföljaså heder och samvete avgiven uppgift å sökandens förmögenhetsförhållanden och storleken av den familj, han har att försörja. Denna uppgift skall vara styrkt genom intyg av offentlig myndighet eller trovärdig person.

Över ansökningen skall länsstyrelsen skyndsamt meddela beslut, som ofördröjligen skall tillställas sökanden samt, i förekommande fall, den till lantmäteriförrättnings företagande förordnade förrättningsmannen.

SFS 1940:410

7 §

[har upphävts genom kungörelse (1973:141).]

SFS 1973:141

8 §

Bifalles ansökning avseende kostnad för lantmäteriförrättning samt löseskillingens fördelning, skall ersättning till förrättningsman och gode män, efter det vederbörliga räkningar inkommit och granskats, gäldas av länsstyrelsen. Kostnad för gravationsbevis, som skall åtfölja ansökningen, samt bevis att och när beslutet i ärendet angående inlösen vunnit laga kraft skall, där nämnda bevis ej anskaffats genom länsstyrelsen, ersättas sökanden, då bevisen inkommit till länsstyrelsen. Övriga kostnader, som i denna paragraf avses, skola bestridas genom länsstyrelsens försorg.

SFS 1973:141

9 §

Har ansökning, varom i 6 § sägs, om bestridande med allmänna medel av kostnad för lantmäteriförrättning samt för löseskillingens fördelning bifallits, men varder sökandens lösningsanspråk genom laga kraft ägande beslut avvisat, må sökanden, där skäl därtill prövas föreligga, av länsstyrelsen förpliktas att ersätta sådan kostnad, som enligt ovan givna bestämmelser av allmänna medel guldits. Påstående härom må inom två år från den dag, då sökandens lösningsanspråk slutligt ogillats, väckas av utmätningsmannen i den ort, där det till inlösen ifrågasatta området är beläget.

SFS 1973:141

10 §

Talan mot beslut, som jämlikt denna kungörelse meddelas av länsstyrelse, må ej föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1925:379

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 sept. 1925.

SFS 1940:410

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1940.

SFS 1973:141

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1973. Har före ikraftträdandet ansökan gjorts om att få kostnad för biträde bestridd av allmänna medel, gäller dock de upphävda paragraferna fortfarande samt, i fråga om rätt till biträde, 1 och 5 §§ i deras äldre lydelse.