Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut

Denna lag upphör enligt Lag (2013:488) att gälla den 1 juli 2013.

Utfärdad: 1968-05-28

1 §

Inteckning som beviljats före den 1 januari 1918 för nyttjanderätt, avkomsträtt eller servitut förfaller sista inskrivningsdagen år 1970, om ej inteckningen förnyas efter ansökan i den ordning som anges i 2 §.

Besvärar inteckningen flera fastigheter och förnyas den i fråga om endast någon eller några av dem, förfaller inteckningen beträffande den eller de övriga fastigheterna.

2 §

Ansökan om förnyelse göres av rättighetshavaren eller annan, vars rätt beröres, hos inskrivningsdomaren senast på sista inskrivningsdagen år 1970. Därvid skall lämnas uppgift om inteckningen och den eller de fastigheter i vilka inteckningen skall förnyas.

3 §

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ äger motsvarande tillämpning på ansökan om inteckning som förklarats vilande före den 1 januari 1918 och ej beviljats efter nämnda dag.

4 §

Denna lag gäller ej beviljad eller sökt inteckning för sådant servitut som avses i 7 a § lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1968:278

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.