Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

Denna kungörelse upphör enligt F (2011:341) att gälla vid utgången av april 2011.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om de fall där lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar tillämpas enligt 8 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Utfärdad den 16 december 1966

1 §

Om förordnande av förrättningsman skall länsstyrelsen skyndsamt underrätta byggnadsnämnden.

2 §

Finner förrättningsman att jäv föreligger mot honom, skall han genast underrätta länsstyrelsen.

3 §

När beslut meddelas i ärende som hänskjutits till byggnadsnämnden enligt 17 § första stycket lagen om vissa gemensamhetsanläggningar, skall avskrift av beslutet skyndsamt tillställas förrättningsmannen. Denne skall delge sakägarna beslutet.

4 §

Förrättningsprotokoll och övriga handlingar, som upprättats eller ingivits vid förrättningen, eller avskrifter av sådana handlingar sammanföras till en akt.

5 §

Sedan förrättningsmannen meddelat anläggningsbeslut, skall han skyndsamt sända avskrift av detta till fastighetsdomstolen, länsstyrelsen och byggnadsnämnden. Vinner beslutet laga kraft, skall fastighetsdomstolen genast överlämna avskrift av beslutet med lagakraftbevis till inskrivningsmyndigheten.

Om beslut att inställa förrättning skall förrättningsmannen underrätta byggnadsnämnden.

SFS 1971:1064

6 §

Sedan tid för talan mot förrättningsmannens anläggningsbeslut eller beslut att inställa förrättningen gått ut, skall förrättningsmannen hos fastighetsdomstolen inhämta besked, huruvida talan förts mot beslutet. Har talan ej förts, skall förrättningsmannen överlämna akten och bevis om att beslutet vunnit laga kraft till länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle för vilket byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att förvaras där.

SFS 1971:1064

7 §

När talan föres mot beslut som meddelats av förrättningsman, skall förrättningsmannen efter anmodan av fastighetsdomstolen skyndsamt till domstolen sända förrättningsakten i den del akten behöves för målet.

SFS 1971:1064

8 §

Avskrift av domstols avgörande i målet skall skyndsamt sändas till länsstyrelsen, byggnadsnämnden, förrättningsmannen och den som utsetts att förvara avskrift av förrättningsakten. När anläggningsbeslut som meddelats av domstol vinner laga kraft eller domstol förordnar, att anläggningsbeslut ändå skall lända till efterrättelse, skall domstolen genast till inskrivningsmyndigheten överlämna avskrift av beslutet med lagakraftbevis eller bevis om förordnandet. Upphäves sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

SFS 1971:1064

9 §

Sedan domstols avgörande vunnit laga kraft, skall förrättningsakten skyndsamt sändas, om förrättningen ej slutförts eller återförvisning skett, till förrättningsmannen och i annat fall till länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle för vilket bygnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att förvaras där.

SFS 1971:1064

10 §

Har i fall som avses i 10 § tredje stycket lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar till förrättningsman förordnats annan än den förrättningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen, skall underrättelse enligt 1 § och 5 § andra stycket samt avskrift enligt 5 § första stycket första punkten och 8 § första punkten tillställas även den senare.

SFS 1971:1064

11 §

Närmare anvisningar för handläggning av förrättning meddelas av lantmäteristyrelsen.

SFS 1971:1064

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:702

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1967.

SFS 1971:1064

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

SFS 2011:341

(Utkom d. 12 april 2011.)