Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1981:1220</kgp:reprint>

1 §

Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom annan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun.

2 §

Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom fastighetsreglering mark från annan kommun, skall lantmäterimyndigheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna kommunerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner, skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten skall höra.

SFS 1995:1400

3 §

[har upphävts genom lag (2001:162).]

SFS 2001:162

4 §

I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa behövlig utredning.

Ärende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock underställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även eljest ske, om särskilda skäl föreligger.

SFS 1981:1220

5 §

Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall iakttagas att olämplig indelning i förvaltningsområden eller avsevärd olägenhet för kommun ej uppkommer. För sådant ändamål kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas reglering rörande kommunernas inbördes ekonomiska förhållanden och meddelas andra föreskrifter med anledning av indelningsändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet, som ej beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun.

SFS 2001:162

6 §

Indelningsändring enligt 1 eller 2 § träder i kraft den dag uppgift om fastighetsbildningen införts i fastighetsregistrets allmänna del, om ej annat bestämts i beslut om medgivande till fastighetsbildningen.

SFS 2001:162

7 §

[har upphävts genom lag (2001:162).]

SFS 2001:162

8 §

Länsstyrelsens beslut enligt 4 § får överklagas hos regeringen.

SFS 1998:372

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:991

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972.

Bestämmelserna i 1–3 §§ äger motsvarande tillämpning när fastighetsbildningsåtgärd, som avslutats efter fastighetsbildningslagens (1970:988) ikraftträdande men handlagts enligt äldre lag, rör mark inom flera kommuners områden.

SFS 1981:1220

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982. Vid fastighetsbildning över församlingsgräns tillämpas de nya bestämmelserna om uppgift om fastighetsbildningen inte har förts in i fastighetsregistret före ikraftträdandet av denna lag. I övrigt gäller äldre bestämmelser.

SFS 1988:192

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989. I fråga om beslut som har meddelats för ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 1995:1400

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 1998:372

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2000:236

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:162

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2001.