Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:308) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:308).

Utfärdad: 1968-05-28

Omtryckt i SFS 1974:1060

Uppläggande av nytt fastighetsregister

1 §

För redovisning av fastighetsindelningen i landet upplägges nytt fastighetsregister i enlighet med denna kungörelse. Uppläggandet skall ske med användande av automatisk databehandling.

Fastighetsregister upplägges för kommun efter beslut av regeringen i varje särskilt fall.

Bestämmelser om ansvaret för arbetet med att lägga upp fastighetsregister finns i [lantmäteriinstruktionen (1974:336)].

SFS 1974:1060

2 §

I fastighetsregistret upptages under särskilda registerbeteckningar dels i jordregister eller stadsregister redovisade fastigheter och samfälligheter, dels avregistrerade fastigheter och samfälligheter.

I fastighetsregistret upptages vidare under särskilda registerbeteckningar anläggningar som redovisas i förteckning enligt 57 a § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister (GA-förteckning) eller förteckning enligt 3 a § förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad (bihang GA). Anläggning enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar upptages dock i fastighetsregistret även om den ej redovisas i någon av de förteckningar som nu nämnts.

Kvarter tas upp i fastighetsregistret under sitt namn.

SFS 1987:599

3 §

Om fastighets, samfällighets och gemensamhetsanläggnings registerbeteckning och redovisning i fastighetsregistret gäller bestämmelserna i 5–10, 12, 13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt vad som föreskrivs i andra–fjärde styckena samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse.

Namn på stadsregisterområde, stadsdel, by, gård eller därmed jämförligt område som avses i 7 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen skall utgöra traktnamn, om inte annat följer av 4 och 4 a §§ denna kungörelse.

Fastigheter som upptagits på samma upplägg i jordregister skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, utgöra ett block med det i uppläggets överskrift antecknade numret som blocknummer.

Om hinder icke möter enligt 9 § andra punkten eller 13 § fastighetsregisterkungörelsen, skall fastighet som upptagits i jordregister åsättas enhetsnummer lika med fastighetens sifferexponent i jordregistret och fastighet som i tomtbok redovisats med kvartersnamn och nummer åsättas enhetsnummer lika med numret i tomtboken.

SFS 1987:599

4 §

Om det är nödvändigt med hänsyn till bestämmelserna i 13 eller 43 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), skall registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändras. Därvid skall by- eller gårdsnamn som avses i 3 § andra stycket denna kungörelse i förening med sockennamn utgöra traktnamn (t. ex. Altuna–Berga, Lits–Åsen). I fall som avses i 4 a § denna kungörelse skall, om kommunen inte beslutar ändra kvartersnamnet, detta i förening med namn på stadsregisterområde, stadsdel, tätort eller trakt utgöra nytt kvartersnamn (t.ex. Gränna–Eken).

Traktnamn får ändras även på annat sätt, om det är motiverat med hänsyn till bestämmelsen i 7 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen om traktnamns längd eller om särskilda skäl föreligger.

Ändras traktnamn enligt andra stycket, får i fastighetsregistret såsom särskilt namn på fastighet antecknas namn som utgår ur registerbeteckningen. Även bebyggelsenamn med hävd får antecknas såsom särskilt namn på fastighet.

SFS 1987:599

4 a §

Registerenhet, som helt eller till huvudsaklig del ligger på kvartersmark inom stadsregisterområde eller inom en större tätort med tomtbok till jordregistret, skall åsättas registerbeteckning med kvartersindelning och kvartersnamn som grund, om kommunen beslutar om detta. Kommunen skall underrätta fastighetsregistermyndigheten om sitt beslut.

Första stycket gäller också fastigheter som redovisas i tomtbok enligt 4 § första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

Statens lantmäteriverk får besluta att även annan registerenhet åsätts registerbeteckning enligt första stycket, om det föreligger särskilda skäl och om det är förenligt med ett gott ortnamnsskick.

