Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Utfärdad: 1960-05-13

1 §

Om någon annan än en tjänsteman hos en lantmäterimyndighet förordnats att företa en förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall ersättning lämnas till förrättningsmannen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

SFS 1995:1420

2 §

Sakägare är skyldig att under pågående förrättning kostnadsfritt tillhandahålla förrättningsmannen och hans tjänstebiträden hantlangning, staknings- och markeringsmateriel samt redskap för markerings- och huggningsarbeten ävensom ombesörja transport av materielen och redskapen i fråga.

SFS 1966:510

3 §

Uraktlåter sakägare att fullgöra vad som enligt 2 § åligger honom, äger förrättningsmannen på sakägarens bekostnad anskaffa hantlangning och materiel för förrättningen ävensom föranstalta om erforderliga transporter. Kostnaden härför må upptagas i räkning varom nedan förmäles.

SFS 1966:510

4 §

När förrättningen avslutas eller senast när en kopia av förrättningshandlingarna lämnas ut till sakägarna skall förrättningsmannen lämna en sluträkning som i särskilda poster tar upp vad förrättningsmannen har att kräva.

Om grunderna för kostnadernas fördelning mellan sakägarna inte finns angivna i förrättningsprotokollet, skall sluträkningen innehålla upplysning om dessa grunder. I räkningen skall också anges vilket belopp varje särskild sakägare skall betala.

Sluträkningar skall upprättas i två exemplar. Det ena exemplaret skall skickas till sakägarna mot bevis, som bifogas konceptakten.

För överklagande av en sluträkning skall bestämmelserna om överklagande m.m. i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar tillämpas.

SFS 1995:1420

5 §

Är förrättning av så vidlyftig beskaffenhet, att den ej kan avslutas samma år den påbörjats, eller uppskjutes den utan förrättningsmannens vållande, må förrättningsmannen utställa förskottsräkning å vad han har att fordra för dittills vidtagna åtgärder. Även om sådan räkning utställes, skall dock sluträkningen avse förrättningen i dess helhet.

Om förskottsräkning skall i tillämpliga delar gälla vad i 4 § är stadgat angående sluträkning; dock skall före kostnadens fördelning mellan sakägarna summan av de särskilda posterna nedsättas med en fjärdedel.

6 §

Fullgör sakägare ej sin betalningsskyldighet, äger förrättningsmannen hos överexekutor erhålla skyndsam handräckning till ersättningens utbekommande. Ej må dock sådan handräckning lämnas utan att förrättningsmannen styrker, att räkning vederbörligen upprättats och utgivits, samt, därest fråga är om sluträkning, att avskrift av förrättningshandlingarna i föreskriven ordning utlämnats till sakägarna.

7 §

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse.

SFS 2008:678

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1960:335

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1960.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 22 juni 1950 (nr 379) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar.

I fråga om förrättning, som påbörjats innan denna kungörelse trätt i kraft, skola äldre bestämmelser alltjämt äga tillämpning.

Uppstår fråga om fördelning av kostnader mellan boställshavare å civilt boställe och kronan, skola intill dess annorlunda bestämmes de i 3 § i 1927 års lantmäteritaxa intagna bestämmelserna tillämpas.

SFS 1966:510

(Omtryck)

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 okt. 1966.

I fråga om förrättning eller uppdrag som påbörjats innan denna kungörelse trätt i kraft tillämpas de äldre bestämmelserna utom i fråga om tidersättning för åtgärd som vidtages efter ikraftträdandet.

SFS 1971:1103

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972.

I fråga om förrättning som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna. Därvid tillämpas dock i fråga om arbeten som utförts efter utgången av år 1971 lantmäteritaxan (1971:1101) vid bestämmandet av ersättningsbelopp.

SFS 1995:1420

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2008:678

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.