Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1933:520) angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

Utfärdad: 1933-08-28

Kungl. Maj:t, som i denna dag utfärdad kungörelse (nr 519) bestämt, att, där annan än i statens tjänst anställd lantmätare förordnas att företaga förrättning enligt lagen om ägofred eller tillkallas såsom sakkunnigt biträde vid sådan förrättning, denne äger åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna resereglemente, har funnit gott förordna, att förrättningsman och sakkunnigt biträde, som nu sagts, skola hänföras till rese- och traktamentsklass II E i allmänna resereglementet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:520

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1934.