SFS 1987:599

5 §

Till fastighetsregistret skall från jordregistret eller stadsregistret överföras sådana däri införda uppgifter som enligt 23–25, 27, 33, 34, 37 och 44 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) skall redovisas i registret.

I fastighetsregistret införes dessutom för fastighet och samfällighet lägesuppgift i form av koordinater.

SFS 1979:13

6 §

Uppgift om servitut som avses i 27 § första stycket 2 fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), om servitut eller nyttjanderätt som tillkommit genom expropriation och om anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar införes i fastighetsregistret med ledning av innehållet i fastighetsbok eller tomträttsbok.

Första stycket skall också tillämpas i fråga om anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok enligt följande författningsbestämmelser,

2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),

14 kap. 4 § vattenlagen (1983:291),

70 eller 113 § byggnadslagen (1947:385),

6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Det åligger inskrivningsmyndighet att underrätta fastighetsregistermyndigheten om inskrivningar och anteckningar som avses i första och andra styckena. Om det är lämpligt med hänsyn till förfarandet vid uppläggandet, får statens lantmäteriverk föreskriva att uppgifterna i stället skall införas i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av de uppgifter om inskrivningarna eller anteckningarna som i samband med överföring av innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok till inskrivningsregister lagrats på maskinläsbart medium.

Är tomträtt upplåten i fastighet, införes uppgift om det i fastighetsregistret genom inskrivningsmyndighetens försorg.

Uppgift om församling eller kyrkobokföringsdistrikt införes i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av uppgifterna i länets fastighetsband.

SFS 1988:1190

7 §

Rörande överföringsarbetet skall föras journal enligt formulär som fastställes av statens lantmäteriverk.

SFS 1974:1060

7 a §

[har upphävts genom kungörelse (1974:1060).]

SFS 1974:1060

8 §

Om övergång till registrering i fastighetsregister som upplagts enligt denna kungörelse beslutar regeringen. Jordregister och stadsregister får därefter ej längre föras för samma område, om annat icke följer av övergångsbestämmelserna till fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059).

SFS 1974:1060

8 a §

[har upphävts genom kungörelse (1974:1060).]

SFS 1974:1060

9 §

[har upphävts genom kungörelse (1974:1060).]

SFS 1974:1060

Särskilda bestämmelser om jordregister och om fastighetsregister för stad för tiden till dess nytt fastighetsregister upplagts

10 §

Bestämmelserna i 7–10 och 13 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) om registerbeteckning för fastighet tillämpas även när jordregister förs. Som trakt anses därvid fastigheter som har samma namn och hör till samma by och som block fastigheter på samma upplägg. Som blocknummer anses det i uppläggets överskrift antecknade numret. Som fastighets enhetsnummer anses dess sifferexponent. Vid anteckning på jordregisterupplägg får fastighets registernummer skrivas på sätt som anges i 7 § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister (jordregisterförordningen). Vid förande i övrigt av jordregister användes det skrivsätt som framgår av 10 § fastighetsregisterkungörelsen.

Nybildad fastighet hänföres till redan befintligt block, om ej annan redovisning är lämpligare.

Sådant särskilt namn för fastighet som avses i 9 § jordregisterförordningen får ej fastställas.

Socken eller område för vilket bestämmelserna om socken i jordregisterförordningen gäller i tillämpliga delar anses som registerområde vid förande av jordregister. Socken eller del av socken som införlivats med stad anses som registerområde, om jordregister alltjämt föres särskilt för socknen eller sockendelen.

SFS 1987:599

11 §

Om fastighetsregister för stad (stadsregister) läggs upp, skall 7–13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas. Registerbeteckning i jordregistret skall därvid läggas till grund för registerbeteckningen i stadsregistret, om inte annat följer av nyss angivna bestämmelser.

Som registerområde anses område för vilket stadsregister föres.

SFS 1987:599

12 §

Vid uppläggande av stadsregister användes lösbladssystem. Registerenheterna upptages i alfabetisk och numerisk ordning.

