Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län

Utfärdad den 2 mars 1934.

Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i Uppsala län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles må äga rum på sätt och under villkor, som i 13 19 §§ lagen om ägofred stadgas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1934:36

Denna kungörelse träder i kraft d. 15 mars 1934.