Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller DalarnaRubriken har denna lydelse enligt kungörelse 1968:121.Denna kungörelse har enligt förordning (2000:311) upphört att gälla vid utgången av juni 2000.Utfärdad: 1952-04-181 §1 §Ansökan om införlivning av mark med häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna skall göras skriftligen.Vid sådan ansökan skall fogas:den handling varigenom marken förvärvats;utdrag av fastighetsregistret samt äganderätts- och gravationsbevis rörande marken eller den fastighet vartill marken hör;av lantmäterimyndigheten upprättad karta över marken, angivande dess gränser och ägovidd samt utmärkande dess läge i förhållande till häradsallmänningen eller allmänningsskogen, jämte utredning i vad mån till marken hör andel i samfällighet eller i särskilda rättigheter och förmåner; samttillförlitlig utredning rörande markens fördelning å olika ägoslag, särskilt angivande i vilken omfattning marken är skogbärande eller tjänlig till skogsbörd.Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må erfordras för bedömande, huruvida ansökningen är lagligen grundad. Förordning (1995:1419). 1 a §1 a §Fråga om godkännande av beslut om avyttring av område, som hör till häradsallmänning eller allmänningsskog, prövas av länsstyrelsen.Ansökan om godkännande enligt första stycket skall göras skriftligen. Vid ansökningen skall fogas:den handling varigenom marken avyttrats;karta som avses i 1 § andra stycket 3) samt utredning enligt 1 § andra stycket 3) och 4).Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må erfordras för bedömande huruvida ansökningen är lagligen grundad. Kungörelse (1968:121). 2 §2 §Ha delägare i häradsallmänning avyttrat någon del av den mark som tillfallit dem genom visst förvärv, innan ansökan göres om införlivning av den återstående delen av marken, eller avyttra de, sedan införlivning sökts, någon del av den mark ansökningen avsett, skall i införlivningsärendet företes även den handling, varigenom avyttringen skett, jämte av lantmäterimyndigheten upprättad karta över den avyttrade marken, angivande dess gränser och ägovidd. Förordning (1995:1419). 3 §3 §Underlåter sökande att förete handling, som avses i 1 § 1) eller 2 §, må länsstyrelsen förelägga sökanden vid vite att förete handlingen i fråga. Finnes eljest av sökanden förebragt utredning i något hänseende ofullständig, har länsstyrelsen att förelägga sökanden lämpligt rådrum att inkomma med den ytterligare utredning som anses erforderlig, vid påföljd att ärendet ändock företages till avgörande.4 §4 §Länsstyrelsen skall i ärende om införlivning eller avyttring inhämta yttrande från skogsvårdsstyrelsen och får, om så finnes nödigt, höra rätten i den ort där den ifrågavarande marken är belägen. Kungörelse (1971:706). 5 §5 §När förordnande om införlivning meddelats skall den inskrivningsmyndighet inom vars område marken är belägen genast underrättas skriftligt av den beslutande myndigheten. Förordnandet skall antecknas i fastighetsboken.Den beslutande myndigheten skall också underrätta lantmäterimyndigheten om förordnandet. Förordnandet skall antecknas i fastighetsregistret.Första och andra styckena skall också tillämpas när ett förordnande upphävs eller är utan verkan enligt en domstols dom. Förordning (1995:1419). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1952:169 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1954. 1968:121 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juni 1968. 1971:706 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ansökan som gjorts före ikraftträdandet. 1995:1419 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.