Omfattar fastighet eller samfällighet flera områden, skall dessa numreras i löpande följd. Områdenas nummer antecknas i registret och på registerkartan.

SFS 1974:509

13 §

Har stadsregister upplagts med tillämpning av denna kungörelse eller har beteckningsrevision enligt 14 § ägt rum i fråga om stadsregister, äger 7–13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 3 § andra stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket denna kungörelse motsvarande tillämpning vid stadsregistrets förande.

SFS 1974:1060

14 §

Om det är lämpligt för att förbereda uppläggandet av nytt fastighetsregister eller behövligt med hänsyn till bestämmelserna i denna kungörelse om förande av jordregister eller stadsregister, skall registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändras (beteckningsrevision). Vid beteckningsrevision skall bestämmelserna i 7–13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 3 § andra–fjärde styckena samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas.

SFS 1987:599

15 §

Registerbeteckning som åsättes vid beteckningsrevision antecknas på det ställe i registret där fastigheten, samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är redovisad samt i tillämpliga fall på registerkartan eller fastighetskartan. Avser beteckningsrevision jordregisterområde, göres anteckning i namnregister enligt 21 § jordregisterförordningen. Avser beteckningsrevision stadsregisterområde, införes beteckningen på en lista, som för varje beteckning skall innehålla hänvisning till ställe i registret där fastigheten, samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är redovisad. Listan skall vid registrets förande fortlöpande kompletteras med uppgifter för nytillkommande fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

SFS 1974:509

16 §

Har visst område av fastighet delats i flera lotter genom laga delning som innebär klyvning, registreras lotterna som särskilda fastigheter, om det visas eller utredes att lotterna har skilda ägare.

Innebär åtgärd som angått jordregisterfastighet med mantal eller annat däremot svarande skattetal att fastighetens andel i samfälligheter och i andra förmåner överförts till annan fastighet, skall vid införing i jordregistret med anledning av åtgärden uppgiften om mantalet eller skattetalet överföras till den andra fastigheten.

SFS 1971:1012

17 §

Om stadsäga enligt förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad (fastighetsregisterförordningen) skulle ha överförts till bihang C, skall stadsägan i stället kvarstå i stadsägoboken.

Skulle tomt, del av tomt, del av stadsäga, område i bihang B eller del av sådant område enligt fastighetsregisterförordningen ha överförts till bihang C, skall tomten, delen eller området i stället upptagas i stadsägoboken som en fastighet.

All mark som är redovisad i bihang C och som icke är gemensam för flera fastigheter skall avföras ur bihanget och registreras som en särskild fastighet. Om inskrivningsförhållanden, traktindelning eller andra omständigheter påkallar det, skall marken i stället registreras som flera fastigheter. Fastighet som registreras enligt detta stycke upptages i stadsägoboken eller, om den enligt 4 § stadsregisterkungörelsen (1971:1010) får redovisas i tomtboken, i denna.

Är mark i bihang C gemensam för flera fastigheter, skall marken överföras till bihang B.

SFS 1974:509

18 §

Om det är lämpligt för uppbyggnaden av den registerkarta som avses i 3 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), får statens lantmäteriverk för visst område besluta att bestämmelserna om registerkarta i 46–52 §§ nämnda kungörelse skall tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i jordregisterförordningen eller fastighetsregisterförordningen.

Beslut som avses i första stycket fattas efter samråd med vederbörande fastighetsregistermyndighet.

SFS 1985:228

Gemensamma bestämmelser

19 §

Uppkommer fråga till vilket registerområde registerenhet skall hänföras och kan det ej antagas att frågan har endast ringa betydelse för kommun eller församling, skall fastighetsregistermyndigheten samråda med kommunens eller församlingens styrelse. Föreligger därvid olika meningar skall ärendet överlämnas till regeringen för avgörande. I annat fall beslutar fastighetsregistermyndigheten.

