Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Utfärdad: 1940-02-16

Kungl. Maj:t har i anledning av stadgandet i 39 § lagen om enskilda vägar den 3 september 1939 funnit gott förordna som följer:

Har annan än lantmäteristyrelsen underlydande befattningshavare förordnats att verkställa förrättning enligt lagen om enskilda vägar och underlåter den förordnade att vederbörligen redovisa förrättningsakt eller eftersätter han eljest vad honom enligt nämnda lag åligger, äge den länsstyrelse, som meddelat förordnandet, genom lämpligt vite tillhålla honom att fullgöra sin skyldighet.

Vite, som av länsstyrelsen ådömes, tillfaller kronan.

Den, som icke åtnöjes med länsstyrelsens beslut, som i första stycket sägs, äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola hava inkommit till vederbörande statsdepartement före klockan 12 å trettionde dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1940:72

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 16 febr. 1940.)