Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred

Utfärdad den 28 augusti 1933.

1 §

Har förrättning enligt lagen om ägofred verkställts av annan än distriktslantmätare eller sådan extra lantmätare, som avses i 55 § lantmäteriinstruktionen den 11 november 1927 (nr 407), och underlåter förrättningsmannen att inom stadgad tid insända förrättningsakten till den myndighet, hos vilken akten skall förvaras, äge, på framställning av denna myndighet, lantmäteristyrelsen genom lämpligt vite tillhålla förrättningsmannen att fullgöra honom åliggande redovisningsskyldighet.

Vite, som av lantmäteristyrelsen ådömes, tillfaller kronan. Saknas tillgång till gäldandet av vite, skall förvandling ske enligt allmänna strafflagen.

2 §

Den, som icke åtnöjes med lantmäteristyrelsens beslut enligt 1 §, äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola hava inkommit till jordbruksdepartementet före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:521

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1934.