Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Utfärdad den 3 juni 1966.

1 §

Om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland beslutar länsstyrelsen.

Upplåtelse skall ske för viss tid, högst tio år, och avse visst område. Vid upplåtelsen skall bestämmas i vilken omfattning sand, grus eller sten får tagas. För upplåtelsen skall utgå ersättning, om den upplåtna rättens ringa omfattning eller annat särskilt skäl ej föranleder annat.

Avtal skall upprättas skriftligen och upptaga samtliga villkor för upplåtelsen. I avtalet skall erinras om den prövning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.

2 §

Ersättning, som avses i 1 § andra stycket, skall erläggas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:320

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1966.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 5 juni 1953 (nr 380) angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde. Den upphävda kungörelsen äger dock tillämpning i fråga om upplåtelse som skett före d. 1 juli 1966.