SFS 1974:1060

20 §

Innan beslut om traktnamn och traktindelning meddelas vid beteckningsrevision eller när stadsregister eller nytt fastighetsregister upplägges eller när ny trakt inrättas vid förande av jordregister eller vid förande av stadsregister enligt 13 §, skall berörda fastighetsägare beredas tillfälle att taga del av upprättat förslag till traktnamn och traktindelning. Vad nu sagts gäller dock ej, om fastighets registerbeteckning inom registerområde enligt förslaget kommer att vara densamma som beteckningen i jordregister eller stadsregister eller förslaget innebär att ändring skall göras endast enligt 4 § första stycket.

Fastighetsägare skall underrättas om förslag som avses i första stycket genom kungörelse i ortstidning eller personliga underrättelser eller på annat lämpligt sätt. Innebär förslaget att ändring skall göras enligt 4 § andra stycket, skall fastighetsägaren underrättas skriftligen.

Berör förslag till traktnamn och traktindelning ett större antal fastigheter eller kan frågan i annat fall antagas ha intresse för kommun, skall behövligt samråd ske med kommunen.

Om det ej är uppenbart obehövligt, skall upplysning om förslag till traktnamn och traktindelning lämnas genom annonser i dagspressen.

Åtgärder enligt denna paragraf vidtages av fastighetsregistermyndigheten.

SFS 1977:832

21 §

Om beslut angående ändrad beteckning vid beteckningsrevision eller vid uppläggande av stadsregister skall berörda fastighetsägare underrättas på lämpligt sätt. Detsamma gäller beslut om registerenhets beteckning inom registerområde vid uppläggande av nytt fastighetsregister, om beteckningen ej skall vara densamma som i jordregistret eller stadsregistret.

SFS 1974:509

22 §

Statens lantmäteriverk beslutar om

  1. registerbeteckning i nytt fastighetsregister,

  2. traktnamn, traktindelning och blocknummer samt förening enligt 4 § första stycket av kvartersnamn med annat namn vid beteckningsrevision och vid uppläggande av stadsregister,

  3. inrättande av ny trakt samt traktens namn vid förande av jordregister och vid förande av stadsregister enligt 13 §,

  4. nytt blocknummer vid förande av stadsregister enligt 13 §,

  5. registrering som fastighet av mark i bihang C enligt 17 § tredje stycket och överföring från bihang C till bihang B enligt 17 § fjärde stycket.

Beslut enligt första stycket i fråga om traktnamn eller traktindelning fattas efter samråd med riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet i Uppsala.

Fastighetsregistermyndigheten beslutar i övriga frågor enligt denna kungörelse, om inte annat följer av 4 a, 18 eller 19 § andra meningen.

SFS 1987:599

23 §

Statens lantmäteriverk får uppdraga åt fastighetsregistermyndighet att besluta i fråga som ankommer på lantmäteriverket enligt denna kungörelse.

SFS 1974:509

24 §

Fastighetsregistermyndighets beslut i fråga om registerbeteckning överklagas hos Statens lantmäteriverk. Lantmäteriverkets beslut i sådan fråga får inte överklagas.

Fastighetsregistermyndighets beslut enligt 19 § får överklagas hos regeringen.

Annat av Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighet meddelat beslut enligt denna kungörelse än som avses i första och andra styckena får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:200

25 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens lantmäteriverk efter samråd med centralnämnden för fastighetsdata.

Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till uppläggandet av nytt fastighetsregister, får statens lantmäteriverk medge undantag från bestämmelse i kungörelsen, jordregisterförordningen eller fastighetsregisterförordningen.

SFS 1974:1060

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1968:379

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1968.

SFS 1974:509

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1974.

SFS 1974:1060

Denna kungörelse träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Kungörelsen 1974:1060 träder enligt F 1975:1116 i kraft d. 1 jan. 1976.)

SFS 1971:1012

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

1. Har före den 1 januari 1972 lagfart beviljats på område som utgör tomt eller del av tomt, gäller 16 § i sin äldre lydelse.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

SFS 1977:832

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

SFS 1979:13

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1979.

SFS 1985:228

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1987:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1988:1190

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1995:200

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.