Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken Rubriken har denna lydelse enl. F 1988:1340. Denna förordning upphör enligt F (2009:28) att gälla den 1 mars 2009.Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:28).Förarbeten1991:672 Jfr. prop. 1987/88:138, JuU 38, rskr. 360 och prop. 1989/90:151, 1990/91:BoU 3, rskr. 21.1 §1 §Länsstyrelsen skall förklara lämpligt antal personer behöriga att hålla arrendesyn (synemän).2 §2 §Syneman skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han skall vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet. Förordning (1991:672). 3 §3 §Innan någon förklaras behörig att hålla syn, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från myndigheter och organisationer som kan antagas ha kännedom om hans lämplighet som syneman.4 §4 §Förklaring som avses i 1 § skall avse en tid av tre år. Syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta syn som har påbörjats dessförinnan. Förordning (1991:672). 5 §5 §Om någon som förklarats behörig enligt 1 § upphör att vara svensk medborgare eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han bedöms vara olämplig som syneman, skall länsstyrelsen förklara att han inte längre är behörig att hålla syn.Länsstyrelsen kan förordna att beslut enligt första stycket skall gälla omedelbart. Förordning (1988:1340). 6 §6 §Länsstyrelsen skall föra förteckning över dem som har förklarats behöriga att hålla syn. I förteckningen skall anges den tid som bestämts för varje syneman.Beslut som avses i 5 § skall omedelbart införas i förteckningen. Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt. Förordning (1977:898). 7 §7 §Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos statens jordbruksverk. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:672). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:704 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972. 1977:898 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1978. 1988:1340 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. 1991:672 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.