Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 § jordabalken

Utfärdad den 17 augusti 1971.

Förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet gäller i tillämpliga delar även pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 § jordabalken. För deposition av sådana medel får samma dagbok, konto och bankräkning användas som för nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

SFS 1995:1473

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:703

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1940:930) angående redovisning av penningar, som jämlikt 3 kap. 22 § lagen om nyttjanderätt till fast egendom nedsatts i allmänt förvar skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om pengar som nedsatts enligt äldre bestämmelse.

SFS 1995:1473

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.